Header Ads

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຊຸດໃໝ່ ແລະ ບົດບາດຂອງ ຄຄຊ


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຊຸດໃຫມ່)
ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ມີບົດບາດແນວໃດຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ: “ຄຄຊ” ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2009, ຄຄຊ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ມີສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ ມີຊື່ວ່າ: “ສຄຄຊ” ຊຶ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2009 ເປັນກົງຈັກຊ່ວຍວຽກ.

ຄຄຊ ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຫລັກຊັບ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານວຽກງານຫລັກຊັບຢ່າງລວມສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວຽກງານຫລັກຊັັບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລະດົມທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຕະຫລາດຫລັກຊັບ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.


ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຂອງ ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ສຳນັກງານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ມີບົດບາດແນວໃດ?
ສຄຄຊ ມີພາລະບົດບາດເປັນກົດຈັກຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ້ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສຄຄຊ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຄື: ຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາ, ພ້ອມທັງດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດີກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ; ຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາການຮ້ອງຂໍອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ; ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ; ຄົ້ນຄ້ວາຄຳຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ຄຄຊ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ; ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ້ມວນຊົນ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງ ຄຄຊ; ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຫຼັກຊັບຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຄຄຊ.

ເພີ່ມເຕີມ: http://lsc.gov.la/

ທີ່ມາ: ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບລາວ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.