ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ລູກ ເມື່ອແມ່ຖືພາຕອນອາຍຸຫຼາຍ...

ແມ່ຍິງເມື່ອແຕ່ງງານເມື່ອຕອນອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ ອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນເກີດພາວະມີລູກຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດມາບໍ່ສົມບູນ ມື້ນີ້ແອັດຈະພາມາຮູ້ຈັກວ່າເປັນຫຍັງແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 35 ປີຂຶ້ນໄປຖືພານັ້ນ ລູກໃນທ້ອງຈະມີໂອກາດສ່ຽງກັບຫຍັງແນ່.1. ລູກສ່ຽງເປັນພິການ: ເນື່ອງຈາກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໜ່ວຍພັນທຸກໍາ ຫຼື ໂຄຣໂມໂຊມ ທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍກໍ່ຄື: ກຸ່ມເດັກດາວຊິນໂດມ ຫຼື ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ບໍ່ມີນິ້ວມື, ນິ້ວຕີນ.

2. ແທ້ງລູກງ່າຍ.3. ເກີດພະຍາດ ຫຼື ພາວະແຊກຊ້ອນໃນລະຫວ່າງການຖືພາໄດ້ງ່າຍ.

4. ມີບັນຫາໃນການເກີດ, ເກີດຍາກ.

5. ລູກຕາຍແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຖືພາທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີຂຶ້ນໄປ ຄວນລະວັງເປັນພິເສດ.ຫາກແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 35 ປີຂຶ້ນໄປຖືພາ ແລະ ມີປະຫວັດມັກເຈັບປ່ວຍກໍ່ຄວນປຶກສາແພດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ລູກ.

Post a Comment

0 Comments