ຖ່າຍເບົາລຳບາກ ສ່ຽງພະຍາດຕ່ອມລູກໝາກ...

ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຜູ້ຍິງເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງໃສ່ໃຈເລື່ອງການຖ່າຍເບົາ ແຕ່ໃນຍຸກສະໄໝນີ້ແລ້ວຜູ້ຊາຍຕ້ອງຫັນມາເບິ່ງແຍງໃສ່ໃຈເຊັ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາການຖ່າຍເບົາລຳບາກ ອາດຕົກຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງທີ່ພະຍາດຕ່ອມລູກໝາກໄດ້.ພະຍາດຕ່ອມລູກໝາກເກີດຈາກຫລາຍປັດໄຈ ຢ່າງທໍາອິດເປັນເລື່ອງກ່ຽວກັບອາຍຸ ຊຶ່ງຜູ້ຊາຍອາຍຸກາຍ 40 ປີຂຶ້ນໄປຕ່ອມລູກໝາກຈະຄ່ອຍໆໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ເມື່ອອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ຈະເລີ່ມມີອາການຂອງຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່, ຮໍໂມນເພດຊາຍທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ Dihydrotestosterone ຈະມີຜົນຕໍ່ຕ່ອມລູກໝາກ, ເປັນອາຫານທີ່ມາລ້ຽງຕ່ອມລູກໝາກສົ່ງຜົນໃຫ້ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ພໍເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນແລ້ວກໍ່ຈະໄປກົດທໍ່ຍ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດຍ່ຽວເລື້ອຍໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຍ່ຽວລຳບາກ.

ທັງນີ້ສັນຍານທີ່ບອກວ່າເຮົາກຳລັງເປັນພະຍາດນີ້ຢູ່ ຄືເວລາຍ່ຽວບໍ່ແຮງຫລືຍ່ຽວຕ້ອງໃຊ້ແຮງເບັ່ງຫລາຍຂຶ້ນ, ຍ່ຽວແລ້ວບໍ່ໝົດບາງເທື່ອຍ່ຽວສຳເລັດແລ້ວມີນ້ຳຍ່ຽວຢອດອອກມາເຮັດໃຫ້ເປິເປື້ອນໄດ້ ອັນນີ້ເປັນສ່ວນຂອງພາວະອຸດກັ້ນ.ສ່ວນອີກພາວະໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ Irritative Symptoms ຫລື ເອີ້ນວ່າ ພາວະການລະຄາຍເຄືອງໃນສ່ວນນີ້ພໍຕ່ອມລູກໝາກທີ່ໄປອຸດກັ້ນຍ່ຽວເປັນເວລາດົນ ເຮັດໃຫ້ກະເພາະຍ່ຽວມີການປັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນໄຂ້ຍ່ຽວເລື້ອຍໆ ຫລື ບາງທີມີຍ່ຽວແລ້ວແສບຂັດ ຫລື ຍ່ຽວເລື້ອຍໆໃນໄລຍະກາງຄືນ ຫລື ບາງຄົນກັ້ນຍ່ຽວບໍ່ຢູ່ເຊັ່ນ: ເວລາປວດຍ່ຽວຕ້ອງຮີບເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳທັນທີ ເປັນອາການທີ່ບົ່ງບອກວ່າອາດຈະເປັນຕ່ອມລູກໝາກ.

ສຳລັບຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວ ຖ້າຄົນໄຂ້ຍັງມີອາການທີ່ບໍ່ຫລາຍແພດຈະໃຫ້ຄົນໄຂ້ປັບປ່ຽນ Life Style ຫລື ປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງຄົນໄຂ້ ສ່ວນກຸ່ມຄົນໄຂ້ທີ່ມີອາການປານກາງ ເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງແພດຈະປິ່ນປົວດ້ວຍການໃຫ້ຢາອັນດັບທໍາອິດ ແຕ່ຖ້າຄົນໄຂ້ທີ່ປິ່ນປົວດ້ວຍຢາແລ້ວບໍ່ຕອບສະຫນອງຄົນໄຂ້ອາດໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍການຜ່າຕັດ ຊຶ່ງການຜ່າຕັດຕ່ອມລູກໝາກມີນຳກັນ 2 ວິທີຄື:- ວິທີທໍາອິດ: ເປັນວິທີດັ່ງເດີມທີ່ມີການຜ່າຕັດທາງໜ້າທ້ອງເພື່ອທີ່ຈະເອົາຊີ້ນຕ່ອມລູກໝາກທີ່ອຸດກັ້ນທໍ່ຍ່ຽວອອກ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄຂ້ຍ່ຽວໄດ້ດີຂຶ້ນ.

- ວິທີທີ່ສອງ: ຜ່າຕັດດ້ວຍວິທີສ່ອງກ້ອງ ຊຶ່ງປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ວິທີທາງສ່ອງກ້ອງຫລາຍກວ່າ ຊຶ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ຄົນໄຂ້ຈະຖືກລັອກຫລັງ ຫລື ດົມຢາສະຫລົບ ເພື່ອທີ່ຈະສ່ອງກ້ອງເຂົ້າໄປທີ່ທໍ່ຍ່ຽວໄປຈົນເຖິງຕ່ອມລູກໝາກ ພໍໄປເຖິງຕ່ອມລູກໝາກແລ້ວແພດຈະໃຊ້ວິທີການຄວ້ານ ຫລື ຈູດດ້ວຍໄຟຟ້າ ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນຕ່ອມລູກໝາກທີ່ອຸດກັ້ນຂອງທໍ່ຍ່ຽວໂລ່ງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນໄຂ້ດີຂຶ້ນ, ການຍ່ຽວດີຂຶ້ນ.ຖ້າພົບອາການຜິດປົກກະຕິເບື້ອງຕົ້ນຕ້ອງຮີບພົບແພດໝໍ, ເຂົ້າມາກວດ, ປິ່ນປົວໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ກໍ່ຈະໄດ້ປິ່ນປົວຕາມວິທີທີ່ເໝາະສົມ.

Post a Comment

0 Comments