Header Ads

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ຶອງ

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນເປີດຮັບສະໝັກສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນ ເຂົ້າຮຽນຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ຶອງໃນສົກຮຽນ 2017-2018ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

+ ຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນດ້ວຍການສຳພາດປະກອບມີ
ຫຼັກສູດຊ່າງຊຳນານງານ ຮຽນ 3 ປີ ມີ 4ພາກວິຊາຄື:
I.  ພາກວິຊາອຸດສາຫະກຳໂລຫະ:
1. ສາຂາວິຊາຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ
2.ສາຂາວິຊາຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ
II.  ພາກວິຊາໄຟຟ້າ- ເອເລັກໂທນິກ
III. ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
IV. ພາກວິຊາກົນຈັກໜັກ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ
1. ສາຂາວິຊາຊ່າງກົນຈັກກະສິກຳ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບເບັ້ຍລ້ຽງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

ຫຼັກສູດຊ່າງເຕັກນິກ ຮຽນ 2 ປີ ມີ 1ພາກວິຊາຄື:
I. ພາກວິຊາອຸດສະຫະກຳໂລຫະ:
1. ສາຂາຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ
2. ສາຂາຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະໄດ້ຮັບເບັ້ຍລ້ຽງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນ

+ຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນດ້ວຍການສອບເສັງປະກອບມີ
ຫຼັກສູດຊ່າງເຕັກນິກ ຮຽນ 2 ປີ ມີ 3ພາກວິຊາຄື:
I. ພາກວິຊາໄຟຟ້າ - ເອເລັກໂທນິກ
II. ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
III.ພາກວິຊາກົນຈັກໜັກ ແລະ ກົນຈັກກະສິກຳ
1. ສາຂາວິຊາຊ່າງກົນຈັກໜັກ
2. ສາຂາວິຊາຊ່າງກົນຈັກກະສິກຳ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແຕ່ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າຮຽນ

ຫຼັກສູດຊ່າງເຕັກນິກຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ມີ 3ພາກວິຊາຄື:
I. ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
II. ພາກວິຊາໄຟຟ້າ ເອເລັກໂທນິກ
III. ພາກວິຊາອຸດສະຫະກຳໂລຫະ:
1. ສາຂາວິຊາຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ.
2. ສາຂາວິຊາຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ຈົບວິຊາສະເພາະຊັ້ນກາງໃນສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຜູ້ທີ່ເສັງໄດ້ຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ແຕ່ ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າຮຽນ


ມື້ຂາຍ ແລະ ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ ແຕ່ວັນທີ 24/7/2017 - 22/08/2017
ມື້ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນກາງ ວັນພຸດ,ວັນທີ 23/08/2017  ເວລາ 8 ໂມງ 30 -12 ໂມງ 30
ມື້ຂາຍ ແລະ ຮັບໃບຄຳຮ້ອງຂໍສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ວັນທີ 7/8/2017-30/8/2017
ມື້ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຕໍ່ເນື່ອງ ວັນພະຫັດ,ວັນທີ 31/08/2017  ເວລາ 8 ໂມງ 30 -12 ໂມງ 30


ຊື້ ແລະ ຍື່ນຄຳຮ້ອງໄດ້ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ(ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ ຫຼັກ 3 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ; ໂທ: 021 312 432, ແຟັກ: 021312 538 )


------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com
ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.