ໃສ່ບາດບຸນເຂົ້າພັນສາ ທີ່ ບ້ານທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ 27/7/2018

ບຸນເຂົ້າພັນສາ ປະຊາຊົນລາວກະບໍ່ລະຮີດລະຄອງ ຝົນຕົກກໍ່ມາເຮັດບຸນໃສ່ບາດ ໄດ້ບຸນທຸກທົ່ວຫນ້າ ສຸກກາຍສຸກໃຈ ອາຍຸວັນໂນສຸຂັງພະລັງ

ພາບຈາກ ບ້ານທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ໂດຍ: BeArry Latsamy

Post a Comment

0 Comments