ເຈັບຄໍ ຢ່າກິນແຕ່ຢາແກ້ອັກເສບ...

ເຈັບຄໍ ເປັນອາການທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆໃນທຸກເພດທຸກໄວ ບາງຄົນເມື່ອມີອາການເຈັບຄໍຂຶ້ນມາເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຄໍອັກເສບກໍ່ຈະຊື້ຢາແກ້ອັກເສບມາກິນເອງພຽງ 2-3 ມື້ກໍ່ດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມຝັງໃຈວ່າເປັນວິທີເບິ່ງແຍງຕົນເອງທີ່ຖືກຕ້ອງກໍ່ຈະເຮັດແບບນີ້ທຸກເທື່ອທີ່ມີອາການເຈັບຄໍ ແທ້ຈີງແລ້ວອາການເຈັບຄໍ ອາດເກີດຈາກຫລາຍສາເຫດ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສາເຫດທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະໃນການບຳບັດປິ່ນປົວຍົກເວັ້ນເກີດຈາກອາບິດານອັກເສບ, ຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍ (ມີໄຂ້ສູງ,ເຈັບຄໍແຮງ ແລະ ກວດພົບວ່າອາບິດານບວມໃຫຍ່ ແລະ ອັກເສບຫລາຍ) ຊຶ່ງແພດຈະໃຫ້ຢາປະຕິຊີວະນະ.ບາງຄົນຄິດວ່າອາການເຈັບຄໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍອັກເສບຈຶ່ງຫາຢາແກ້ອັກເສບມາກິນ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າ “ຢາແກ້ອັກເສບ” ນັ້ນທີ່ແທ້ຄືຢາປະຕິຊີວະນະທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການບຳບັດພະຍາດຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍໂດຍສະເພາະເທົ່ານັ້ນບໍ່, ມີປະໂຫຍດໃນການແກ້ອັກເສບທີ່ເກີດຈາກສາເຫດອື່ນໆແຕ່ຢ່າງໃດ ການໃຊ້ຢາປະຕິຊີວະນະເພື່ອເກີນຈຳເປັນນອກຈາກສິ້ນເປືອງແລ້ວໃນໄລຍະຍາວຍັງອາດເກີດໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດບັນຫາເຊື້ອດື້ຢາ, ການແພ້ຢາການເກີດພະຍາດແຊກຊ້ອນຕ່າງໆໄດ້.

ສາເຫດທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງອາການເຈັບຄໍ1.ກໍລະນີເຈັບຄໍຮ່ວມກັບເປັນໄຂ້

ຄໍອັກເສບຈາກເຊື້ອໄວລັດ, ໄຂ້ຫວັດ ຜູ້ປ່ວຍຈະມີໄຂ້, ເຈັບຄໍເລັກນ້ອຍກວດເບິ່ງພາຍໃນຄໍບໍ່ພົບອາບິດານ ແລະ ຝາຄໍຫອຍບໍ່ມີລັກສະນະອັກເສບ (ຄືບໍ່ພົບວ່າມີສີແດງກວ່າປົກກະຕິ) ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄຂ້ຫວັດຈະມີອາການເຈັບຄໍໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ໃນມື້ທໍາອິດ ແລະ ຕໍ່ມາເມື່ອມີອາການນ້ຳມູກໄຫລອາການເຈັບຄໍມັກຈະບັນເທົາໄປເອງ.

ອາບິດານອັກເສບຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍ, ຜູ້ປ່ວຍຈະມີໄຂ້ສູງເຈັບຄໍຫລາຍກືນລຳບາກ ກວດເບິ່ງພາຍໃນລຳຄໍພົບອາບິດານບວມໃຫຍ່ອອກສີແດງໆ ແລະ ອາດມີຈຸດໜອງຢູ່ເທິງທອນຊິລ.2.ກໍລະນີເຈັບຄໍໂດຍບໍ່ເປັນໄຂ້

ພະຍາດພູມແພ້ຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການເຈັບຄໍເລັກນ້ອຍ ແລະ ມັກມີອາການຄັນຄໍ, ຄັນດັງ, ຈາມ, ມີນ້ຳມູກໃສໆໃນເວລາສຳຜັດຖືກສິ່ງທີ່ແພ້ເຊັ່ນ: ຝຸ່ນ, ລະອອງເກສອນ, ອາກາດເຢັນ ມັກມີອາການເປັນໆເຊົາໆເລື້ອຍໆ.

ການເບິ່ງແຍງຕົນເອງເມື່ອມີອາການເຈັບຄໍ ສາມາດປະຕິບັດໂຕດັ່ງນີ້:

1.ຄວນໄປພົບແພດຖ້າມີລັກສະນະຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້- ມີໄຂ້ສູງ ແລະ ເຈັບຄໍຫລາຍ.

- ມີນ້ຳມູກ ຫລື ສະເລດຂົ້ນເຫລືອງ, ຂຽວ.

- ມີອາການເຈັບຄໍທຸກມື້ກາຍ 1 ອາທິດ.

- ຄໍາຖືກກ້ອນແຂງທີ່ຂ້າງຄໍ.2.ຖ້າບໍ່ມີອາການດັ່ງໃນຂໍ້1ຄວນໃຫ້ການເບິ່ງແຍງເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງນີ້

- ງົດດື່ມເຫລົ້າ ແລະ ສູບຢາ.

- ຖ້າມີນ້ຳມູກໃສ ຫລື ມີອາການຂອງພະຍາດພູມແພ້ໃຫ້ກິນຢາແກ້ແພ້ຄອລເຟນິລາມີນ.- ຫາກມີໄຂ້ ຫລື ເຈັບຄໍຫລາຍໃຫ້ກິນພາລາເຊຕາມອນເທື່ອລະ1-2 ເມັດ ຊໍ້າໄດ້ທຸກ 6 ຊົ່ວໂມງ.

- ປົວຄໍດ້ວຍນ້ຳເກືອໂດຍປະສົມເກືອປົ່ນ 1 ບ່ວງໃນນ້ຳອຸ່ນ 1 ຈອກມື້ລະ 2-3 ເທື່ອ

Post a Comment

0 Comments