ຫກປຊ ເຜີຍແຜ່ ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ກັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຮສສ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ.ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ ຮສສ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຮັບຟັງເນື້ອໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ເລກທີ 34/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2013, ຮັບຮູ້ເຖີງຄວາມເປັນມາຂອງການປະກັນສັງຄົມທີ່ເປັນອົງການລັດສ້າງຕັ້ງຂື້ນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ, ດ້ານປະກັນສັງຄົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານພາກວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທືນປະກັນສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2018ນີ້, ທີ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ນະຄອນຫຼວງ, ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ກັບ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຮສສ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ, ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນ. ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ທະວີສຸກ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນກະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຮສສ 9 ໂຕເມືອ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນ. ດວງເດືອນ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກປະຊາສຳພັນຫ້ອງການກອງທຶນກະກັນສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ( ຫກປຊ ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດັ່ງໄດ້ຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ ການປະກັນສັງຄົມແມ່ນແນວທາງນະໂຍບາຍດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະເພາະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ,ກຳມະກອນ ກໍ່ຄືຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ເຮັດວຽກຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ ,ຕາມຫົວໜວ່ຍວິສາຫະກິດຕ່າງໆ, ພ້ອມທັງປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຫຼື ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ໃນເມື່ອກອ່ນ, ເມື່ອເວົ້າເຖີງນະໂຍບາຍດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລ້ວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີແຕ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງລັດເທົ່ານັ້ນຈື່ງມີສິດໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການ ໃນເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ, ເກິດລູກ , ເສຍອົງຄະ, ບຳນານ, ເສຍຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ ສວ່ນກຳມະກອນ ທີ່ເຮັດວຽກຕາມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ໂຮງຈັກໂຮງງານແມ່ນໄດ້ຮັບແຕ່ນະໂຍບາຍໄປຕາມລະບຽບການຂອງວິສາຫະກິດໃຜລາວ ເຊີ່ງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບເປັນເອກກະພາບ ແລະ ບໍ່ທົ່ວເຖີງພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍູ້ງຍາກຄຸ້ມຄອງກວດກາ ສວ່ນປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະນັ້ນເມື່ອຍເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃນການໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງ, ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ນອກຈາກສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ບຸກຄົນແລ້ວ ມັນຍັງເປັນຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມສະຫງົບສູກຂອງສັງຄົມອີກດ້ວຍ.ສະນັ້ນ; ເພື່ອເຊື່ອຊືມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານປະກັນສັງຄົມທີ່ມີນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະເເມ່ນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງພວກເຮົາຮັບຮູ້ຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເຮັດໃຫ້ກູ່ມເປົ້າໝາຍ ໄດ້ມີຫຼັກຄ້ຳປະກັນດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ຊີວັດການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃຫ້ເຕິບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ,
ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນ. ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຍັງໄດ້ຮຽຮ້ອງມາຍັງທຸກພາກສວ່ນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງເປັນຕົ້ນ : 


ບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ຮ່ວມຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ ຈົ່ງໄດ້ນຳເອົາເນື້ອໃນການປະກັນສັງຄົມນີ້, ໄປຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ເຂົ້າໃຈເພື່ອຈະໄດ້ພ້ອມກັນລະດົມຊູກຍູ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະແມ່ນກຸ່ມຜູ້ປະກັນຕົນສະໝັກໃຈທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ມາຂື້ນທະບຽນປະກັນສັງຄົມໂດຍໄວ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະກັນສັງຄົມຈະບໍ່ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ບໍ່ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງໄດ້ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ໃກ້ສິດຕິດແທດກັບເປົ້າໝາຍຕ່າງໆນັ້ນ, ສໍາລັບທຸກທ່ານທີ່ມາຮ່ວມຮັບຟັງໃນມື້ນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ຄືກັນກັບພະນັກງານລັດ-ຖະກອນ.

ພາບ-ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ 
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments