ສຳເລັດກອງປະຊຸມ ວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ທົ່ວປະເທດກອງປະຊຸມ ວຽກງານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2018 ໄດ້ສຳເລັດລົງ ໃນວັນທີ 7 ມີນາ 2018 ທີ່ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ພາຍຫລັງດຳເນີນ ເປັນເວລາ 2 ວັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ໂດຍມີບັນດາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ, ຜູ້ແທນ ຈາກຂະແໜງກະສິກຳ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອື່ນໆ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໜຶ່ງປີ ຜ່ານມາ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ 2018.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ກ່າວວ່າ: ໃນປີຜ່ານມາ ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສາມາດ ຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງລວມຍອດ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ໄດ້ໃນລະດັບ 2,8%, ຊຶ່ງກວມປະມານ 16,3% GDP ລວມ. ມູນຄ່າ GDP ຂອງ ຂະແໜງການນີ້ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 15 ພັນກວ່າຕື້ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 22 ພັນກວ່າຕື້ກີບ ປີ 2017, ພ້ອມທັງ ສຳເລັດການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຂອງກະຊວງ, ສຳເລັດການກຳນົດ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ສູນ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ, ລວມທັງໄດ້ມອບ-ໂອນ 2 ປະເພດປ່າ ແລະ ໂຮມເອົາວຽກງານ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ ມາຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມການຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ.

ດ້ານການ ຜະລິດສະບຽງອາຫານ: ສາມາດ ຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 4,1 ລ້ານໂຕນ ຫລື ປະມານ 95% ຂອງແຜນການ (4,3 ລ້ານໂຕນ). ການຜະລິດສາລີຫວານ, ເຜືອກມັນຕ່າງໆ, ພືດພັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ກໍໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຕາມແຜນວາງໄວ້. ການສະໜອງຊີ້ນ, ໄຂ່ ແລະ ປາ ເປັນສະບຽງໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກ ພາຍໃນ ໄດ້ທັງໝົດ 388.300 ໂຕນ.

ດ້ານການ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໄດ້ເນັ້ນສົ່ງເສີມ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ໄດ້ປຽບ ແລະ ທີ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງປະເທດອ້ອມຂ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສາລີອາຫານສັດໄດ້ 1,3 ລ້ານໂຕນ, ອ້ອຍ 1,9 ລ້ານໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 1,6 ລ້ານໂຕນ, ຢາສູບ 70.000 ໂຕນ, ຖົ່ວເຫລືອງ 18.000 ໂຕນ ແລະ ໝາກເດືອຍ 190.000 ໂຕນ. ສຳລັບປີ 2017 ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ປະມານ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນກາເຟ 52.000 ໂຕນ ມູນຄ່າ 97 ລ້ານໂດລາ, ເຂົ້າໄດ້ປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ, ປະເພດກຸ່ມພືດຜັກ ໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາ, ປະເພດສາລີໄດ້ 37 ລ້ານໂດລາ ແລະ ປະເພດໝາກໄມ້ 146 ລ້ານໂດລາ.

ດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກ ທີ 15/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເດັດຂາດ ແລະ ຢ່າງຫ້າວຫັນ. ຂະແໜງປ່າໄມ້ ກຳລັງຫັນໄປສູ່ ການກຳນົດນະໂຍບາຍໃໝ່  ຊຶ່ງເນັ້ນໃສ່ການສົ່ງເສີມການ ປູກໄມ້ຢູ່ພາຍໃນຢ່າງແຂງແຮງ ແນໃສ່ຫລຸດຜ່ອນ ການອີງໃສ່ໄມ້ທຳມະຊາດ ກ້າວໄປເຖິງຢຸດຕິການນຳໃຊ້ໄມ້ ຈາກທຳມະຊາດ ໝາຍຄວາມວ່າ ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ລະບົບປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຫລາກຫລາຍ, ພ້ອມທັງ ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ ແນໃສ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ການປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ລະບຽບການ ສາກົນວາງໄວ້ ທີ່ ສປປ ລາວ ເຮົາເປັນພາຄີ.

ດ້ານການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກ ສາມາດລຶບລ້າງໄດ້  6.546 ຄອບຄົວ ລື່ນແຜນການເຖິງ 17% ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ເຫລືອປະມານ 69.772 ຄອບຄົວ. ສຳລັບບ້ານພັດທະນາ ແມ່ນສ້າງໄດ້ 81 ບ້ານ ລື່ນແຜນການ 3 ບ້ານ ໂດຍມີບ້ານພັດທະນາ ໃນທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 3.917 ບ້ານ. ແຕ່ສຳລັບ ບ້ານທຸກຍາກ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸຕາມແຜນວາງໄວ້  ເພາະໄດ້ພຽງ 36 ບ້ານ (ໃນແຜນ 178 ບ້ານ), ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ມີບ້ານທຸກຍາກຍັງເຫລືອ 1.653 ບ້ານ ແລະ ການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ຕາມສີສັນຂອງຊົນນະບົດໃໝ່ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 3 ບ້ານ (ໃນແຜນ 8 ບ້ານ). ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີບ້ານໃຫຍ່ກາຍເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍ 31 ບ້ານ ໃນຄາດໝາຍສູ້ຊົນວາງໄວ້ 213 ບ້ານ, ຊຶ່ງ ນອນໃນ 107 ເມືອງ ແລະ 16 ແຂວງ.

ສຳລັບ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ, ພວກເຮົາຈະອອກແຮງ ສົ່ງເສີມດ້ານດີ ແລະ ຕັ້ງໜ້າແກ້ໄຂ ຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດກະສິກຳ ເພືອເປັນສິນຄ້າ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ, ການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດໃໝ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,​ ພ້ອມທັງຈະເອົາໃຈໃສ່ ສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແກ້ໄຂຂອດປະສານງານ ທີ່ຍັງຄ້າງຄາ, ຂອດອຸດຕັນ, ສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື ບັນດາມາດຕະການຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ຄາດໝາຍໃຫ້ມີຄວາມທະລຸໂລ່ງ ແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ.

ໃນຕອນທ້າຍ ຂອງກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການ ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕື່ມອີກ.


ຂ່າວ: ສິງຄຳ, ພາບ: ອ່າຍຄຳ (ຂປລ)
------------------------------------------
ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າໂຄສະນາ
LINE ID: @tholakhong | Twitter ID: @tholakhong
tholakhong@gmail.com | www.tholakhong.com

Post a Comment

0 Comments