ເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນ 3 ອາການເຫລົ່ານີ້ບົ່ງບອກເຖິງຫຍັງ?

ເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນມີ 3 ອາການທີ່ເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນ ນຳມາໃຫ້ເຊັກກັນກ່ອນບາງຄົນກໍ່ມີອາການເຫລົ່ານີ້ຕິດໂຕຢູ່.ພະຍາດເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນເຊື່ອບໍ່ວ່າບາງເທື່ອພະຍາດເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນກໍ່ໄປເກີດໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາຄິດບໍ່ຮອດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ໄລຍະທີ່ເຮົາມີປະຈຳເດືອນເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິແປກໆຂຶ້ນກັບເຮົາ ຍິ່ງສາວຄົນໃດມີບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທຸກເທື່ອທີ່ມີປະຈຳເດືອນຢ່າງ 3 ອາການນີ້ ອາດເປັນສັນຍານທີ່ຊັດເຈນໄດ້ເກືອບຮ້ອຍເປີເຊັນວ່າມີພາວະເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນຢູ່ກໍ່ໄດ້.

1. ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານ

ອາການຈຸກທ້ອງ, ອາການທ້ອງອືດຫລືອາການຖອກທ້ອງເປັນລັກສະນະອາການທາງລະບົບລຳໄສ້ ແລະ ລະບົບທາງເດີນອາຫານ ວ່າເມື່ອອາການເຫລົ່ານີ້ມາເກີດໃນລະຫວ່າງທີ່ມີປະຈຳເດືອນອາດກາຍເປັນສັນຍານຂອງພະຍາດເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນໄດ້ຄືກັນ.2. ເຈັບປວດຊ່ອງເອິກຫລືຮູ້ສຶກເຈັບເມື່ອຫາຍໃຈ

ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ໝໍພິຈາລະນາພະຍາດຜິດໄປອາດເປັນເພາະບໍ່ມີໃຜຄິດວ່າເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍຜູ້ຍິງເຊັ່ນ: ເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນທີ່ແຂນ, ຂາ ອັນເປັນສາເຫດຂອງອາການແໜ້ນໜ້າເອິກ,ຫາຍໃຈບໍ່ຄ່ອຍອອກຫລືເຈັບຮ່າງກາຍສ່ວນເທິງທຸກເທື່ອທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນ ຊຶ່ງຖ້າສາວໆຄົນໃດຮູ້ສຶກເຈັບແຂນເບື້ອງໃດເບື້ອງໜຶ່ງຈົນຍົກບໍ່ຄ່ອຍໄຫວຫລືມີອາການຫາຍໃຈບໍ່ຄ່ອຍອອກໃນລະຫວ່າງທີ່ມີປະຈຳເດືອນອາດເປັນໄປໄດ້ຫລາຍວ່າມີພາວະເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນແລ້ວ.

3. ມີທ່າອ່ຽງເປັນໝັນ

ລະບົບສືບພັນຂອງເພດຍິງທີ່ເປັນປົກກະຕິໄຂ່ທີ່ຖືກຜະລິດຈາກຮວຍໄຂ່ຈະເດີນທາງໄປຕາມທໍ່ນຳໄຂ່ ແລະ ໄປພົບກັບຂອງເພດຊາຍຈົນເກີດການປະຕິສົນທິຂຶ້ນວ່າກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນຈະມີຄວາມຜິດປົກກະຕິບ່ອນທໍ່ນຳໄຂ່ນໍາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໄຂ່ທີ່ຖືກສົ່ງມາຈາກຮວຍໄຂ່ບໍ່ສາມາດຕົກມາເຖິງທໍ່ນຳໄຂ່ໄດ້ ການປະຕິສົນທິຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນໄດ້ຍາກຫລືບໍ່ມີມື້ເກີດຂຶ້ນໄດ້.ທັງນີ້ສາດສະດາຈານເບີລຕັນ ແບລິເອີ ຫົວໜ້າພະແນກສູຕິນລີສາດຄະນະແພດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລມິດຊູລີຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕືມມາວ່າ: ຜູ້ຍິງທີ່ລະບົບສືບພັນປົກກະຕິດີຈະມີທ່າອ່ຽງຖືພາປະມານ 20 ເປີເຊັນຕໍ່ເດືອນ ໃນຂະນະຜູ້ຍິງທີ່ມີພາວະເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນຈະມີທ່າອ່ຽງຖືພາປະມານ 10%ເປີເຊັນຕໍ່ເດືອນ ເທົ່ານັ້ນອີກທັງຝາມົດລູກຂອງສາວໆເຫລົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຄ່ອຍສົມບູນ ແລະ ບໍ່ແຂງແຮງພໍຈະໃຫ້ໂຕອ່ອນມາຝັງໂຕໃນມົດລູກໄດ້ນໍາອີກ.

ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າຜູ້ຍິງທີ່ມີພາວະເຍື່ອໂພງມົດລູກຈະເລີນຜິດບ່ອນ ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນພາວະເປັນໝັນຕິດໂຕມາເກືອບທຸກຄົນນັ້ນເອງ.

Post a Comment

0 Comments