Header Ads

ທະນາຄານໂລກ ຕົກລົງອະນຸມັດທຶນ 30 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ຢູ່ລາວ

​ 
ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຕົກລົງອະນຸມັດການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈໍານວນ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (DRM)  ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມ ຈໍານວນ 25 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບແມ່ນໍ້າຂອງ (MIWRM) ໃນກອງປະຊຸມທີ່ວໍຊິງຕັນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2017 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ກ່ຽວກັບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ຈາກການປັບປຸງກົນໄກການສະໜອງທຶນເພື່ອການຟື້ນຟູຄືນຈາກຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ.

ສ່ວນໂຄງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການຕິດຕາມກວດກາສະພາບຂອງນໍ້າ ທີ່ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງວິໄຈ  ຄຸນນະພາບນໍ້າແຫ່ງຊາດ ແລະ ການປະເມີນປະລິມານນໍ້າ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
  
ທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວວາ: "ພວກຂ້າພະເຈົ້າ   ຍິນດີຮັບເອົາການສະໜັບສະໜູນຂອງທະນາຄານໂລກ ເພື່ອປັບປຸງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊຶ່ງການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສອດ ຄ່ອງກັບບູລິມະສິດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

 ສປປ ລາວ ມີຄວາມບອບບາງ ຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຈາກການສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການ ເຊື່ອມສານການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງເຂົ້າໃນວຽກງານວາງແຜນການ, ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການສ້າງເຄື່ອງມືການສະໜອງທຶນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ ແລະ ເພື່ອຮັກສາຈັງຫວະຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ."
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (DRM project) ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການສະໜອງການບໍລິການດ້ານອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກກະສາດ ແລະ ການສະ ໜອງທຶນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ສໍາລັບເຫດການສຸກເສີນຂອງປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຮ່ວມ ຈໍານວນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກກອງທຶນຄໍ້າປະກັນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRIF) ທີ່ເປັນກອງທຶນຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ. 

ໂຄງການນີ້ ຈະຊ່ວຍກະຊວງການເງິນ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອງມືການສະໜອງທຶນ ສໍາລັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການວາງແຜນດ້ານການເງິນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທົນທານຕໍ່ໄພພິບັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຈາກ ໄພພິບັດຢູ່ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນ ຈາກທະນາຄານໂລກ, ຊຶ່ງປະກອບມີໂຄງການຢູ່ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ. ປະຊາຊົນຈໍານວນເກືອບ 100.000 ຄົນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ຢູ່ເມືອງໄຊ ຂອງແຂວງອຸດົມໃຊ ທີ່ຈະເອົາ ເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ເມືອງອື່ນໆທີ່ມັກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງເປັນປະຈໍາ.
 
ທ່ານ ນາງ ແອນເລັນ ໂກນສ໌ແຕັງ (Ellen Goldstein), ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ຜູ້ໃໝ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ:  "ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ຫຼື ການປົນເປື້ອນມົນລະພິດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຊັບສິນຈະປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິພັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີການລົງທຶນໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. ສອງໂຄງການນີ້ ຈະເພີ່ມເສີມໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃນວິທີທາງທີ່ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຮັກສາແຫຼ່ງການປະມົງ, ດິນນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນນໍ້າທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄວ້ຢ່າງຍືນຍົງ."
 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແມ່ນແນໃສ່ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃນລະດັບຊາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ການສະໜອງນໍ້າ ພ້ອມທັງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໄລຍະທີໜຶ່ງຂອງໂຄງການນີ້ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນປີ 2012, ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງພື້ນຖານ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ສະໜອງນໍ້າຊົນລະປະທານ ແບບຖາວອນໃຫ້ເນື້ອທີ່ດິນຫຼາຍກວ່າ 14.000 ເຮັກຕາ, ປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນນໍ້າຖ້ວມ ລວມທັງປະຕູນໍ້າ ຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະມົງຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍສ້າງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ລວມ 30 ຄະນະ. ການສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ ຈະຕໍ່ໄລຍະຂອງໂຄງການອອກໄປເຖິງປີ 2020 ແລະ ແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ.

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກທະນາຄານໂລກ


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comNo comments

Powered by Blogger.