ພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າເປັນພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍພະຍາດໜຶ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະພົບໃນຜູ້ໃຫຍ່ເຖິງຜູ້ສູງອາຍຸ, ຜູ້ປ່ວຍຈະມີອາການປວດທີ່ໜ້າຂ້າງໃດໜຶ່ງລວມທັງອາດຈະປວດໃນບໍລິເວນແກ້ມ, ເຫືອກ ແລະ ແຂ້ວຢ່າງຮຸນແຮງ, ອາການປວດຈະເກີດຂຶ້ນມາເອງໂດຍຜູ້ປ່ວຍຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບຄືເຂັມປັກ, ຄືໄຟຊັອດຫລືອາດປວດແບບແສບຮ້ອນທີ່ບໍລິເວນໜ້າ ອາການປວດມັກຈະເກີດຮຸນແຮງເປັນໄລຍະໆໃນເວລາສັ້ນໆແຕ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຊ້ຳໆ ຕະຫລອດມື້ ແລະ ນຳມາຊຶ່ງຄວາມທຸກທໍລະມານເປັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນອາດມີຕຳແໜ່ງບໍລິເວນຫນ້າທີ່ເມື່ອໄປກະຕຸ້ນສຳຜັດຖືກຈະໃຫ້ມີອາການເຈັບເກີດຂຶ້ນມາຜູ້ປ່ວຍເຫລົ່ານີ້ອາດຈະມີພຶດຕິກຳຫລີກລ້ຽງການກະຕຸ້ນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ: ບໍ່ລ້າງໜ້າຖູແຂ້ວ, ບໍ່ແຖໜວດຫລືຫລີກລ້ຽງການໂອ້ລົມເປັນຕົ້ນ.ສາເຫດຂອງພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າ

ພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າເກີດຂຶ້ນໄດ້ຈາກຫລາຍສາເຫດ ແຕ່ຜູ້ປ່ວຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດຂຶ້ນຈາກທີ່ມີເສັ້ນເລືອດສະຫມອງໄປກົດທັບເສັ້ນປະສາດຄູ່ທີ່ຫ້າ ຊຶ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຈາກບໍລິເວນໜ້າ ແລະ ປາກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີອາການປວດເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ສ່ວນສາເຫດອື່ນໆຈະພົບໄດ້ບໍ່ຫລາຍເຊັ່ນ: ມີຊີ້ນປົ່ງສະຫມອງ, ປະສາດເສື່ອມ (multiple sclerosis) ຫລືເປັນຜົນແຊກຊ້ອນຈາກຕິດໄວຣັສກ່ຽວກັບຜິວໜັງເຊັ່ນ: ຕານເຕັ້ນທີ່ບໍລິເວນໜ້າເປັນຕົ້ນ.ການປິ່ນປົວພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າໂດຍຢາ

ໃນໄລຍະທຳອິດ ອາການປວດມັກຈະປິ່ນປົວໄດ້ຜົນດີີຫລາຍໂດຍການກິນຢາ ແພດໝໍມັກຈະໃຫ້ຢາແກ້ອາການປວດເສັ້ນປະສາດເຊັ່ນ: Tegretal, Trileptal, Dilantin, Neurontin ຫລື Baclofen ຢາດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ມີອາການປວດແຕ່ບໍ່ໄດ້ປິ່ນປົວສາເຫດຂອງພະຍາດຫລືເຮັດໃຫ້ຫາຍຂາດຈາກພະຍາດ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເຊົາກິນຢາອາການປວດຈະກັບມາເປັນຊ້ຳອີກຫລືມີຜູ້ປ່ວຍຈຳນວນໜຶ່ງເມື່ອກິນຢາໄປໄລຍະໜຶ່ງມັກຈະບໍ່ໄດ້ຜົນດີີຄືໃນໄລຍະທຳອິດ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ວິທີປິ່ນປົວໂດຍວິທີອື່ນ.
ການປິ່ນປົວພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າໂດຍການທຳລາຍເສັ້ນປະສາດ

ເມື່ອປິ່ນປົວດ້ວຍຢາບໍ່ໄດ້ຜົນອີກຕໍ່ໄປການປິ່ນປົວໂດຍການທຳລາຍເສັ້ນປະສາດຄູ່ທີ່ຫ້າ (ບາງສ່ວນ)ເປັນທາງເລືອກທາງໜຶ່ງໃນການຄວບຄຸມອາການປວດຊຶ່ງມີວິທີການທີ່ໃຊ້ກັນຫລາຍຢູ່ສອງວິທີຄື

1.ການທຳລາຍເສັ້ນປະສາດໂດຍຄວາມຮ້ອນ (Percutaneous radiofrequency rhizotomy).2.ການທຳລາຍເສັ້ນປະສາດໂດຍລັງສີ (Radiosurgery).

ນອກເໜືອຈາກສອງວິທີດັ່ງກ່າວແລ້ວຍັງມີວິທີອື່ນໆໃນການທຳລາຍເສັ້ນປະສາດຄູ່ທີ່ຫ້າເຊັ່ນ: ການໃຊ້ປູມເປົ້າກົດທຳລາຍເສັ້ນປະສາດຫລືການສີດສານກີເຊີລອນທຳລາຍປອກປະສາດເປັນຕົ້ນ ການປິ່ນປົວໂດຍການທຳລາຍເສັ້ນປະສາດບໍ່ວ່າຈະໂດຍວິທີໃດກໍ່ຕາມຈະມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຄືໆກັນ ເປັນວິທີທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດົມຢາສະຫລົບຫລືຜ່າຕັດບໍ່ມີບາດແຜບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພັກຟື້ນໃນໂຮງໝໍ, ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຜູ້ທີ່ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງເຊັ່ນ: ມີອາຍຸຫລາຍຫລືມີພະຍາດປະຈຳໂຕລວມທັງເປັນວິທີການປິ່ນປົວທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຜູ້ປ່ວຍສ່ວນໃຫຍ່ເຊົາທຸກທໍລະມານຈາກອາການປວດແຕ່ຈະເນື່ອງຈາກບາງສ່ວນຂອງເສັ້ນປະສາດຄູ່ທີ່ຫ້າຖືກທຳລາຍຈາກການປິ່ນປົວດັ່ງນັ້ນ ຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງຄືຈະມີອາການຊາທີ່ໜ້າຄືໄດ້ຮັບການສີດຢາມຶນ ແລະ ອາດຈະເປັນບັນຫາຊວນລຳຄານໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນ.ການປິ່ນປົວພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າໂດຍການຜ່າຕັດ

ເນື່ອງຈາກພະຍາດປວດເສັ້ນປະສາດໜ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ມີເສັ້ນເລືອດສະຫມອງໄປກົດບຽດເສັ້ນປະສາດ ຈຶ່ງມີການປິ່ນປົວໂດຍການຜ່າຕັດສະຫມອງເຂົ້າໄປປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງເສັ້ນເລືອດການປິ່ນປົວໂດຍວິທີນີ້ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ສາເຫດໂດຍກົງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີອັດຕາການຫາຍຂາດຈາກພະຍາດສູງອີກທັງຜູ້ປ່ວຍຈະບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງໜ້າຊາພາຍຫລັງການປິ່ນປົວເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການທຳລາຍໃດໆຕໍ່ເສັ້ນປະສາດ ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກນິກປະສາດຈຸນສັນຍະກຳໃນປະຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນການປິ່ນປົວທີ່ຕ້ອງມີການຜ່າຕັດສະຫມອງແຕ່ກໍ່ຈັດວ່າມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳຫລາຍໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ປ່ວຍພັກຟື້ນຢູ່ໃນໂຮງໝໍໃຊ້ເວລາບໍ່ຫລາຍມື້.

Post a Comment

0 Comments