Header Ads

ລັດຕັ້ງເປົ້າເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບໃຫ້ໄດ້ 26.000 ກວ່າຕື້ກີບພາຍໃນປີ 2018 ເທົ່າກັບ 18,72% ຂອງ GDP


ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ວ່າ: ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸການຈັດເຈັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ 26.000 ຕື້ກວ່າກີບພາຍໃນປີ 2018 ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫລາຍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດແຕ່ລະໄລຍະ ສົກປີ 2017-2018 ໂດຍການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຕ້ອງບັບລຸ 26.618 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 18,72% ຂອງ GDP ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 23.028 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 16,19% ຂອງ GDP, ດ້ານລາຍຈ່າຍຕ້ອງນອນໃນແຜນງົບປະມານ ໄລຍະ 4 ປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງທັງໝົດ 33.320 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 23,43% ຂອງ GDP.


ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມທີ່ກະຊວງການເງິນວ່າ: ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດສະບັບປັງປຸງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນ່ໃສ່ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈໍາປີ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ປີ (2017-2020).

ການສ້າງແຜນໃນຄັ້ງນີ້ຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນຄົບຖ້ວນຮັບປະກັນຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທັງຂົນຂວາຍທຸກທ່າແຮງທີ່ມີໃນການສ້າງແຜນລາຍຮັບປີ 2018 ເຊິ່ງຕິດພັນກັບບັນດາກະຊວງ,ຂະແໜງການ, ຫ້ອງການທີ່ມີລາຍຮັບທາງດ້ານວິຊາການ, ຄົ້ນຄວ້າແຫລ່ງລາຍຮັບບໍລິຫານດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງເພື່ອກໍານົດເຂົ້າໃນແຜນປີ 2018 ໃຫ້ມີຄວາມເປັນຈິງ.


ອີງຕາມຄຳແນະນຳວ່າດ້ວຍການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2018 ສະບັບເລກທີ 2168/ກງ ລົງວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2017 ເຊັນໂດຍ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ເພື່ອຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດແແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ພ້ອມທັງສ້າງພື້ນຖານການເງິນແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ,ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020ເ ພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ບັນລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.


ສະນັ້ນ ດ້ານລາຍຈ່າຍຕ້ອງນອນໃນແຜນງົບປະມານໄລຍະ 4 ປີທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເປັນຄາດໝາຍສູງສຸດທັງໝົດ 33.320 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 23,43% ຂອງ GDPສະນັ້ນ, ການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍໃນປີ 2018ຕ້ອງໄດ້ເອົາຄໍາສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດເປັນພື້ນຖານໃນການຫັນສູ່ໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ່າງໆໃຫ້ມີການປະຢັດມັດຖະຍັດຂຶ້ນຕື່ມ, ນອກນັ້ນບັນຫາລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດໂດຍສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆຕ້ອງຢູ່ໃນພື້ນຖານຄວາມເປັນຈິງຕາມຈໍານວນຄົນທີ່ມີ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດກາບັນດາຫົວໜ່ວຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຂຶ້ນແຜນເພື່ອໄວ້ ແລະ ມີການຊໍ້າຊ້ອນອີກດ້ວຍ.


ໂດຍລວມແລ້ວຄາດໝາຍລວມຂອງແຜນງົບປະມານປີນີ້ຕ້ອງໄດ້້ເນັ້ນໃສ່ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກເຮັດໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງ, ຈໍາກັດການສ້າງໜີ້ສິນໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນຄຸມເຄືອໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ໃຫ້ຫລຸດ 7% ລະດັບການຂາດດຸນບບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5% ຂອງ GDP, ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃຫ້້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 5% ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ຢູ່ໃນກອບທີ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້, ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນ 8.300 ກີບຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດສໍາລັບການຄິດໄລ່ໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ.


ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມໃນການສ້າງແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ຄວາມອາດສາມາດ ການຈັດເກັບລາຍຮັບຕົວຈິງ ແລະ ໄປຕາມແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ,ປະຕິບັດຕາມດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ທີ່ມາ: ຂປລ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.