Header Ads

ລ້ຽງແບ້-ລ້ຽງແກະ ເປັນສິນຄ້າ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ 270 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ
ຄອບຄົວ ທ່ານ ແກ້ວອຸດອນ ພາລີຈັນ ອາຍຸ 49 ປີ, ອາຊີບພະນັກງານ ແລະ ນາງ ຄໍາພັນ ທາທິລາດ ອາຍຸ 45 ປີ(ແຕ່ກ່ອນເປັນພະນັກງານຄູ) ໄດ້ຫັນມາສູ່ວຽກງານປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລ້ຽງແບ້ແລະ ລ້ຽງແກະ ເຊິ່ງລ້ຽງເປັນຟາມ ແລະ ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ ບໍລິສັດເພັດນິຣັນ ຮຸ່ງເຮືອງຟາມ ຈໍາກັດ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫຼົ່ມສັກເໜືອ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ລ້ຽງເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບແກ່ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄອບຄົວດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ທ່ານ ນາງ ຄໍາພັນ ທາທິລາດ ໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2017 ນີ້ວ່າ: ໃນປີ 2007 ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາຊື້ດິນໄຮ່ນໍາປະຊາຊົນບ້ານຫ້ວຍລືສີໃນເມື່ອກ່ອນ. ປັດຈຸບັນເພິ່ນເອີ້ນຊື່ບ້ານຫຼົ່ມສັກເໜືອ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ໄລຍະນັ້ນດິນໃນເຂດນີ້ລາຄາບໍ່ແພງ ເບື້ອງຕົ້ນຊື້ 3 ເຮັກຕາ ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກປີລະໜ້ອຍ ຕາມທ່າແຮງຕົວຈິງ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເລີ່ມຖາກຖາງປ່າ ແລະ ບຸກເບີກປູກຢາງພາລາ ເຊິ່ງນິຍົມກັນປູກໃນໄລຍະນັ້ນ, ການປູກຢາງພາລາຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຊື້ເອົາຕາຢາງມາສຽບໃສ່ຖົງກ້າເບ້ຍເອົາເອງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ. ຮອດປີ 2014 ກໍ່ສາມາດຂີດເອົານໍ້າຢາງໄດ້ ແຕ່ພໍດີຖືກກັບໄລຍະທີ່ລາຄາຢາງພາລາຕົກຕໍ່າ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ໃນຕົ້ນປີ 2015 ຈິ່ງໄດ້ປ່ຽນຈາກການປູກຢາງພາລາ ຫັນມາສູ່ການລ້ຽງສັດ ໂດຍທົດລອງລ້ຽງແບ້, ປີທໍາອິດລົງທຶນ 150 ລ້ານກີບ ໃນການສ້າງຄອກ 1 ຫຼັງ ຂະໜາດ 6 ແມັດx20 ແມັດ ແລະ ຊື້ແມ່ພັນ-ພໍ່ພັນແບ້ 80 ໂຕ, ໃນນັ້ນ ພໍ່ພັນ 2 ໂຕ ຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່ໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ປູກຫຍ້າເນເປຍ ເພື່ອເປັນອາຫານແບ້. ສໍາລັບເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການລ້ຽງ ແມ່ນຈ້າງວິຊາການຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຢູ່ກັບຟາມ.


ທ່ານ ນາງ ຄໍາພັນ ກ່າວຕໍ່ວ່າ: ໃນທ້າຍປີ 2015 ການນໍາຂັ້ນສູງຂອງແຂວງຈໍາປາສັກເຮົາ ໄດ້ນໍາພາການນໍາຂັ້ນສູງຂອງປະເທດ ມາຢ້ຽມຢາມຟາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຼາຍຢ່າງ ທັງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຂະຫຍາຍການລ້ຽງແບ້-ແກະ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີກໍາລັງໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ເຫັນວ່າ ການລ້ຽງແບ້-ແກະ ເປັນສິນຄ້າ ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ ໃນປີຕໍ່ມາ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈິ່ງໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ຈໍານວນ 1 ຕື້ກີບ ເພື່ອມາຂະຫຍາຍຄອກ, ຂະຫຍາຍສວນຫຍ້າ ແລະ ຊື້ພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນແກະ ຈໍານວນ 70 ໂຕເຂົ້າມາລ້ຽງ, ໃນນັ້ນ ພໍ່ພັນ 2 ໂຕ ແລະ ໃນໄລຍະນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ໄດ້ລາອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຄູ ດ້ວຍການຂໍບໍາເນັດ ເພື່ອຫັນມາສູ່ການລ້ຽງແບ້-ແກະຢ່າງເຕັມຮູບແບບ. ມາຮອດປີ 2017 ນີ້ ຟາມພວກເຮົາໄດ້ຢຸດນໍາເຂົ້າພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນຈາກຕ່າງປະເທດແລ້ວ ເພາະວ່າພວກເຮົາສາມາດຄັດເລືອກພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນດ້ວຍຕົນເອງ. ປັດຈຸບັນ ມີແມ່ພັນແບ້ 420 ໂຕ, ພໍ່ພັນ 10 ໂຕ,ເຊິ່ງມີ 6 ສາຍພັນຄື: ພັນລູກປະສົມຂອງໄທ, ພັນຊາແນນ ພັນນົມ ຂອງສະວີດເຊີແລນ, ພັນເຫຼົາຊານ ຂອງຈີນ, ພັນບໍ ຂອງອາຟາຣິກາ, ພັນທັອກເຄັນເບີກ ພັນນົມ ແລະ ພັນແອງໂກໂນບຽນ ຂອງອັງກິດ. ແມ່ພັນແກະ 345 ໂຕ, ພໍ່ພັນ 6 ໂຕ, ເຊິ່ງມີ 2 ສາຍພັນ ຄື: ສາຍພັນວາຍດ໋ອບເປີ້ ຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ ສາຍພັນ ຊັນຕາອີນັດສ໌ ຂົນສັ້ນ ຂອງອັງກິດ ແຕ່ບັນດາແບ້-ແກະ ສາຍພັນຕ່າງໆ ນັ້ນ ແມ່ນນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ນອກນີ້ກໍ່ຍັງມີລູກແບ້-ແກະ ທີ່ກໍາລັງເກີດໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ນາງ ຄໍາພັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການລ້ຽງແບ້-ແກະຂອງຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນການລ້ຽງແບບສະໄໝໃໝ່, ຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງມີຫຍ້າ ເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ້ພຽງພໍກັບຈໍານວນແບ້-ແກະທີ່ເຮົາລ້ຽງ. ສ່ວນເຕັກນິກໃນການລ້ຽງແບ້-ແກະ ນັ້ນ ສະເພາະຫຍ້າທີ່ເອົາມາເປັນອາຫານແບ້-ແກະ ຕ້ອງບົດໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວມາຖອກໃສ່ຮາງອາຫານຂອງແບ້-ແກະ, ເວລາແບ້-ແກະ ກິນອາຫານ ເຮົາກໍ່ຍ່າງເລາະສັງເກດເບິ່ງອາການຂອງແບ້-ແກະ, ຖ້າເຫັນວ່າ ແບ້-ແກະ ໂຕໃດມີອາການເຫງົາ, ບໍ່ກິນອາຫານ ກໍ່ຫາຢາມາສັກ ຕາມອາການຂອງສັດ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ກວດກາເບິ່ງອາຫານຢູ່ແຕ່ລະຮາງ ວ່າແບ້-ແກະ ກິນໝົດ ຫຼື ບໍ່, ຖ້າອາຫານຢູ່ຮາງໃດໝົດ ກໍ່ເອົາມາຖອກໃສ່ຕື່ມ ແຕ່ຖ້າອາຫານບໍ່ໝົດ ກໍ່ຄົນອາຫານຄືນໃໝ່ທຸກຮາງ. ສໍາລັບແຮງງານໃນການລ້ຽງແບ້-ແກະຂອງຟາມຂ້າພະເຈົ້າມີທັງໝົດ 6 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ແຮງງານຕົ້ນຕໍ 4 ຄົນ, ແຮງງານສໍາຮອງ 2 ຄົນ, ໂດຍໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ 1 ລ້ານກີບ/ເດືອນ ເພາະວ່າການກິນຢູ່ພັກເຊົາແມ່ນຂຶ້ນກັບຟາມໝົດທຸກຢ່າງ, ເວລາເຈັບເປັນກໍ່ແມ່ນຟາມເຮົາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບດູແລເບິ່ງແຍງ.

ສ່ວນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລ້ຽງແບ້-ແກະ ຕົວຈິງ ນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາພັນ ກ່າວວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຟາມພວກເຮົາມີພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນແບ້-ແກະ ຈໍາໜ່າຍ, ເຊິ່ງລາຄາແຕ່ລະສາຍພັນແມ່ນແຕ່ກຕ່າງກັນ ແລະ ອີງຕາມນໍ້າໜັກ, ໃນນັ້ນແບ້ທີ່ມີນໍ້າໜັກແຕ່ 15 ກິໂລກຼາມລົງມາ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 7 ແສນກີບ/ໂຕ, ສູງສຸດ 1 ລ້ານກີບ/ໂຕ. ນໍ້າໜັກແຕ່ 16-20 ກິໂລກຼາມ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 1 ລ້ານກີບ/ໂຕ, ສູງສຸດ 1,5 ລ້ານກີບ/ໂຕ. ນໍ້າໜັກແຕ່ 21 ກິໂລກຼາມຂຶ້ນໄປ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 1,3 ລ້ານກີບ/ໂຕ, ສູງສຸດ 2 ລ້ານກີບ/ໂຕ.

ສ່ວນພໍ່ພັນແບ້ທີ່ຄັດໄວ້ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 1 ລ້ານ 50 ພັນກີບ/ໂຕ, ສູງສຸດ 3 ລ້ານກີບ/ໂຕ. ພໍ່ພັນແບ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຄັດໄວ້(ພໍ່ພັນລວມ) ລາຄາຕໍ່ສຸດ 9 ແສນກີບ/ໂຕ, ສູງສຸດ 2,5 ລ້ານກີບ/ໂຕ. ແກະ ລາຄາຕໍ່າສຸດ 2,4 ລ້ານກີບ/ໂຕ, ສູງສຸດ 3,5 ລ້ານກີບ/ໂຕ. ຕະຫຼາດຮອງຮັບຜ່ານມາ ຈໍາໜ່າຍພາຍໃນແຂວງ 1-5 ໂຕ/ວັນ, ສົ່ງໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 200 ໂຕ/ເດືອນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຕາມການສັ່ງຂອງລູກຄ້າຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມຕື່ມອີກ. ສໍາລັບຊີ້ນແບ້ ລາຄາ 45 ກີບ/ກິໂລກຼາມ, ຊີ້ນແກະ 60 ກີບ/ກິໂລກຼາມ. ຈາກການຊື້-ຂາຍແບ້-ແກະ ໃນທີ່ຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊິ້ນເປືອງຕ່າງໆ ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດ້ 270 ລ້ານກີບ/ປີ.
ທ່ານ ນາງ ຄໍາພັນ ກ່າວຕອນທ້າຍອີກວ່າ: ນອກຈາກລ້ຽງແບ້-ແກະ ເປັນສິນຄ້າຈໍາໜ່າຍແລ້ວ ປັດຈຸບັນຟາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ທົດລອງເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບຂີ້ແບ້, ສະບູນົມແບ້ ຮັກສາຄວາມສະອາດ ເຊິ່ງມີທັງສະບູກ້ອນ ແລະ ສະບູແຫຼວ, ຄຣີມນວດ-ຄຣີມທາຜິວ ແລະ ເຊຣໍາ ນົມແບ້ ສໍາລັບຮັກສາຜິວກາຍໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ ແຕ່ປັດຈຸບັນບໍ່ທັນໄດ້ຈໍາໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການເພາະຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂໍອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ຖ້າວ່າທ່ານໃດສົນໃຈ ຫຼື ຕ້ອງການພໍ່ພັນ-ແມ່ພັນແບ້-ແກະ ໄປລ້ຽງ ຫຼື ເພື່ອບໍລິໂພກ ລວມທັງຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມແບ້ຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ສາມາດໂທລະສັບຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ທີ່ໝາຍເລກໂທລະສັບ 020 5553 1765. ພ້ອມນີ້ ຢູ່ຟາມພວກເຮົາຍັງໄດ້ລ້ຽງປາດຸກ, ປາບາກ, ປາເຜາະ, ປານິນ ແລະ ປູກໝາກນາວ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກມ່ວງ ເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ: ທູນທອງໃຈ (ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຂວງຈໍາປາສັກ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com


No comments

Powered by Blogger.