Header Ads

12 ຂໍ້ສຳຄັນ ໃນຄຳສັງເລກທີ 09 ຂອງນາຍົກ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້


ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 09/ນຍ ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017.

ໃນຄຳສັ່ງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາກະຊວງອົງການທຽບເທົ່າສູນກາງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ກອງທຶນຂອງລັດ ແລະລັດວິສາຫະກິດເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ ໃນການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ທຶນ, ຊັບສິນ ແລະ ເວລາທາງລັດຖະການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເຄັ່ງຄັດປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຕາມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ຝຶນຈິດໃຈປະຢັດ ເຮັດໃຫ້ງົບປະມານເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ, ເພີ່ມທະວີປະຕິບັດລະບຽບການປະມູນຈັດຊື້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈັດບູລິມະສິດໜ້າວຽກ ໃຫ້ມີແຜນ/ໂຄງການ, ແຜນຄົນ ແລະ ແຜນເງິນ ຢ່າງຊັດເຈນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງໂປ່ງໃສ່ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດສອບໄດ້ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.


ໃນຄຳສັງເລກທີ09 ມີຫຼາຍຫົວຂໍ້ພໍສົມຄວນ. ແຕ່ມື້ນີ້ ຂໍທວນຄືນຫົວຂໍ້ "ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານ ແລະ ຊື້ໃໝ່": ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນຫົວຂໍ້ ທີ່ສັງຄົມສົນໃຈແລະຕັ້ງຄຳຖາມຫຼາຍສົມຄວນຕໍ່ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດແບບຟຸມເຟືອຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຫວັງວ່າ ຄຳສັງສະບັບນີ້ ຈະເຮັດມີການປ່ຽນແປງໃນເຊີງທີ່ຕັ້ງຫນ້າຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
1. ການຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ປະຊຸມຂອງສຳນັກງານອົງການຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນຕໍ, ຈຳກັດການໄປເຊົ່າສະຖານທີ່ປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ບໍ່ເປັນການປະຢັດ

2.ການນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການຊື້ຂອງຂັວນໃຫ້ແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕ້ອງນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເປັນຕົ້ນຕໍ; ຫ້າມນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ, ກອງທຶນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ເພື່ອຈັດຊື້ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີລາຄາແພງຈາກຕ່າງປະເທດ (ທາດເຫຼົ້າ...) ສຳລັບງານລ້ຽງ ແລະ ງານຕ້ອນຮັບແຂກ- ການຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານປະຈຳປີຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ, ເລືອກເຟັ້ນເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ຄັດເລືອກສະເພາະຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຕົນເປັນຫຼັກ ໂດຍນຳໃຊ້ງົບປະມານທີ່ມີລັກສະນະປະຢັດ, ສອດຄ່ອງກັບກຳນົດໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

3.ການໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຢູ່ພາຍໃນຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າເອົາໜ້າວຽກທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດສຸມ ໂດຍມີການກຳນົດແຜນວຽກ, ແຜນເງິນ, ກຳນົດຈຳນວນຄົນ, ເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານ, ການສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກແຕ່ສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ, ທ້ອງຖິ່ນ-ສູນກາງ ໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ກວມລວມເອົາຫຼາຍວຽກງານ, ຫຼາຍແຂວງ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີເປັນວຽກຮິບດ່ວນ ຫຼື ວຽກສະເພາະກິດ.4.ການໄປເຄື່ອນໄຫວທາງລັດຖະການຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງມີການເລືອກເຝັ້ນຫົວຂໍ້ການສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງປະຊຸມ ທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ຈຳກັດຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການເຂົ້າຮ່ວມ
5. ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າວິທີເອົາການປະມູນບໍລິສັດສະໜອງປີ້ຍົນໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ທີ່ໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກທາງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນແຕ່ລະປີງົບປະມານ, ຢຸດການຊື້ປີ້ຍົນແບບຊະຊາຍ ສິ້ນເປືອງງົບປະມານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ສະຖານທີ່ໃດທີ່ມີສາຍການບິນລາວໄປເຖິງ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ການບິນລາວ ບົນພື້ນຖານລາຄາທີ່ຖຶກກວ່າ

6. ໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຟີນິເຈີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ສູງສຸດ ໂດຍຈຳກັດການຊື້ໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຊື້ໃໝ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການປະມູນຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍໃຫ້ຄຳນືງເຖິງລາຄາສີນຄ້າທີ່ຈະຊຳລະດ້ວຍເງິນໂອນບໍ່ໃຫ້ເກີນເກີນລາຄາຊື້ດ້ວຍເງິນສົດເກີນໄປ. ສຳລັບການຈັດຊື້ເຟີນິເຈີຮັບໃຊ້ຫ້ອງການ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາເທົ່າທຽມກັນກັບຜະລິດຕະພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈຳໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ່ບໍ່ໃຫ້ເປັນປະເພດຫຼຼຫຼາ, ຟູມເຟືອຍ ແລະ ມີລາຄາສູງ.7. ການຈັດຊື້ໃໝ່ພາຫະນະຮັບໃຊ້ບໍລິຫານດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ໂຈະຊົ່ວຄາວຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຈາກລັດຖະບານ ໂດຍໃຫ້ຈັດສັ່ນ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທາງລັດຖະການ. ສຳລັບການຈັດຊື້ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ຊື້ປະເພດຫຼຼູຫຼາ ແລະ ມີລາຄາສູງຮັບໃຊ້ບໍລິຫານ ຫຼື ປະກອບເປັນລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງບຸກຄົນໃດໜື່ງ.

8. ການສ້ອມແປງພາຫະນະຂອງລັດແຕ່ລະປະເພດ ຕ້ອງຜ່ານການປະມູນ ພ້ອມທັງມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍການສ້ອມແປງປົກກະຕິ ຕາມກຳນົດເວລາດ້ານເຕັກນິກ ຫຼື ການເປ່ເພທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ວຽກສ່ວນຕົວ ແມ່ນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ນຳໃຊ້ພາຫະນະນັ້ນຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ.

9.ໃຫ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ອຸປະກອນການສື່ສານຕ່າງໆ (ໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ, ແຟັກ,...) ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມໃບບິນໃນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອສົມທຽບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄ່າກະແສໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ; ຈັດສັນງົບປະມານຊຳລະ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໜິ້ສິນສະສົມໃນແຕ່ລະປີ

10.ໃຫ້ກວດກາການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນ: ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າຢູ່ຕາມຕຶກອາຄານສຳນັກງານອົງການຂອງລັດ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ, ໄຟເຍືອງທາງ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ11.ລາຍຈ່າຍດັດສົມ, ສົ່ງເສີມ ໃຫ້ກວດກາຄືນບັນດາກິດຈະກຳ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳຊ້ອນກັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ ການຈັດສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະ ການໄປເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດຖະການຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຊື່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມີການຈ່າຍຊ້ຳຊ້ອນກັບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ ແລະ ຍັງມີລັກສະນະຟູມເຟືອຍຫຼາຍ

12.ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານວິຊາການ ຕ້ອງສັງລວມເຂົ້າໃນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງໃນແຕ່ລະປີ, ຕ້ອງນຳໃຊ້ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ໃຫ້ສະສົມສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກການໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນວຽກງານນັ້ນໆ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍອື່ນທີ່ນອນໃນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານປົກກະຕິປະຈຳປີ ແລະ ສາມາດຄາດຄະເນຫຼຸດຜ່ອນແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງຂະແໜງການຕົນໃນປີຕໍ່ໄປ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.