ຫລັກການສຳຄັນ ທີ່ເຫັດຫລິນຈືສາມາດປິ່ນປົວພະຍາດ ພູມແພ້ຊະນິດຕ່າງໆໄດ້...

ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ແພ້ ກໍ່ຈະຜະລິດສານຊະນິດໜຶ່ງຂຶ້ນມາເອງເຊັ່ນ: ສານຮີດຕາມີນ(Histamine ) ເມື່ອຫລັ່ງອອກມາຫລາຍຈະໄປເລັ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮົາສະແດງອາການແພ້ອອກມາໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນ: ເກີດຕຸ່ມຄັນຕາມໂຕ ຫລື ອາດເປັນລົມພິດ, ຄັນດັງ, ຕາບວມ, ຫາຍໃຈຫອບ, ຫາຍໃຈບໍ່ສຸດເປັນຕົ້ນ.ວິທີແກ້ທີ່ກົງກັບບັນຫາໃນເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າສານຮີດຕາມີນ (Histamine ) ເປັນໂຕບັນຫາ ແລະຖ້າເຮົາສາມາດຢຸດຢັ້ງສານຮີດຕາມີນ (Histamine ) ບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດອອກມາຫລາຍ ອາການແພ້ກໍ່ຈະບໍ່ປາກົດຫລືຕຸ່ມຄັນຕາມໂຕທີ່ເຄີຍມີກໍ່ຈະເຊົາໄປ.
ພະຍາດພູມແພ້ກັບເຫັດຫລິນຈືກ່ຽວຂ້ອງກັນແບບໃດຄຳຕອບກໍ່ຄື: ເມື່ອນັກວິທະຍາສາດເປີດເຜີຍຜົນການກວດອົງປະກອບທາງເຄມີພົບວ່າ ເຫັດຫລິນຈືມີສານສຳຄັນທາງຢາທີ່ຊ່ວຍຢຸດຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານຮີດຕາມີນ(Histamine ) ອອກມາ ແລະ ສານດັ່ງກ່າວຄື:1.ກຸ່ມສານໂພລິແຊັກຄາໄລ (Polysaccharides ) ອອກລິດລວມກັນຊ່ວຍກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກງານຂອງເມັດເລືອດຂາວຊະນິດບີ-ເຊລ (B-cells) ແລະທີເຊລ (T-cells) ເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງສານອິມມູໂນໂກບູລິນ (lmmunoglobulin ) ແລະ ສານອິນເຕີລິວຄິນ (Interleukins) ຊຶ່ງເປັນໂຕຕໍ່ຕ້ານສານທີ່ເຮັດໃຫ້ແພ້ (Antiallergy ).2.ກຸ່ມສານໄຕເທີປິນນອຍຊະນິດຂົມ (Bitter Triterpenoids ) ມີຢູ່ປະມານ 100 ຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ສານທີ່ມີສ່ວນປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍພະຍາດພູມແພ້ຄື: ກຸ່ມສານກົດກາໂນເດີລິກ (Ganoderic acid A, B, C1, C2, D-K, R-Z ) ແລະ ກົດລູຊິເດນິກ (Lucidenic acid ) ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຢຸດຢັ້ງບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານຮີດຕາມີນອອກມາ (HistamineRelease inhibition activity) ລວມເຖິງກົດໄຂມັນຊະນິດໂອເລອິກ (Oleic acid) ແລະ ສານໄຊໂຄອັອກຕ້າຊັນເຟີ (Cyclooctasulfur ) ຊຶ່ງກໍ່ມີລິດຕ້ານບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານຮີດຕາມີນອອກມາເຊັ່ນກັນ.ສະຫລຸບສານຮີດຕາມີນ (Histamine ເປັນໂຕບັນຫາ ແລະ ຖ້າເຮົາສາມາດຢຸດບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານຮີດຕາມີນ(Histamine ) ອອກມາອາການແພ້ກໍ່ຈະບໍ່ປາກົດ ຫລື ຕຸ່ມຄັນຕາມໂຕທີ່ເຄີຍມີກໍ່ຈະຫາຍໄປ ສະນັ້ນການໃຊ້ເຫັດຫລິນຈື ໃນຜູ້ປ່ວຍພະຍາດພູມແພ້ຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍເຊົາຈາກພະຍາດໄດ້, ເປັນການໃຊ້ຢາທີ່ມີຫລັກການຮອງຮັບໄວ້.

Post a Comment

0 Comments