ໄມ້ສີແຂ້ວຄຸນນະພາບດີ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງແພງ...

ໄມ້ສີແຂ້ວຈຳເປັນກັບສຸຂະພາບຊ່ອງປາກ ການເລືອກແປງສີແຂ້ວຈຶ່ງຄວນເລືອກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລາຄາແພງສະເໝີໄປ ຄວນເລືອກໄມ້ສີແຂ້ວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ມີມາດຕະຖານຈາກທັນຕະແພດການເລືອກໄມ້ສີແຂ້ວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄວນເລືອກໃຊ້ໄມ້ສີແຂ້ວທີ່ມີຂົນນຸ້ມຫລືນຸ້ມພິເສດຫລາຍກວ່າແປງສີແຂ້ວທີ່ມີຂົນທີ່ແຂງ ເພາະຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງແຂ້ວ ແລະ ເຫງືອກ.ຄວນປ່ຽນໄມ້ສີແຂ້ວທຸກໆ 3 ເດືອນເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງໄດ້ຕົວຢ່າງພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຫລອດເລືອດສະຫມອງ, ພະຍາດໄຂຂໍ້ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຊໍ້າເຮື້ອ.

Post a Comment

0 Comments