ສາເຫດຂອງພະຍາດໂປລິໂອ ທີ່ແມ່ທຸກຄົນຄວນພາລູກໄປຢອດຢາກັນພະຍາດໃຫ້ຄົບ

ແມ່ທຸກຄົນຄວນພາລູກໄປຢອດຢາກັນພະຍາດໃຫ້ຄົບ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫລູກສ່ຽງເປັນໂປລີໂອ!!!ຜູ້ຍີງຖືພາ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ ເຊັ່ນ: ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ແລະ ເດັກນ້ອຍເຊີ່ງຈະມີຄວາມໄວຕໍ່ການໄດ້ຮັບເຊື້ອ ໂປລິໂອ

ເດີນທາງໄປຍັງພື້ນທີ່ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂປລິໂອເປັນຜູ້ດູແລອາໃສຢູ່ກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂປລິໂອ

ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງປະຕິບັດການສຳພັດ, ໃກ້ຊິດກັບເຊື້ອໄວຣັສຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄຽດຕະຫລອດເວລາ ໃນຊ່ວງຖືພາ.

Post a Comment

0 Comments