ອ່ານດ່ວນ..!! ເກັບຢາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເປັນອັນຕະລາຍຫຼືບໍ່..?

ຖ້າເກັບຢາໄວ້ຕູ້ເຢັນຈະເປັນແນວໃດ?ເປັນເລື່ອງທີ່ອາດຈະກ່າວໄດ້ວ່າ ອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າອາດເຮັດໃຫ້ຢາເສືອມສະພາບໄວ້ຂື້ນກ່ວາເກົ່າແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ການເກັບຢາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນຈະຊ່ວຍຢືດອາຍຸຂອງຢາໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດົນຂື້ນເພາະວ່ານອກຈາກເຢັນເກີນໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຕົວຢາເສືອມສະພາບໄດ້ຄືກັນ ຍັງເຮັດໃຫ້ຢາເກີດສານຜິດເພີ່ມຂື້ນ ເພາະໃນຕູ້ເຢັນມີຄວາມຊຸ່ມທີ່ສູງ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມນີ້ແຫຼະຈະເຮັດໃຫ້ຢາເສື່ອມສະພາບ.

ການເກັບຮັກສາຢາທີ່ຖືກວິທີ1. ເກັບຢາໄວ້ທີ່ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ, ບໍ່ຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມຈົນເກີນໄປ, ບໍ່ມີແສງແດດສ່ອງເຖີງ.

2. ຈັດເກັບຢາແຕ່ລະຊະນິດໄວ້ລວມກັນ, ອາດຈະແບ່ງປະເພດຂອງຢາ ວ່າເປັນນໍ້າ ຫຼື ເມັດ, ຢາທາພາຍນອກ ຫຼື ພາຍໃນ.

3. ຄວນຊອກຫາວັນໝົດອາຍຸ ແລະ ຊອກຫາຂໍ້ມູນວ່າຢາຊະນິດນີ້ເກັບໄວ້ດົນປານໃດ.4. ລຽງລຳດັບການໃຊ້ຢາ ຈາກຕົວຢາທີ່ໃກ້ຈະໝົດອາຍຸກ່ອນສະເໝີ.

5. ໃນກ່ອງຢາ ຄວນຂຽນແປະບອກຊະນິດຂອງຢາເອົາໄວ້ໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອສະດວກໃນການໃຊ້.

6. ຢາທີ່ບັນຈຸເປັນແຜງ ບໍ່ຄວນແກະອອກຈາກແຜງເປັນເມັດໆ.7. ຫາກຢາຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ ແຕ່ສັງເກດເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຕ່າງໄປຈາກເດີມບໍ່ຄວນເກັບຢານັ້ນໄວ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ດັ່ງນັ້ນ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການເກັບຢາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດໂລງຈະດີທີ່ສຸດ...

ທີ່ມາ: www.sanook.com

Post a Comment

0 Comments