ເມື່ອທ່ານເປັນໄອ ທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດ? ມື້ນີ້ມີວິທີມາແນະນໍາ

ການປະຕິບັດໂຕເມື່ອມີອາການໄອອາການໄອຄື: ຮ່າງກາຍກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ປອດ ແລະ ທາງເດີນຫາຍໃຈປອດໂປ່ງ ໂດຍອາດໄອແບບແຫ້ງໆ (ບໍ່ມີສະເລດ) ຫລື ໄອມີສະເລດ ການໄອອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ຫລື ແບັກທີເຣຍ, ບາງເທື່ອອາດເກີດຈາກພາວະພູມແພ້ ຫລື ສິ່ງລະຄາຍເຄືອງ ໂດຍສະເພາະຢາສູບ ອາການໄອອາດເປັນຜົນຈາກການລະຄາຍເຄືອງໂດຍກົງຕໍ່ປອດ ຫລືຈາກນ້ຳມູກທີ່ໄຫລລົງໃນຫລອດ.

ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນອາການກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສາເຫດຂອງການໄອ ວ່າເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອ, ເປັນພາວະພູມແພ້ຫລືເກີດຈາກສິ່ງລະຄາຍເຄືອງ ລັກສະນະທີ່ບົ່ງແຈ້ງວ່າມີການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍໄດ້ແກ່ ມີໄຂ້ຫລືສະເລດຂົ້ນສີເຂັ້ມຊຶ່ງບອກວ່າເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກແພດ.

ມີອາການໄຂ້ຫລືບໍ່

ແກ່ງບາຫລອດກວດໄຂ້ໃຫ້ປອດລົງໄປຢູ່ຕ່ຳສຸດອົມກ້ອງລິ້ນ 3 ນາທີ ແລ້ວອ່ານຜົນຖ້າມີໄຂ້ຕັ້ງແຕ່ 38.9 ໍC ຂຶ້ນໄປຄວນພົບໝໍທັນທີ.ການດູແລຮັກສາຕົນເອງເພື່ອບັນເທົາອາການ

ເນື່ອງຈາກການໄອເປັນກົນໄກປົກປ້ອງຕົວເອງຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ມີນໍ້າມູກຄ້າງຢູ່ ປອດໂປ່ງຂຶ້ນ ເປົ້າໝາຍຂອງການດູແລຮັກສາຕົນເອງເພື່ອບັນເທົາອາການກໍ່ຄືເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອີ່ມສະບາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຊ່ວຍການກຳຈັດນໍ້າມູກນໍາອີກ.
ອາການຄວນປຶກສາໝໍ

1.ມີໄຂ້ 38.9 ໍC ຂຶ້ນໄປ

2.ສະເລດປົນເລືອດມີສີນ້ຳຕານ ຫລື ຂຽວ

3.ມີອາການຫອບຫືດ

4.ຫາຍໃຈລຳບາກ5.ເຈັບໜ້າເອິກຢ່າງຮຸນແຮງ

6.ໄອຕິດຕໍ່ກັນດົນກວ່າ 2 ອາທິດ

ທີ່ມາ: board.postjung.com

Post a Comment

0 Comments