ພະຍາດຕາເລ່ ປິ່ນປົວໄດ້...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ສຳລັບຄົນທົ່ວໄປອາດຄິດວ່າເປັນພະຍາດທີ່ປິ່ນປົວຍາກ ແຕ່ສຳລັບໝໍແລ້ວມີທາງເລືອກໃນການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍຕາເລ່ຢູ່ຫລາຍວິທີ, ພະຍາດຕາເລ່ເປັນພາວະທີ່ຕາສອງເບື້ອງບໍ່ຢູ່ໃນແນວແກນດຽວກັນເປັນຜົນໃຫ້ບໍ່ສາມາດເບິ່ງວັດຖຸດຽວກັນພ້ອມກັນດ້ວຍຕາທັງສອງຂ້າງໂດຍທົ່ວໄປຜູ້ປ່ວຍຈະໃຊ້ຕາເບື້ອງທີ່ປົກກະຕິເບິ່ງວັດຖຸ ສ່ວນຕາເບື້ອງທີ່ອາດເຫລືອກເຂົ້າທາງໃນຫລືເຫລືອກອອກທາງນອກຫລືຂຶ້ນເທິງລົງລຸມທັງນີ້ຂຶ້ນກັບວ່າເປັນຕາເລ່ປະເພດໃດ.ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນອາດມີຕາເລ່ສະຫລັບ ໝາຍເຖິງໃນບາງເວລາຜູ້ປ່ວຍຈະໃຊ້ຕາເບິ່ງວັດຖຸສ່ວນຕາຊ້າຍຈະອຽງຫລືກັບກັນແລະ ໃນບາງຄົນອາດຕາເລ່ຕະຫລອດເວລາ ເມື່ອເລີ່ມເປັນພະຍາດນີ້ ສຳລັບເດັກນ້ອຍອາດສະແດງອາການສີຕາຕະຫລອດໂດຍສະເພາະເວລາຢູ່ໃນທີ່ມີແສງກ້າ ການສີຕາເບື້ອງໜຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນພາບເຊື່ອງຫາຍໄປຜູ້ປ່ວຍພະຍາດຕາເລ່ບາງປະເພດອາດມີອາການເຈັບຫົວເວລາໃຊ້ສາຍຕາເບິ່ງໃກ້ເປັນເວລາດົນເນື່ອງຈາກມີການຈັງກ້າມຊີ້ນໜ່ວຍຕາ ເພື່ອແກ້ໄຂພາວະຕາເລ່ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າປະມານຮ້ອຍລະ 5 ຂອງເດັກນ້ອຍທັງໝົດຈະກວດພົບພະຍາດຕາເລ່ ຊຶ່ງອາດເປັນນ້ອຍຫລືຫລາຍ ແລະ ເປັນປະເພດຕ່າງໆກັນໄປໃນໄລຍະທຳອິດເດັກນ້ອຍອາດເບິ່ງເຫັນພາບຊ້ອນກັນເນື່ອງຈາກຕາສອງເບື້ອງເບິ່ງໄປທີ່ຈຸດທີ່ຕ່າງກັນ ແຕ່ໃນໄລຍະຕໍ່ມາສະຫມອງຈະປັບໂຕໂດຍບໍ່ສົນໃຈຮູບທີ່ເຫັນຈາກຕາເບື້ອງໜຶ່ງ ຊ່ວຍໃຫ້ພາວະເຫັນຮູບຊ້ອນຫາຍໄປໄດ້.

ສາເຫດຂອງພະຍາດຕາເລ່ສາເຫດສຳຄັນຂອງພະຍາດຕາເລ່ ໃນເດັກນ້ອຍມັກບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຈະກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດທີ່ເກີດຫລືພາຍໃນອາຍຸ 6 ເດືອນ, ຜູ້ປ່ວຍບາງຄົນເມື່ອສອບຖາມເຖິງປະຫວັດຄອບຄົວພົບວ່າມີຜູ້ເປັນພະຍາດຕາເລ່ຢູ່ ສະແດງເຖິງພະຍາດນີ້ສາມາດຖ່າຍທອດທາງກໍາມະພັນໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ສະຫມອງບໍ່ສົນໃຈຮູບທີ່ເຫັນຈາກຕາເບື້ອງທີ່ເລ່ເປັນໄລຍະເວລາດົນໆອີກຢ່າງບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພາຍໃນໄລຍະອາຍຸທີ່ເໝາະສົມ ເດັກນ້ອຍເກີດພາວະສາຍຕາຂີ້ຄ້ານ ຊຶ່ງເປັນຜົນໃຫ້ຕາເບື້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ວຽກເບິ່ງພາບບໍ່ແຈ້ງຢ່າງຖາວອນ ສຳລັບພະຍາດຕາເລ່ໃນຜູ້ໃຫຍ່ອາດເກີດຈາກອຸບັດເຫດທາງຕາ ແລະ ສະຫມອງ ຫລື ເກີດຈາກພະຍາດເບົາຫວານ ເຮັດໃຫ້ມີການໄຫລວຽນເລືອດໄປລ້ຽງກ້າມຊີ້ນໜ່ວຍຕາຫລຸດລົງເປັນຜົນໃຫ້ກ້າມຊີ້ນໜ່ວຍຕາເປັນອຳມະພາດ ແລະ ຕາເລ່ນໍາບໍ່ວ່າຈະສູນເສຍສາຍຕາເບື້ອງໜຶ່ງຈາກສາເຫດໃດກໍ່ຕາມ ມັກພົບວ່າຕາເບື້ອງນັ້ນຄ່ອຍໆເລ່ອອກຢູ່ນອກ, ຜູ້ປ່ວຍອາດມີອາການເຫັນພາບຊ້ອນເວລາເບິ່ງດ້ວຍຕາສອງຂ້າງ ເມື່ອປິດຕາຂ້າງໜຶ່ງພາບຊ້ອນຈະຫາຍໄປສຳລັບພາວະສາຍຕາຂີ້ຄ້ານຈະບໍ່ພົບໃນຜູ້ຊຶ່ງພາວະຕາເລ່ເລີ່ມພາຍຫລັງອາຍຸ 9 ປີ ເນື່ອງຈາກສະຫມອງໄດ້ພັດທະນາການເບິ່ງເຫັນຈົນສົມບູນແລ້ວ.

ແນວທາງການຮັກສາກ່ອນຈະໃຫ້ການປິ່ນປົວພະຍາດຕາເລ່ ຜູ້ປ່ວຍທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບການກວດຕາໂດຍລະອຽດລວມເຖິງການກວດຈໍຕາເພື່ອຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິພາຍໃນໜ່ວຍຕາ ຊຶ່ງອາດເປັນສາເຫດຂອງຕາເລ່ ແລະ ໃຫ້ການປິ່ນປົວຕາມຄວາມເໝາະສົມຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຜູ້ປ່ວຍເດັກທີ່ເປັນພະຍາດມະເຮັງຈໍຕາ, ຕາເບື້ອງທີ່ເປັນພະຍາດອາດມີລະດັບສາຍຕາຫລຸດລົງຫລາຍເນື່ອງຈາກກ້ອນມະເຮັງມີຂະໜາດໃຫຍ່ບັງຈຸດພາບແຈ້ງ ເປັນຜົນໃຫ້ເກີດພາວະຕາເລ່, ຕໍ່ມາຜູ້ປ່ວຍເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດມະເຮັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດແພ່ກະຈາຍອອກໄປນອກໜ່ວຍຕາ.

ການປິ່ນປົວພະຍາດຕາເລ່ການປິ່ນປົວພະຍາດຕາເລ່ ໃນເດັກຄວນເຮັດຕັ້ງແຕ່ເມື່ອຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາພະຍາດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນການປິ່ນປົວທີ່ດີທີ່ສຸດຄື: ເດັກນ້ອຍມີລະດັບສາຍຕາປົກກະຕິທັງສອງຕາ ແລະ ສາມາດເບິ່ງເຫັນຮູບສາມມິຕິໄດ້ ແນວທາງການປິ່ນປົວພະຍາດຕາເລ່ໃນເດັກປະກອບດ້ວຍການປິ່ນປົວພາວະສາຍຕາຂີ້ຄ້ານ ໂດຍການປິດຕາເບື້ອງທີ່ສາຍຕາດີ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເດັກໃຊ້ຕາເບື້ອງທີ່ມີສາຍຕາຂີ້ຄ້ານເລື້ອຍໆໄລຍະເວລາໃນການປິດຕາຂຶ້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງພາວະສາຍຕາຂີ້ຄ້ານ ແລະ ອາຍຸຂອງເດັກ ຖ້າເປັນເດັກນ້ອຍການປິດຕາເບື້ອງທີ່ດີໃນແຕ່ລະມື້ບໍ່ຄວນປິດຕິດຕໍ່ກັນດົນຫລາຍຊົ່ວໂມງເພາະອາດເຮັດໃຫ້ລະດັບສາຍຕາເບື້ອງທີ່ເຄີຍປົກກະຕິຫລຸດລົງເອີ້ນພາວະນີ້ວ່າ occlusion amblyopia ເນື່ອງຈາກເດັກສ່ວນໃຫຍ່ມັກບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປິດຕາເບື້ອງທີ່ດີ ການປິ່ນປົວຈຶ່ງຕ້ອງອາໄສຄວາມຮ່ວມມືຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຄູ ໂດຍຕ້ອງຟ້າວເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການປິ່ນປົວພາວະສາຍຕາຂີ້ຄ້ານໃນໄລຍະທີ່ເໝາະສົມ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດປິດຕາໄດ້ແພດອາດພິຈາລະນາໃຊ້ຢາຫຍອດຂະຫຍາຍຮູມ່ານຕາໃນຕາເບື້ອງທີ່ປົກກະຕິເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕານັ້ນມົວລົງ ຊຶ່ງອາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍມາໃຊ້ຕາເບື້ອງທີ່ມີສາຍຕາຂີ້ຄ້ານເລື້ອຍຂຶ້ນສຳລັບການໃຫ້ແວ່ນສາຍຕາຫລືການຝຶກກ້າມຊີ້ນໜ່ວຍຕາອາດຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດຕາເລ່ບາງປະເພດໄດ້ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ປ່ວຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ໂດຍການຜ່າຕັດກ້າມຊີ້ນໜ່ວຍຕາໂດຍທົ່ວໄປການຜ່າຕັດຈະເຮັດພາຍໃຕ້ການໃຫ້ຢາດົມສະຫລົບ ໃນຄົນທີ່ຍັງມີລັກສະນະຕາເລ່ເຫລືອຢູ່ແພດອາດພິຈາລະນາໃຫ້ມີການຜ່າຕັດແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມສຳລັບການປິ່ນປົວພະຍາດຕາເລ່ວໃນຜູ້ໃຫຍ່ອາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການເຫັນພາບຊ້ອນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເກີດຄວາມຫມັ້ນໃຈ ແລະ ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີຂຶ້ນໄດ້.ທັງໝົດທີ່ເລົ່າມານີ້ ການປິ່ນປົວຕາເລ່ຈະເຊົາຫລືບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕຜູ້ປ່ວຍ, ຄົນໃນຄອບຄົວ, ໝໍ,ຫລື ສິ່ງແວດລ້ອມແຕ່ທີ່ສຳຄັນຕ້ອງຮ່ວມມືກັນທຸກຝ່າຍ.

Post a Comment

0 Comments