44% ຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນລາວ ແມ່ນ ເຕ້ຍກ່ອນມາດຕະຖານ

ຕາມການສໍາຫຼວດ ດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມ ລາວ ປີ 2017 ພົບວ່າ: ໃນ ສປປ ລາວ ເດັກອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ປະມານ 44% ຂາດອາຫານຊໍາເຮື້ອ ( ເຕ້ຍ ), ເດັກອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນມີພຽງ 40% ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ຢ່າງດຽວ ແລະ 5% ໄດ້ຮັບອາຫານການກິນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂັ້ນພື້ນຖານ.

ເຊິ່ງຂັ້ນຕອນສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ເສີມຂະຫຍາຍວຽກຕົວແບບທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການລ້ຽງດູເດັກ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດສຸຂະອານາໄມ.ຮັບປະກັນເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີໄດ້ຮັບການບໍລະການທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ:ໄດ້ຮັບຢາຂ້າແມ່ທ້ອງ ແລະ ວິຕາມິນອາ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ຫຼັງເກີດໄດ້ຮັບຢາເສີມທາດເຫຼັກ-ອາຊິດໂຟລິກ.

ສົ່ງເສີມການໃຊ້ເກືອໄອໂອດິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຄະນະກໍາມະການປະສານງານໂພຊະນາການຈາກຫຼາຍຂະແໜງຂັ້ນແຂວງ ເມືອງ ໄດ້ວາງແຜນການ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ແລະ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມມືກັນ. ຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປຸກລະດົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮູ້ ການບໍລິການໂພຊະນາການທີ່ສາະໜອງ ໃຫ້ຕາມຕາຕະລາງ ແລະ ການບໍລິການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກແບບເຊື່ອມສານ ໄດ້ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.

Cr: Media Laos

Post a Comment

0 Comments