ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບຸນເຂົ້າປະດັບດິນ ແຮມ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ທຸກໆປີ

'' ໃນສະໄຫມຫນຶ່ງມີພຣະຣາຊາ ອົງຫນຶ່ງຊື່ວ່າ ''ພິມພິສານ'' ບັນທົມ(ນອນ) ໃນປາສາດອັນສຸຂສະບາຍ ໃນຄືນນັ້ນມີເປຕຈຳນວນຫລາຍເຂົ້າມາ ໃນພຣະຣາຊວັງ ບາງຕົນກໍຕົວສູງ,ບາງຕົນມີລິ້ນຍາວ,ບາງຕົນກໍແລບລິ້ນ,ບາງຕົນກໍໄຟໄຫມ້ທີ່ຫົວ,ບາງຕົນບໍ່ມີເສື້ອຜ້າໃສ່,ບາງຕົນເອົາມືລູບກຳແພງເຮືອນ,ບາງຕົນຍືນຕໍ່ຫນ້າພຣະຣາຊວັງ,ບາງຕົນຈ່ອຍມີແຕ່ກະດູກ, ບາງຕົນເອົາມືໄປລູບຝາເຮືອນ ຯລຯ

ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນຫິວຈົນທ້ອງເປັນໄຟລຸກໄຫມ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ບັນທົມບໍ່ຫລັບ ລະວາດລະແວງລະແວງຈົນສະຫວ່າງພໍດີ

ບັນທົມບໍ່ຫລັບທັງຄືນເລີຍ ພໍສະຫວ່າງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ກໍຟ້າວເຂົ້າໄປເຝົ້າຫາພຣະພຸທທະເຈົ້າ ທີ່ວັດເວລຸວັນ (ເຂົ້າໄປທູນຖາມສິ່ງທີ່ຕົນເຫັນໃນເວລາກາງຄືນນັ້ນ ເລົ່າໃຫ້ພຣະພຸທທະເຈົ້າຮັບຮູ້ )

ພຣະພຸທທເຈົ້າ ຕຣັສວ່າ ດູກ່ອນມະຫາບໍພິຊ ນັ້ນແຫລະເປຕ ເຊີ່ງເຄີຍເປັນຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ ພວກເຂົາມາຂໍສ່ວນບຸນ, ອີກຢ່າງແຮມ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ຂອງທຸກໆປີ ເທວະດາຜູ້ມີສັກໃຫຍ່ມາປະຊຸມສະໂມສອນສັນບາດ ເວລານັ້ນຍົມພຣະບາລ ຈະປ່ອຍນັກໂທດທີ່ຕາຍໄປແລ້ວມາຂໍສ່ວນບຸນຈາກຍາດພີ່ນ້ອງ ເຊີ່ງທຸກທໍລະມານໃນນະຣົກຫລາຍແສນປີ ສິ່ງທີ່ພຣະອົງຄ໌ເຫັນນັ້ນຄືຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພຣະອົງຄ໌ເອງ ເຂົາມາຂໍສ່ວນບຸນ

ພຣະຣາຊາ ພິມພິສານກໍ ທູນຖາມວ່າ ''ພວກຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຂ້າພຣະອົງຄ໌ເຮັດບາບຫຍັງໄວ້ຄືມາຮັບກັມແບບນີ້ ''

ພຣະພຸທທະເຈົ້າ '' ກໍຕຣັສເລັ່າອະດີດຕະຊາດຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານວ່າ ''ໃນຍຸກຂອງຄົນ 9,000 ປີ ໄດ້ມີພຣະພຸທທະເຈົ້າອົງຫນຶ່ງພຣະນາມວ່າ ''ປຸສສະ ''ໄດ້ອຸບັດຂຶ້ນໃນໂລກ. ໃນສະໄຫມນັ້ນທ່ານໄດ້ເປັນຄົນດູແລຂຸນຄັງ ລ້ຽງພຣະສົງຄ໌ສາວົກຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ''ປຸສສະ''ນັ້ນ ແຕ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານບໍ່ມີຄວາມເລື່ອມໃສສັທທາ,ບໍ່ຮູ້ຈັກບຸນ,ຄຸນໂທດ ອັນປະໂຫຍດ ອັນໃດບໍ່ແມ່ນປະໂຫຍດໄດ້ລັກເອົາຂອງສົງຄ໌ ລັກກິນຂອງສົງຄ໌ໃນວັດ,ລັກຂອງວັດທີ່ເຫລືອຈາກສົງຄ໌ໄປໃຫ້ລູກເມຍກິນໂດຍທີ່ພຣະສົງຄ໌ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ,ທຸບເຂົ້າຂອງໃນວັດ,ກິນອາຫານທີ່ເຂົາກໍາລັງຈະຖວາຍສົງຄ໌,ນິນທາວ່າຮ້າຍປ້າຍສີພຣະສົງຄ໌ຜູ້ມີສີລ ໃນສະໄຫມຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນມວ່າ''ປຸສສະ''ນັ້ນ

ພວກຍາດຂອງທ່ານທີ່ຕາຍໄປແລ້ວໄປເກີດໃນນະຣົກນານແສນນານ ພໍພົ້ນຈາກນະຣົກແລ້ວ ກໍມາເປັນເປັນເປຕ,ທຸກທໍລະມານ ຫິວກະຫາຍຈົນທ້ອງລຸກເປັນໄຟ ເປຕພວກນັ້ນເຂົ້າໄປຫາພຣະພຸທທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າປຸສສະ ຖາມວ່າ ''ມື້ໃດຍາດພີ່ນ້ອງຈະເຮັດບຸນໄປຫາ,ພວກຂ້ານ້ອຍຫິວຫະຫາຍແທ້ໃດ,ທຸກທໍລະມານແສນເຂັນ ແລະ ຈະພົ້ນຈາກຄວາມເປັນເປຕມື້ໃດນໍ້''

ພຣະພຸທທະເຈົ້າກໍຕຣັສວ່າ ''ໃນຍຸກສະໄຫມຂອງອາຕມານີ້ ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ່ວນບຸນດອກ ພວກທ່ານຈະໄດ້ໃນສະໄຫມ່ອື່ນນອກຈາກນີ້ ເພາະເສດບາບທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດນັ້ນແຫລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງເຈົ້າລະນຶກບໍ່ໄດ້ '' ຈົນເມື່ອພຣະພຸທທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າປຸສສະ ປະຣິນິພພານໄປ ແຜ່ນດິນນີ້ສູງຂຶ້ນໄປອີກ 16 ໂຍຊນ໌

ພວກເປຕກໍໄດ້ລໍເວລານັ້ນມາເຖິງ ຈົນມາເຖີງຍຸກຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າ '' ກະກຸສັນທະ'' ໄດ້ອຸບັດຂຶ້ນໃນໂລກ

ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າ ''ກະກຸສັນທະ'' ພຣະພຸທທະເຈົ້າ''ກະກຸສັນທະ'' ຕຣັສບອກວ່າ''ໃນຍຸກສະໄຫມຂອງອາຕມານີ້ ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ່ວນບຸນດອກ ພວກທ່ານຈະໄດ້ໃນສະໄຫມ່ອື່ນນອກຈາກນີ້ ເພາະເສດບາບທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດນັ້ນແຫລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງເຈົ້າລະນຶກບໍ່ໄດ້ '' ຈົນເມື່ອພຣະພຸທທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າ'' ກະກຸສັນທະ''ປະຣິນິພພານໄປ ແຜ່ນດິນນີ້ສູງຂຶ້ນໄປອີກ 16 ໂຍຊນ໌

ຈົນມາເຖິງຍຸກຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າ ''ໂກນາຄະມະນະ'' ໄດ້ອຸບັດຂຶ້ນໃນໂລກ ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຕຣັສບອກວ່າ''''ໃນຍຸກສະໄຫມຂອງອາຕມານີ້ ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ່ວນບຸນດອກ ພວກທ່ານຈະໄດ້ໃນສະໄຫມ່ອື່ນນອກຈາກນີ້ ເພາະເສດບາບທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດນັ້ນແຫລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງເຈົ້າລະນຶກບໍ່ໄດ້ ''

ເມື່ອພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າໂກນາຄະມະນະ ປະຣິນິພພານໄປແຜ່ນດິນນີ້ສູງຂຶ້ນໄປອີກ 16 ໂຍຊນ໌

ກໍມາເຖິງຍຸກຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າກັສສປະ

ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າກັສສປະ ພຣະອົງຄ໌ຕຣັສວ່າ ''

''ໃນຍຸກສະໄຫມຂອງອາຕມານີ້ ພວກເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ່ວນບຸນດອກ ພວກທ່ານຈະໄດ້ໃນສະໄຫມ່ອື່ນນອກຈາກນີ້ ເພາະເສດບາບທີ່ພວກເຈົ້າເຮັດນັ້ນແຫລະ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງເຈົ້າລະນຶກບໍ່ໄດ້ ''

ແຕ່ພວກເຈົ້າຈະພົ້ນຈາກຄວາມເປັນເປຕ ແລະໄດ້ສ່ວນບຸນກຸສົລໃນສະໄຫມຂອງພຣະພຸທທະເຈົ້າພຣະນາມວ່າ''ໂຄຕະມະ''ຖັດຈາກສະໄຫມຂອງອາຕມານີ້ໄປ

ຍາດຂອງພວກເຈົ້າຈະທຳບຸນອຸທິສໃຫ້ (ພຣະພຸທທະເຈົ້າອົງປັຈຈຸບັນ ) ອັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອັນຕະມາເຖີງນີ້ ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນຕ່າງກໍດີໃຈ ພວກເປຕກໍລໍວັນນັ້ນມາເຖິງຍຸກພຣະພຸທທະເຈົ້າໂຄດົມກໍມາເຖີງ

ພຣະພຸທທະເຈົ້າໂຄຕະມະຂອງເຮົານີ້ ໄດ້ຕຣັສເລົ່າອດີດຕະຊາດຂອງພວກຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານແລ້ວ

''ບັດນີ້ເປັນເວລາສົມຄວນແລ້ວ ທີ່ພຣະອົງຄ໌ຈະໄດ້ຊ່ວຍຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຕັ້ງຫນ້າຕັ້ງຕາລໍມາຕັ້ງນານແສນນານ ພຣະພຸທທະເຈົ້າຜ່ານໄປຕັ້ງ 3 ອົງຄ໌ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານກໍຕຣັສຖາມວ່າ ຄວນເຮັດຈັງໃດ ? ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກໍຕຣັສວ່າ '' ຄວນຈະທຳບຸນອຸທິສໃຫ້ພວກເຂົາ ''

ເມື່ອພຣະເຈົ້າພິມພິສານຟັງດັງນັ້ນ ກໍນິມົນພຣະພຸທທະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍພຣະສົງຄ໌ອະຣະຫັນຈຳນວນ 500 ອົງຄ໌ມາສັນເຂົ້າໃນພຣະຣາຊວັງ ເມື່ອພຣະພຸທທະເຈົ້າ ຕຣັສອະນຸໂມທະນາ ເປັນຕົ້ນວ່າ ຍະຖາ ..ຈົນເຖິງ ອະທາສິ ເມ ຍາຕິມິຕຕາ ເປັນຕົ້ນ ພໍຈົບພຣະຄາຖາ

ວ່າ ''ຂໍສ່ວນບຸນນີ້ ຈົ່ງສຳເຣັຈແກ່ຍາດທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສູຂ''

ພວກເປຕ ຕ່າງກໍອະນຸໂມທະນາສາທຸໃນບຸນນັ້ນ ດ້ວຍບຸນກຸສົລນັ້ນແລເຂົ້າປາອາຫານທີ່ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານຖວາຍແກ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍຫມູ່ສົງຄ໌ ກໍແປສະພາບເປັນບຸນ ມັນໄດ້ກາຍເປັນອາຫານທິບແກ່ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນ ເປຕກິນອາຫານທິບນັ້ນແລ້ວ ກໍກາຍຮ່າງເປັນເທວະດາ ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນເປຕທັນທີ ແລະແລ້ວພຣະເຈົ້າພິມພິສານກໍໄດ້ຫຍາດນໍ້າລົງໄປໃນດິນ ໃນຂະນະນັ້ນໄດ້ເກີດຫນອງນໍ້າອັນສົດໃສ ຂຽວງາມ ຕໍ່ຫນ້າພຣະຣາຊວັງ ''ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນຕ່າງກໍພາກິນລົງໄປດື່ມກິນ ແລະ ອາບ ພໍປະມານ

ພຣະພຸທທະເຈົ້າກໍສະແດງເນລະມິດ ໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຂ້າທາສບໍຣິວາຣ ພ້ອມທັງປະຊາຊົນທີ່ມາເຂົ້າເຝົ້າ ເຫັນເຕັມຕາວ່າ ຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ຮັບສ່ວນບຸນແລ້ວ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ກໍດີໃຈສຸດປະມານ ພວກເປຕກໍຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມເປັນເປຕກາຍເປັນເທວະດາທັນທີ

ພໍຄໍ່າຄືນນັ້ນລ່ວງໄປ ພວກເປຕເຫລົ່ານັ້ນ ກໍມາປາກົດກາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິມພິສານເຫັນ ວ່າ ມີຮ່າງກາຍສົດງົດງາມ ມີລັດສະຫມີເປັ່ງປັ່ງ ງາມ ''ແຕ່ບໍ່ມີເສື້ອຜ້າໃສ່'' ພໍເຊົ້າມາ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານກໍເຂົ້າໄປຫາພຣະພຸທທະເຈົ້າອີກ ແລະ ເລົ່າໃຫ້ພຣະພຸທທະເຈົ້າຟັງຕາມທີ່ຕົນເຫັນມາ

ພຣະພຸທທະເຈົ້າກໍບອກວ່າ ''ຈົ່າງຖວາຍຜ້າຈີວອນແກ່ສົງຄ໌ເຖີດ'' ພຣະເຈົ້າພິມພິສານກໍຕາມທີ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າບອກ ໄດຸ້ຖວາຍຜ້າຈີວອນແກ່ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ພ້ອມພຣະສົງຄ໌ອະຣະຫັນ 500 ອົງຄ໌

ພວກເປຕຕ່າງກໍອະນຸໂມທະນາ ຜ້າທີ່ພຣະເຈົ້າພິມພິສານຖວາຍແກ່ສົງຄ໌ກໍປາຍແປສະພາບມາເປັນຜ້າທິບ ໃຫ້ເທວະດາໃຊ້ສອຍ

ແລະ ພຣະພຸທທະເຈົ້າ ກໍທຣົງສະແດງທັມໃຫ້ແກ່ພຣະເຈົ້າພິມມພິສານ ພ້ອມດ້ວຍເຊື່ອກະສັດ ແລະ ຕະລອດເຖິງປະຊາຊົນທີ່ມາເຂົ້າເຝົ້ານັ້ນ ຫລາຍແສນລ້ານຄົນ,ຫລາຍພັນລ້ານຄົນ

ພໍພຣະພຸທທະເຈົ້າ ສະແດງທັມຈົບ ມີຄົທີ່ບັນລຸທັມເປັນຈຳນວນຫລາຍນັບປະມານບໍ່ໄດ້ ແລະ ຄົນທີ່ນັບຖືພຣະຣັຕນະໄຕຣ ແລ້ວຕາຍໄປເກີດໃນສະຫວັນ ກໍມີມາມາຍ ຈົນນັບບໍ່ໄດ້

ນີ້ແຫລະ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາທີ່ເຮັດບຸນເຂົ້າປະດັບດິນ

ເຊີ່ງເຮັດບຸນໃຫ້ແກ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຮົາທີ່ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ທັງໃນຊາດນີ້ ແລະ ຫລາຍໆຊາດທີ່ຜ່ານມາ

ແຮມ 14 ຄໍ່າ ເດືອນ 9 ຂອງທຸກໆປີ ຍົມພຣະບາລຈະປ່ອຍນັກໂທດມາຂໍສ່ວນບຸນທີ່ໂລກມະນຸສຍ໌ ເອີ້ນອີກຢ່າງຫນຶ່ງວ່າ '' ບຸນອຸທິສ''

ການເຮັດຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນນັ້ນ ເຮັດເປັນ 4 ສ່ວນ

ສ່ວນທີ່ທີ່ 1 ແບ່ງໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ກິນ

ສ່ວນທີ່ທີ່ 2 ແບ່ງໄວ້ຕາມກຳແພງວັດ ໄວ້ໃຫ້ເປຕທີ່ບໍ່ມີຍາດພີ່ນ້ອງ

ສ່ວນທີ່ທີ່ 3 ແບ່ງເຮັດກິນເອງໃນຄອບຄົວ

ສ່ວນທີ່ທີ່ 4 ແບ່ງໄປຖວາຍແກ່ພຣະສົງຄ໌ສາມະເນນໃນວັດ

Cr. ພຣະມະຫາພອນສະຫັວນ ວະຊິຣະຍາໂນ (ເພັງສະຫວັດວິໄລ)

Post a Comment

0 Comments