ເຂົ້າລະດູຝົນແລ້ວ ລະວັງພະຍາດຕາແດງກຳລັງລະບາດ !!!

ຊ້ວງລະດູຝົນນີ້ ພະຍາດຕາແດງແມ່ນມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍຫລາຍ ຂໍໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທັງຫລາຍເອົາໃຈໃສ່ສັງເກດເບິ່ງວ່າລູກຫລານຂອງທ່ານມີອາການ ນ້ຳຕາໄຫລຕະຫລອດ ຂີ້ຕາອອກຫລາຍແລະຫລຽວ ຕາບວມ ຕາທາງໃນຈະເລີ່ມແດງ ຄັນຕາມັກຍີ່ຕາຕະຫລອດ ຖ້າວ່າມີອາການດັ່ງນີ້ແລ້ວImage result for วิธีรักษาตาแดง

ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການໄປພົບແພດຫມໍ ໂດຍສະເພາະຫມໍທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບດວງຕາໂດຍສະເພາະຍິ່ງເປັນການດີ

Image result for วิธีรักษาตาแดง

ຫລັກການງ່າຍໆ ຖ້າຮູ້ວ່າຄົນໃນຄອບຄົວເປັນຕາແດງແລ້ວ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເລື້ອງຄວາມສະອາດເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍສະເພາະມື ຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດກ່ອນທີ່ຈະສຳຜັດຕາເດັກ ຫລື ຫລັງຈາກສຳຜັດແລ້ວ ໃນຕອນໃຫ້ອາຫານ ປ້ອນຢາ ຢອດຢາ ຫລື ອະນາໄມຮອບດວງຕາກ່ອນ ແລະ ຫລັງຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດມືຂອງຜູ້ທີ່ເປັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງໃຫ້ດີສະເຫມີ

Related image

ໂດຍການລ້າງມືໃສ່ສະບູກ້ອນ ຫລື ສະບູແຫລວ ການໃຊ້ເຈ້ຍອະນາໄມ ແລະ ສຳລີເຊັດໃສ່ນ້ຳຢາເຊັດຕາກໍ່ຕ້ອງປ່ຽນທຸກຄັ້ງບໍ່ໃຫ້ຊ້ຳເບື້ອງກັນ

Image result for วิธีรักษาตาแดง

ການຢອດຕາ ເປັນອີກທາງນຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຊົ່າອາການເຄືອງຕາໄດ້ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢາທີ່ໃຊ້ຢອດຕ້ອງຜ່ານຈາກການສັ່ງຢາຈາກແພດຫມໍຈະເປັນການດີ

Image result for วิธีรักษาตาแดง

Image result for วิธีรักษาตาแดง

ຫລີກລ້ຽງການຊີຕາແຮງໆ ຫລື ສຳພັດດວງຕາໂດຍກົງ ຖ້າເກີດອາການຄັນຫລາຍກໍ່ສາມາດຂໍຢາແກ້ອາການຄັນຕານຳທ່ານຫມໍໄດ້ຈະສາມາດບັນເທົາອາການຄັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

Related image

Related image

Image result for วิธีรักษาตาแดง

ນອກຈາກ ທຳຄວາມສະອາດມື ຕາ ການຢອດຕາ ການກິນຢາຕ້ານເຊື້ອສະເພາະຂອງຕາແດງ ການກິນຢາແກ້ຄັນຕາ ກໍ່ຕ້ອງມາຈາກແພດຫມໍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາຄວາມສະອາດຜູ້ທີ່ເປັນຕາແດງດ້ວຍ

Image result for กินยา

ຫວັງວ່າ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານທັງຫລາຍ

ຂອບໃຈ ຂໍ້ມູນຈາກທ່ານຫມໍຢູ່ໂຮງຫມໍ ແມ່ແລະເດັກ ແລະ ເວບກູໂກ້

Related image

 

Post a Comment

0 Comments