Header Ads

ເມືອງປາກແຊງສຸມໃສ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ
ທ່ານ ພອນໄຊ ວັນນະເດດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍການ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງປາກແຊງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ່ 10 ພະຈິກ 2017 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ປະຈຸບັນການຜະລິດລະດູຝົນໃນປີ 2017ນີ້ ມີເນື້ອທີ່ໄຮ່ 1.600 ເຮັກຕາ,ໄດ້ສໍາເລັດການເກັບກ່ຽວ 100%, ເນື້ອທີ່ນາ 138 ເຮັກຕາ,ການເກັບກ່ຽວແມ່ນສໍາເລັດ 90% ຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດເຂົ້ານັ້ນ ກໍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ໃນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ຕາມທ່າແຮງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໝາກງາ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ,ໃນນັ້ນໄດ້ເກັບກ່ຽວສໍາເລັດ 100% .ນອກນັ້ນກໍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງປາກແຊງ.ໃນປີ 2014 ມີເນື້ອທີ່ຂອງການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດພຽງແຕ່ 76 ເຮັກຕາ, ປີ 2015 ໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໂດຍອິງຕາມທ່າແຮງຂອງບ້ານ,ຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຈາກບ້ານ ພູໜໍ່ຫວານ, ປີ 2016 ມີເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າ 318 ເຮັກຕາໃນຈໍານວນ 218 ຄອບຄົວ ແລະ ຮອດປີ 2017ນີ້ ,ມີເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າທັງໝົດ 1.756 ເຮັກຕາ,ມີຄອບຄົວທີ່ປູກຫຍ້າແລ້ວຈໍານວນ 48 ບ້ານ,ທຽບໃສ່ທົ່ວເມືອງມີ 54 ບ້ານ, 1.114 ຄອບຄົວ,ກຸ່ມປູກຫຍ້າທີ່ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ: ກຸ່ມມ່ວງຄໍາ, ກຸ່ມສົບແຈກ ແລະ ກຸ່ມຫາດຮວາຍ ບ້ານທີ່ເດັ່ນແມ່ນ: ບ້ານ ພູໜໍ່ຫວານ ມີຈໍານວນ 25 ຄອບຄົວໄດ້ປູກຫຍ້າທັງໝົດ. ຄຽງຄູ່ການປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດແລ້ວ ກໍໄດ້ຊຸກຍຸກໃນການດູແລຮັກສາ,ຫຍ້າ ແລະ ສັດ ໂດຍໄດ້ເລັ່ງໃສ່ຊັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດ,ການລ້ຽງສັດແມ່ນຫັນຈາກການລ້ຽງປ່ອຍສູ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່ອຍທົ່ງຫຍ້າ ມາເປັນການລ້ຽງແບບທອມ ເພື່ອຂາຍ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ,ຕໍ່ກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຫັນການລ້ຽງສັດເປັນກຸ່ມ,ເປັນຈຸດ ແລະ ເປັນເປົ້າໝາຍ ສຸມໃສ່ຕາມເງື່ອນໄຂທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະບ້ານ,ແຕ່ລະກຸ່ມ ແລະ ຖືເອົາການຮັກສາສຸຂະພາບເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍ.ໂດຍລວມແລ້ວເມືອງປາກແຊງແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ທາງດ້ານອາຫານສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບການລ້ຽງງົວທອມ ແລະ ການລ້ຽງງົວແບບທໍາມະຊາດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ເພາະວ່າ ການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີຈິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຄວນ,ສໍາລັບການລ້ຽງທອມນັ້ນ ພາຍຫຼັງຊື້ເຂົ້າມາແລ້ວ ໃນ 2-3 ເດືອນ ແມ່ນສາມາດຂາຍໄດ້,ໃຫ້ຜົນດີຫຼາຍແລະ ກໍາໄລດີຖ້າທຽບໃສ່ແບບທໍາມະຊາດແມ່ນລື່ນກັນ 1.000.000 ຫາ 3.000.000ກີບຕໍ່ໂຕ,ສໍາລັບດ້ານການຕະຫຼາດ ແມ່ນໄດ້ມີການພົວພັນຢູພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ,ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ແຂວງອື່ນໆທີ່ໃກ້ຄຽງ,ເຊິ່ງສາມາດສະໜອງສົ່ງອອກໄດ້ 100 ໂຕໃນ 1 ເດືອນ.ໃນຕໍ່ໜ້າເມືອງປາກແຊງຍັງຈະໄດ້ຮອງຮັບການສົ່ງອອກໄປປະຕ່າງປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ລະດົມປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ,ການລ້ຽງສັດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານເຂົ້າໃກ້ສິດຕິດແທດກັບປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ເພື່ອເຜີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມການຜະລິດໃຫ້ສາມາດສະໜອງໄດ້.ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດລະດູຝົນແລ້ວເມືອງປາກແຊງກໍໄດ້ກະກຽມການປູກພືດລະດູແລ້ງ,ເຊິ່ງເມືອງປາກແຊງມີເນື້ອທີ່ນາໜ້ອຍຈິ່ງໄດ້ຫັນການປູກພືດແທນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກພືດຜັກ,ສາລີ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລັ່ງໃສ່ 2 ກຸ່ມສົບແຈກ ແລະ ກຸ່ມຫາດຮວາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນື້ອທີ່ນາທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະສາມາດເຮັດນາໄດ້ຈະໄດ້ຫັນມາປູກພືດແທນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຢາສູບ ເພື່ອປູກຢາສູບ ຈໍານວນໜຶ່ງໃນເນື້ອທີ່ນາ.ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງປາກແຊງມີງົວ 9.870 ໂຕ,ຄວາຍ 8.306 ໂຕ,ໝູ 46.453 ໂຕ,ແບ້ 16.484 ໂຕ ແລະ ສັດປີກ 175.023 ໂຕ.


ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ (ມີເດຍລາວ)

------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.