ສາເຫດ ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວບາດແຜໃນປາກ...

ບາດແຜໃນປາກເປັນສິ່ງທີ່ພົບໄດ້ຫລາຍໃນເດັກນ້ອຍ, ມັກພົບພ້ອມກັບການຕິດເຊື້ອໄວຣັສຫລືໄຂ້ຫວັດເດັກນ້ອຍ, ມັກມີອາການສໍ້, ບໍ່ຢາກກິນອາຫານ, ຊຶ່ງບາງເທື່ອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເດັກນ້ອຍເຈັບຄໍຫລືເປັນພະຍາດຄໍອັກເສບ ແລະ ຖ້າກວດໃນປາກຈະພົບບາດແຜຊຶ່ງອາດຢູ່ທີ່ຮີມສົບ, ແກ້ມ, ລິ້ນ, ເພດານປາກຫລືເຫືອກ.ອາການບາດແຜຮ້ອນໃນໃນປາກພົບໄດ້ໃນເດັກນ້ອຍທຸກໄວ ມັກເກີດຈາກການຕໍາຂອງອາຫານຫລືຂົນໄມ້ຖູແຂ້ວທີ່ແຂງຫລືເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ພະຍາດຕິດເຊື້ອບາງຢ່າງໂດຍສະເພາະຂີ້ກາກທີ່ມີສາເຫດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜໃນປາກ ບາງຄົນອາດພົບຂີ້ກາກຂະໜາດໃຫຍ່, ລັກສະນະຄືບາດແຜຢູ່ ຊຶ່ງຂີ້ກາກລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມສຳພັນກັບພະຍາດພູມແພ້ຂີ້ກາກອາດຈະນູນຂຶ້ນເວລາທີ່ເດັກນ້ອຍບໍ່ສະບາຍ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍເຈັບຫລາຍແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບຫລືຮູ້ສຶກເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນມັກເຊົາໄດ້ເອງພາຍໃນ 3-7 ມື້, ລິ້ນຈະດີຂຶ້ນເມື່ອເດັກນ້ອຍເຊົາປ່ວຍ ການທາຢາເຈນຊຽນໄວໂອເລດ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ອາການບັນເທົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຊົາໄວຂຶ້ນ ແຜໃນປາກສ່ວນໃຫຍ່ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບ ການໃຊ້ຢາທາສະເພາະທີ່ເຮັດໄດ້ບໍ່ສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອາການບັນເທົາພຽງຊົ່ວຄາວ ແນະນຳໃຫ້ດື່ມນ້ຳ ແລະ ນົມເຢັນ, ອົມນ້ຳກ້ອນຫລືກິນກະແລ້ມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງປາກເກີດອາການຊາ ເຮັດໃຫ້ອາການເຈັບຫລຸດລົງ ສາມາດກິນອາຫານ ແລະ ດື່ມນ້ຳໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ .

ຖ້າພົບພະຍາດໃນເດັກໃຫຍ່ບາດແຜຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຈຳນວນຫລາຍເຈັບຮຸນແຮງ, ມີເລືອດອອກ, ຫລືບໍ່ເຊົາພາຍໃນ 1 ອາທິດເດັກນ້ອຍດື່ມນ້ຳບໍ່ໄດ້ຫລືມີໄຂ້ສູງ, ອ່ອນເພຍຫລາຍຫລືຍ່ຽວຫລຸດລົງ.ການປ້ອງກັນເຊື້ອຣາປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍປິ່ນປົວຄວາມສະອາດໃນປາກ ຖ້າລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ ບໍ່ຄວນດື່ມນ້ຳເພື່ອລ້າງຄາບນໍ້ານົມອອກ ຖ້າດື່ມນົມປະສົມຈຳເປັນຕ້ອງດື່ມນ້ຳເພື່ອລ້າງຄາບນົມອອກ.

Post a Comment

0 Comments