Header Ads

ທລຍ ແຂວງສາລະວັນ ເປີດຊອງປະມູນ 27 ໂຄງການ ຮອບວຽນ 14 ປີ 2017ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະຈຳແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເປີດຊອງປະມູນໂຄງການ ຮອບວຽນທີ 14 ປີ 2017 ເພື່ອດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລວມມີ 27 ໂຄງການ , ມູນຄ່າ 5 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະທຶນສົມທົບຂອງຊຸມຊົນ 326 ລ້ານກວ່າກີບ, ຢູ່ໃນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນເມືອງຕຸ້ມລານ ມີ 10 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 1.967 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ມີ 7 ໂຄງການ ມູນຄ່າທັງໝົດ 1.960 ລ້ານກີບ ແລະເມືອງສະໝ້ວຍ ມີ 9 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 1.560 ລ້ານກີບ.ສໍາລັບເມືອງຕຸ້ມລານ ມີ 10 ໂຄງ ການຄື: ບໍລິສັດຕິ່ງວິໄລ ຊະນະການປະມູນ 5 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 998 ລ້ານກວ່າກີບ, ເຊີ່ງມີໂຄງການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 1.38 ກມ ບ້ານສາມັກຄີໄຊ, ເສັ້ນທາງບ້ານດອນຊາດ 4,90 ກມ, ເສັ້ນທາງບ້ານກົກມ່ວງ 3,60 ກມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຫໍພັກຄູບ້ານຕະເວີຍ ແລະບ້ານກະແໝບ, ບໍລິສັດຄາບປາລາວ ຊະນະການປະມູນໃນ 2 ໂຄງການຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳບາດານຢູ່ ບ້ານຖ້ຳມະລື ແລະບ້ານຕະເຢີກ ມູນຄ່າທັງໝົດ 152 ລ້ານກວ່າກີບ, ໂຄງການດຶງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 0,42 ກມ ບ້ານຫ້ວຍຫວ້າ ກຸ່ມກະແຫຼງ ແມ່ນບໍລິສັດສັນຕິການໄຟຟ້າຊະນະການປະມູນ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 197 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະບໍລິສັດລາວເຄແມນ 1 ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານກະຕາວ ມູນຄ່າ 301 ລ້ານກວ່າກີບ, ແລະບໍລິສັດອະນຸສອນ 1 ໂຄງການ, ກໍ່ສ້າງນ້ຳບາດານ ບ້ານນາກະຈາງ ມູນຄ່າ 51 ລ້ານກວ່າກີບ.
ເມືອງຕະໂອ້ຍ ມີ 8 ໂຄງການຄື: ໃນນັ້ນບໍລິສັດຄາບປາສະວິສຊີແລນ ຊະນະການປະມູນ 4 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 550 ລ້ານກວ່າກີບ, ເຊີ່ງມີໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນ 3.250 ແມັດ ບ້ານຊືງຕາມອງ, ນ້ຳລິນບ້ານທົ່ງກາໃຕ້ 3.300 ແມັດ ແລະກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນບ້ານພໍ່ຕັງ 1.800 ແມັດ, ກໍ່ສ້າງນ້ຳບາດານ 4 ບໍ່, ບ້ານລະປືງ, ສ່ວນບໍລິສັດຕິ່ງວິໄລ ຊະນະການປະມູນ 2 ໂຄງການ ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 557 ລ້ານກວ່າກີບ, ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານທົ່ງກາໃຕ້ ແລະປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ບ້ານຕະປຶນພູ 4,97 ກມ. ສຳລັບການປັບປຸງຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ບ້ານປະເສຍ 5,15 ກິໂລແມັດ ແມ່ນບໍລິສັດພັດທະນາຊົນນະບົດ ເປັນຜູ້ຊະນະການປະມູນ ມູນຄ່າ 328 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະບໍລິສັດວັນນະໄຊ ຊະນະການປະມູນສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ ບ້ານປະງານສິງ ໃນມູນຄ່າ 228 ລ້ານກວ່າກີບ.ສຳລັບເມືອງສະໝ້ວຍ ມີທັງໝົດ 9 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 1.560 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນບໍລິສັດສົນທະລາຊະນະການປະມູນ 5 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 870 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນມີໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳລິນ ບ້ານພີນອາ 3.900 ແມັດ, ສ້ອມແປງນ້ຳລີນບ້ານຕະລໍເໜືອ, ບ້ານກູໂບຍ ແລະໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານກູໂບຍ. ບໍລິສັດເພັດສັນຕິການໄຟຟ້າ ຊະນະການປະມູນໂຄງການດືງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ບ້ານອາຈືງໃຫຍ່ ມູນຄ່າ 259 ລ້ານກວ່າກີບ, ບໍລິສັດຄາບປາລາວ ຊະນະປະມູນໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳບາດານ ບ້ານລະວາໃຕ້, ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ, ບໍລິສັດພັດທະນາຊົນນະບົດ ຊະນະປະມູນການກໍ່ສ້າງທໍ່ລອດທາງ ບ້ານລະເລາະ ມູນຄ່າ 100 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະບໍລິສັດດີດີບີ(DDB) ຊະນະການປະມູນໂຄງການສ້ອມແປງນ້ຳລິນ ບ້ານລະຕົວະ ໃນມູນຄ່າ 29 ລ້ານກວ່າກີບ.ໃນການເປີດຊອງປະມູນຄັ້ງນີ້ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ມີຄຸນນະສົມບັດດີ, ມີປະສົບການ ແລະມີມາດຖານຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການໄດ້ກໍານົດໄວ້ ແລະລາຄາປະມູນໃກ້ຄຽງກັບລາຄາກາງທີ່ສະພາຮັບຮອງ ຈິງເປັນຊະນະໃນການປະມູນ, ການປະມູນໄດ້ຈັດຂື້ນໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງຕຸ້ມລານ, ຕະໂອ້ຍ ແລະເມືອງສະໝ້ວຍ ເຊີ່ງຄະນະນຳຂັ້ນເມືອງແຕ່ລະເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະຜູ້ປະສານງານ ທລຍແຂວງ, ເມືອງ, ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊອງປະມູນໃນຄັ້ງນີ້.

ຂ່າວ: ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ
ພາບ: ທລຍ ແຂວງສາລະວັນ

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ ກົດພາບອ່ານລາຍລະອຽດ

No comments

Powered by Blogger.