ແຄວຊ່ຽມກິນເທົ່າໃດໃຫ້ພໍດີ...

ເມື່ອຢ້ານເດັກນ້ອຍບໍ່ສູງກໍ່ຄິດຫາແຄວຊ່ຽມ ມາເຖິງໄວກາງຄົນຈົນໄວສູງອາຍຸເກີດຢ້ານພະຍາດກະດູກພຸກໍຖາມຫາແຄວຊ່ຽມດ້ວຍເຫດນີ້ແຄວຊ່ຽມຈຶ່ງເປັນສານອາຫານຂວັນໃຈຄົນທຸກເພດທຸກໄວເຊັ່ນດຽວກັບສານອາຫານທຸກຊະນິດເຮົາຄວນໄດ້ຮັບແຄວຊ່ຽມຢ່າງພໍດີ ເພາະຖ້າໄດ້ຮັບຫລາຍໄປກໍ່ອາດເປັນໂທດ ສະຖາບັນສຸກຂະພາບແຫ່ງຊາດ (National Institute of Health-NIH) ປະເທດສະຫະລັດອະເມລິກາແນະນຳປະລິມານແຄວຊ່ຽມທີ່ຄວນໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະມື້ ໂດຍພິຈາລະນາຈາກ ເພດ ແລະ ໄວ ດັ່ງນີ້:ອາຍຸ ຜູ້ຊາຍ ຜູ້ຍິງ

1-3 ປີ 700 ມິລິກຣາມ 700 ມິລິກຣາມ

4-8 ປີ 1,000 ມິລິກຣາມ 1,000 ມິນລິກຣາມ

9-13 ປີ 1,300 ມິລິກຣາມ 1,300 ມິລິກຣາມ

14-18 ປີ 1,300 ມິລິກຣາມ 1,300 ມິລິກຣາມ19-50 ປີ 1,000 ມິລິກຣາມ 1,000 ມິລິກຣາມ

51-70 ປີ 1,000 ມິລິກຣາມ 1,200 ມິລິກຣາມ

71 ປີຂຶ້ນໄປ 1,200 ມິລິກຣາມ 1,200 ມິລິກຣາມ

ຮູ້ລະດັບແຄວຊຽມທີ່ຕ້ອງການໃນແຕ່ລະມື້ແລ້ວ ແນະນຳພືດຜັກທີ່ອຸດົມແຄວຊ່ຽມໃຫ້ເລືອກກິນກັນດັ່ງນີ້, ປະລິມານແຄວຊ່ຽມຂອງຜັກຕໍ່ໄປນີ້ໃນປະລິມານ 100 ກຣາມມີແຄວຊ່ຽມດັ່ງນີ້:- ໃບອີ່ເລີດ 601 ມິລິກຣາມ.

- ຜັກແພວ 573 ມິລິກຣາມ.

- ເຫັດນາງລົມ 541 ມິລິກຣາມ.

- ໃບຍໍ 469 ມິລິກຣາມ.- ໝາກຂາມສົດ 429 ມິລິກຣາມ.

- ດອກແຄ 395 ມິລິກຣາມ.

- ຜັກກະເສດ 387 ມິລິກຣາມ.- ຂົມກະເດົາ 354 ມິລິກຣາມ.

ເມື່ອຮູ້ແບບນີ້ເຮົາກໍ່ຄວນທີ່ຈະກິນໃຫ້ພໍດີກັບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ...

Post a Comment

0 Comments