Header Ads

ມີຄຳຮ້ອງບັນຫາທີ່ດິນ 48 ເລື່ອງ ສົ່ງເຖິງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກົມກວດກາ ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງ, ຄຳສະ ເໜີເລື່ອງບັນຫາທີ່ດິນຈາກປະ ຊາຊົນທັງໝົດ 48 ເລື່ອງໃນສົກປີ 2015 - 2016 ຜ່ານມານີ້; ຄົ້ນ ຄວ້າແກ້ໄຂສຳເລັດ 24 ເລື່ອງ; ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂ 5 ເລື່ອງ; ກຳ ລັງຄົ້ນຄວ້າປັດຈຸບັນ 19 ເລື່ອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ ການທວງກຳມະສິດທີ່ດິນ ຄືນຈາກລັດ, ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ຄ່າຊົດ ເຊີຍ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ກວດກາ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະ ນັກງານ.


ທ່ານ ຄຳພາ ພົມມະໄກ ສອນ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປີດເຜີຍເມື່ອວັນທີ 20 ກັນຍາ ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ສຳລັບແນວທາງ ການແກ້ໄຂນັ້ນ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ ຮັບຄຳຮ້ອງເຂົ້າມາ, ພວກເຮົາ ຈະສັງລວມບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ມີ ໃນສຳນວນເອກະສານຫາກ ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຍັງມີບັນຫາໃດບໍ່ ທັນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ກໍຈະໄດ້ ເຊີນຄູ່ກໍລະນີທັງສອງຝ່າຍ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນກັບບັນຫາດັ່ງ ກ່າວມາໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ສະຖານທີ່ ຕົວຈິງ.
ເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງມາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິ ທີການແກ້ໄຂ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຂໍ້ ມູນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນແລ້ວ ພະ ແນກຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ ກໍຈະເຮັດບົດລາຍ ງານຫາຫົວໜ້າກົມກວດກາຂໍ ທິດຊີ້ນຳ ແລ້ວໄຂກອງປະຊຸມ ວິຊາການພາຍໃນກົມ ເພື່ອ ຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານວິ ຊາການ, ຈາກນັ້ນ ກໍຈະເຮັດ ບົດລາຍງານໃນນາມກົມກວດ ກາຫາລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຂໍທິດ ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ກໍລະນີເຫັນວ່າຄຳຮ້ອງໃດທີ່ ກ່ຽວພັນ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນພາລະບົດ ບາດຂອງ ກຊສ ທີ່ຈະຄົ້ນຄວ້າ ແກ້ໄຂ ກໍຈະເຮັດສະໂນດນຳ ສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເປັນ ຜູ້ພິຈາລະນາ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ວຽກ ງານກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ທາງກົມ ກວດກາໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສ ນາທິການໃຫ້ການນຳ ກຊສ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ກວດ ກາປົກກະຕິ ເພື່ອໃຫ້ບັນຫາ ຫຼຸຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ໂດຍການ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດ ບາດ ແລະ ຜົນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກປະຈຳປີຂອງຫ້ອງ ການ, ບັນດາກົມກອງພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ພະແນກຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ (ພຊສ) ຂັ້ນທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ຕາມຄຳສັ່ງ ເມື່ອພົບເຫັນບັນ ຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ລະເມີດ ລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ທັນ ກັບສະພາບການ ແລະ ທັນກັບ ເວລາ ຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງກົມກວດກາ, ລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງລັດ.


ຫົວໜ້າກົມກວດກາກ່າວ ອີກວ່າ: ກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ມີຕູ້ຮັບຄຳຮ້ອງ, ຄຳສະເໜີ ຊຶ່ງປະຈຳຢູ່ 04 ຈຸດ ຄື:

ຈຸດທີ 1 ຕັ້ງຢູ່ໜ້າກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ບ້ານດົງ ນາໂຊກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
ຈຸດທີ 2 ຕັ້ງຢູ່ເຂດຕະຫຼາດວັງທອງ ບ້ານທົ່ງຂັນຄຳ ເມືອງຈັນທະບູ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ;
ຈຸດທີ 3 ຕັ້ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ບ້ານອາກາດ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ
ຈຸດທີ 4 ຕັ້ງ ຢູ່ຕຶກບໍລິເວນຫ້ອງວ່າການສຳ ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີໂທລະ ສັບສາຍດ່ວນ (ເບີ 1514) ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາ ເຜົ່າ ທີ່ມີບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງ ວຽກງານຂອງຂະແໜງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປີດໃຫ້ໂທ ເຂົ້າແຕ່ວັນຈັນ - ວັນສຸກ ໂດຍ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂອງ ກົມຮັບຜິດຊອບໂທລະສັບໃນ ໂມງລັດຖະການ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີ ການຕອບສົນທະນາ (ແນະນຳ) ພຽງແຕ່ຮັບຂໍ້ມູນແລ້ວບັນທຶກ ເພື່ອລາຍງານ.

ສຳລັບວຽກງານກວດກາ ພັກ ໄດ້ມີການກວດກາການ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍ ບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດລະ ບຽບຂອງພັກ, ບົດແນະນຳ ຂອງສູນກາງພັກ, ຂອງຄະນະ ພັກ ກະຊວງວາງອອກແຕ່ລະ ໄລຍະ ໄດ້ຕິດຕາມການສ້າງ ໜ່ວຍພັກເຂັ້ມແຂງ-ຮູ້ນຳພາຮອບດ້ານ ອ້ອມຂ້າງ ກຊສ; ໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຄຳສະເໜີ ຄຳຮ້ອງທຸກ, ບັດສົນເທ ທີ່ພົວ ພັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງພັກ- ສະມາຊິກພັກ ພ້ອມທັງສະເໜີ ວິທີການ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ຄະນະພັກ ກຊສ ພິຈາລະນາ; ໄດ້ມີການຄົ້ນ ຄວ້າກວດກາປະຫວັດຂອງມະ ຫາຊົນກ້າວໜ້າ ທີ່ຈະເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກພັກປະຊາຊົນ ປະຕິ ວັດລາວ ແລະ ກວດກາປະ ຫວັດລັດຖະກອນທີ່ຈະຮັບ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່.

ທີ່ມາ : ຫນັງສືພິມປະຊາຊົນ
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.comloading...

No comments

Powered by Blogger.