ຈົ່ງຮູ້ຈັກປ້ອງກັນ ພະຍາດວັນນະໂລກ (ມີຄລິບ)

ທີມງານປະກາດ ມື້ນີ້ນໍາເອົາຄວາມໃນການປ້ອງກັນ ພະຍາດວັນນະໂລກ ຫຼື ສັບທ້ອງຖິ່ນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ພະຍາດປອດແຫ້ງ ໄອຊໍ້າເຮື້ອ. ມາຮູ້ນໍາກັນວ່າມັນມີສາເຫດ, ການຕິດຕໍ່, ການປິ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນແບບໃດແດ່.

1. ສາເຫດ ແລະ ການຕິດຕໍ່ ຂອງພະຍາດວັນນະໂລກ
ພະຍາດວັນນະໂລກ ສາມາດແພ່ໄປສູ່ຄົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ ໂດຍເຊື້ອພະຍາດວັນນະໂລກຈະໄປຕິດກັບລະອອງຝຸ່ນ ເຊິ່ງເກີດຈາກການໄອຊອງຜູ້ປ່ວຍ ຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10 ໄມຄຣອນ ຈະກະຈາຍຢູ່ໃນອາກາດ, ຖ້າຫາກຖືກຫາຍໃຈເຂົ້າໄປໃນຖົງລົມປອດກໍ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້,

ການແຜ່ເຊື້ອສາມາດແຜ່ໄດ້ທາງການປາກເວົ້າ, ການໄອ, ຈາມ, ການຮ້ອງເພງ ເຊິ່ງມັກເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງກ່ອນທີ່ຜູ້ປ່ວຍຈະໄດ້ຮັບຢາຮັກສາພະຍາດ, ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການຮັກສາໄປແລ້ວ 2-3 ອາທິດ ອາການໄອຂອງຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ຈໍານວນເຊື້ອຈະຫຼຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດການແຜ່ເຊື້ອກໍ່ຫຼຸດລົງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນແຍກຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດວັນນະໂລກ ທີ່ຈະສາມາດແພ່ເຊື້ອໄດ້ນັ້ນ ໄວ້ຫ້ອງຕ່າງຫາກຢ່າງນ້ອຍ 2 ອາທິດທໍາອິດຂອງການປີ່ນປົວ. ຖ້າຫາກຮ່າງກາຍຂອງເຮົາແຂງແຮງ ປົກກະຕິຮ່າງກາຍກໍ່ຈະສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້.


2. ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ
ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຈະຫຼາຍ ຫຼື ນ້ອຍນັ້ນ ມັນຂື້ນກັບປັດໄຈຕ່າງໝຫຼາຍປະການໄດ້ແກ່:

- ຜູ້ປ່ວຍວັນນະໂລກປອດ ໂດຍສະເພາະມີໜອງ ແລະ ວັນນະໂລກຫຼອດສຽງ ຈະມີເຊື້ອໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕິດຕໍ່ໄດ້ງ່າຍ.

- ໄລຍະເວລາ ຫາກຢູ່ກັບຜູ້ປ່ວຍວັນລະ 8 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອ 50 ເປີເຊັນ, ຫຼື ຢູ່ກັບຜູ້ປ່ວຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນກໍ່ມີໂອກາດຕິດເຊື້ອ 50 ເປີເຊັນເຊັ່ນກັນ.

- ຜູ້ປ່ວຍໄອຫຼາຍ ຖ້າຫາກຜູ້ປ່ວຍມີເຊື້ອປະລິມານຫຼາຍໃນຂີ້ກະເທີ (ການກວດຂີ້ກະເທີ ຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນ +2 ຂື້ນໄປ ສະແດງວ່າມີເຊື້ອພະຍາດໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ.

- ຜູ້ປ່ວຍທີ່ຮັກສາບໍ່ຄົບຖ້ວນ.


3. ການປີ່ນປົວ
- ໄລຍະເຂັ້ມຂຸ້ນ: ໃນຊ່ວງ 2 ເດືອນທໍາອິດ ການປີ່ນປົວຈະປະກອບດ້ວຍຢາ 4 ຊະນິດ,ໃນໄລຍະນີ້ຖືວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊື້ອດ້ວຍ.

- ໄລຍະຕໍ່ເນື່ອງ: ແມ່ນໄລຍະ 4 ເດືອນຕໍ່ມາ ການປີ່ນປົວຈະໃຊ້ຢາ 2 ຊະນິດເພື່ອກໍາຈັດເຊື້ອວັນນະໂລກທີ່ເຫຼືອຢູ່.

ຫາກກິນຢາຄົບຖ້ວນກໍ່ຈະສາມາດປິ່ນປົວໄດ້, ການກີນຢາຕໍ່ເນື່ອງເປັນເລື້ອງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າກີນຢາບໍ່ຄົບ ເຊື້ອວັນນະໂລກອາດຈະມີການພັດທະນາຕົວເອງໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຕ້ານທານກັບຢາໄດ້ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວຍາກຂື້ນໄປອີກ.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=0SlQGB64R0s[/embed]

4. ການເບິ່ງແຍງ, ດູແລຜູ້ປ່ວຍ ວັນນະໂລກ
- ຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງເຄັ່ງຂັດກັບຕົວເອງ ກິນຢາໃຫ້ຄົບທຸກເມັດ ແລະ ທຸກມື້ໂດຍບໍ່ຢຸດເຊົາກິນຢາເອງເດັດຂາດ.

- ມາພົບແພດຕາມນັດທຸກຄັ້ງ ເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງການຮັກສາ ແລະ ອາການຂ້າງຄຽງຈາກການໃຊ້ຢາທີ່ເກີດຂື້ນ.

- ຜູ້ປ່ວຍຕ້ອງຢຸດເຊົາສູບຢາ ແລະ ຢຸດເຊົາການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ແອຣກໍຮໍທຸກຊະນິດ.

- ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຄອຍໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ພາຜູ້ປ່ວຍມາປີ່ນປົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມເວລານັດ.

5. ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດວັນນະໂລກ
ຕ້ອງຮັກສາຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ, ຢູ່ໃນທີ່ໆມີອາກາດຖ່າຍເທເຊັ່ນ: ໃນຫ້ອງກໍ່ຄວນຈະເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ມີລົມພັດເຂົ້າມາແດ່ ເພາະວ່າການປິດຫ້ອງ ມີແຕ່ເປີດເຄື່ອງປັບອາກາດນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດບໍ່ໝູນວຽນ ແລະ ອາດຈະເພີ້ມຄວວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກໄດ້. ເມື່ອມີອາການໄອຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ຜູ້ອື່ນ.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bZDaPDQUbM4[/embed]

ເຂດໃດທີ່ມີ ຂີ່ຝຸ່ນຫຼາຍ ກໍ່ໃຫ້ພາກັນລະມັດລະວັງ, ໂດຍສະເພາະ ຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຮ້ານຕ່າງໆ ຕາມແຄມທາງ. ທັງຄວັນລົດ ແລະ ຂີ່ຝຸ່ນປິວເຂົ້າດັງທຸກມື້ ກໍ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງ. ໂອກາດໜ້າ ທີ່ມງານປະກາດ ຈະຊອກເລື່ອງລາວອື່ນໆ ມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ອ່ານອີກຕື່ມ ເພື່ອສຸຂະພາບທຸກຄົນໃຫ້ແຂງແຮງ.

ຂອບໃຈ ຄລິບປະກອບຈາກ:  PSI Laos

Post a Comment

0 Comments