ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ ສໍາເລັດການຍົກລະດັບ ຫຼັກສູດພື້ນຖານອາຊີບ

ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2018 ພະນັກງານທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນຂະແຫນງການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງເຊກອງຈຳນວນ 24 ຄົນໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຫລັກສູດພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີບ, ການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ 2 ຕໍ່າແຫນ່ງວຽກຄື: ການບໍລິການອາຫານ - ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ການອະນາໄມຫ້ອງພັກ, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະດ້ານການບໍລິການ ຂອງພະນັກງານໃນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ດຳເນີນໂດຍທີມງານຄູຝຶກພາກທຸລະກິດຂອງສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານແຂວງຈຳປາສັກ. ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະເມີນຜົນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຈໍານວນ 12 ຫົວຂໍ້ຫຍ່ອຍ ໃນຕຳແຫນ່ງການບໍລິການອາຫານ - ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ການອະນາໄມຫ້ອງພັກ.ພິທິດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ກັນຍາ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສຸບັນ ເດສົມພອງ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ທອງຄານ ຄູນປະເສີດ, ປະທານກຸ່ມທຸລະກິດບໍລິການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມແຂວງເຊກອງ. ພາຍຫຼັວສໍາເລັດຊຸດອົບຮົມ ໄດ້ມີການມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ມອບໂດຍ ທ່ານ ສຸບັນ ເດສົມພອງ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງເຊກອງ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ທອງຄານ ຄູນປະເສີດ, ປະທານກຸ່ມທຸລະກິດບໍລິການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມແຂວງເຊກອງ.ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການສະວິດຄອນແທັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາທັກສະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ (ໂຄງການລາວ / 029). ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະດ້ານການບໍລິການ ຂອງພະນັກງານໃນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຈຳນວນ 500 ຄົນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດຈຳນວນ 500 ຄົນ ໃນການກະກຽມເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກກາງ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ໂຄງການລາວ / 029 ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານ ສ ປ ປ ລາວ, ລັດຖະບານປະເທດສະວິດເຊີແລັນ ແລະ ບຸກຊຳບວກ.

Post a Comment

0 Comments