Header Ads

ໄຊຍະບູລີມີເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາເກືອບ 4 ແສນເຮັກຕາເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຄໍ້າປະກັນສະບຽນອາຫານ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນງານຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກໍ່ຄືພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການມອບດິນ-ມອບປ່າ ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ໃນໄລຍະຜ່າມາ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແມ່ນໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ລົງຊຸກຍູ້ ກວດກາຄືນທີ່ດິນທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນນໍາໃຊ້ ແລະ ປ່າໄມ້ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງ, ເຫັນວ່າທີ່ດິນທີ່ໄດ້ມອບນັ້ນປະມານ 60 % ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍັງມີທີ່ດິນປ່າໄມ້ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ຖືກບຸກລຸກຢ່າງຊະຊາຍ ດ້ວຍການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກພືດອຸດສາຫະກໍາເປັນສິນຄ້າ, ການຈັບຈອງເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນລ້ຽງສັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳຍັງບໍ່ທັນໄປຕາມການກຳນົດ, ຍັງມີຊາວກະສິກອນຈໍານວນໜຶ່ງລັກລອບຫັນປ່ຽນດິນກະສິກໍາໄປນໍາໃຊ້ໃນເປົ້າໝາຍອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ແລະ ຖືຄອງສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາເກີນບັນຊີທີ່ມອບດິນ-ມອບປ່າຕົວຈິງ, ນອກນີ້ການກໍານົດເຂດການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນ.ທ່ານ ຄໍາຫຼ້າ ຜີວວັນນາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງຄັ້ງທີ VIII ສະໄໝທີ VI, ນີ້ວ່າ: ສິ່ງເລົ່ານີ້ແມ່ນເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກໍາ ຍ້ອນວ່າ: ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ດິນ ຍັງບໍ່ທັນລະອຽດຈະແຈ້ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ດ້ນງົບປະມານການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຍັງມີຈໍາກັດ, ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບກໍ່ມີຈໍານວນໜ້ອຍ, ປະສົບການຕໍ່າ, ການນຳເອົາມະຕິຄຳສັ່ງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ເຮັດໃຫ້ມີການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ຢ່າງຊະຊາຍ. ຜ່ານການສັງລວມເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ ມາຮອດປະຈຸບັນ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ມີເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາທັງໝົດ 379.976 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ແຍກຕາມການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງເຊັ່ນ: ເນື້ອທີ່ນາ 34.320 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ກະສິກໍາເນີນສູງ 12.025 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນປູກພືດອຸດສາຫະກໍາ 110.542 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ 13.993 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນໜອງປາ 1.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ 1.764 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ດິນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ 38.000 ກວ່າເຮັກ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນແຮສໍາລັບກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 168.356 ກວ່າເຮັກຕາ; ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການຄໍ້າປະກັນສະບຽນອາຫານ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້ານັ້ນ ແຂວງ ໄດ້ກໍານົດແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກໍາໃນແຕ່ລະໄລຍະດັ່ງນີ້: ດຳເນີນປະກາດເມືອງຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໃນທົ່ວແຂວງໃຫ້ສໍາເຮັດ, ດໍາເນີນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ຖືກເປົ້າໝາຍ, ກໍານົດເຂດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສືບຕໍ່ກວດກາ, ຂຶ້ນສໍາມະໂນທີ່ດິນກະສິກໍາ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການນໍາໃຊ້ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ.
ທີ່ມາ: ຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີ/ມີເດຍລາວ------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.