ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ ແລະ ວິທີຮັກສາ...

ອາການຂອງພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຜູ້ທີ່ເປັນໃນໄລຍະທຳອິດ ທີ່ມີການເສື່ອມຂອງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຈະບໍ່ສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິໃຫ້ເຫັນ ເພາະໝາກໄຂ່ຫຼັງຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢູ່ ແຕ່ເມື່ອມີອາການຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງເສື່ອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ກໍ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກນ້ອຍລົງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດການຄັ່ງຂອງເກືອແຮ່, ນ້ຳສ່ວນເກີນ ແລະ ຂອງເສຍໃນເລືອດ ຈິ່ງຈະເລີ່ມມີອາການສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເຊັ່ນ:- ປະລິມານປັດສະວະຫຼາຍຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຫຼຸດລົງໜ້ອຍຜິດປົກກະຕິ (ອາການປັດສະວະໜ້ອຍລົງຄືອາການທີ່ຮຸນແຮງກວ່າການປັດສະວະຫຼາຍຂຶ້ນ).

- ຄວາມດັນເລືອດສູງ.

- ເມື່ອຍງ່າຍ.- ເບື່ອອາຫານ.

- ປວດຮາກ.

- ມີອາການບວມທີ່ໜ້າ, ຂາ ຫຼື ລຳຕົວ.ສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບຊ້ຳເຮື້ອ ສ່ວນຫຼາຍມີສາເຫດມາຈາກການເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຊະນິດຮຸນແຮງມາກ່ອນ ເຊິ່ງໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບຮຸນແຮງນີ້ ຈະເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຕິດຕໍ່ກັນເປັນໄລຍະເວລາດົນ ຫຼື ຈາກການທີ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບ ຫຼື ສຳພັດສານເຄມີບາງຊະນິດ ຫຼື ໃຊ້ຢາບາງຊະນິດເປັນເວລາດົນນານ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ທີ່ຖືພາ ແລະ ມີອາການຂອງຄັນເປັນພິດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງຖືກທຳລາຍຢ່າງຖາວອນ ກໍ່ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຊະນິດຊ້ຳເຮື້ອໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.ການຮັກສາອາການເບື້ອງຕົ້ນ, ການດູແລຫຼັກໆນັ້ນ ຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງແພດທັງການກວດວິໄຈ ແລະ ການຮັກສາ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈິ່ງຄວນໄປກວດຕາມແພດນັດທຸກຄັ້ງຈົນກວ່າຈະຫາຍດີ ເຊິ່ງແນວທາງການຮັກສານັ້ນ ກໍ່ຈະຮັກສາຕາມອາການຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໃຊ້ຢາ, ການຟອກໝາກໄຂ່ຫຼັງໄປຈົນເຖິງການຜ່າຕັດປ່ຽນໝາກໄຂ່ຫຼັງ ນອກຈາກນັ້ນຕົວຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ຜູ້ດູແລຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງຂອງການກິນອາຫານທີ່ສະອາດ, ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຄວບຄູ່ກັບການຮັກສາຕາມແຜນການຂອງແພດອີກດ້ວຍ.

ທີ່ມາ: www.pikool.com

Post a Comment

0 Comments