ວິທີເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວ ເຮັດໄດ້ແທ້ບໍ່?

ສຳລັບຜູ້ຍິງ ຊື່ກໍ່ບອກຢູ່ແລ້ວວ່າຈະຕ້ອງມາທຸກເດືອນແຕ່ຈະມາຕອນໃດ ເວລາໃດນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງແຕ່ລະຄົນ ແຕ່ປະຈຳເດືອນຈະມາໄວຫລືຊ້າກໍ່ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜກັງວົນຖ້າຫາກວ່າໄລຍະນັ້ນຂອງເດືອນບໍ່ໄດ້ມີຄາວຽກຫລືຕ້ອງເຮັດຫຍັງທີ່ສຳຄັນໆ ດັ່ງນັ້ນສາວໆຫລາຍຄົນຈຶ່ງຕ້ອງຊອກຫາວິທີການເລື່ອນປະຈຳເດືອນເຮັດໃຫ້ມາໄວຂຶ້ນຫລືຊ້າລົງກວ່າປົກກະຕິແຕ່ທັງນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໃນທາງການແພດການເລື່ອນປະຈຳເດືອນໃຫ້ມາຊ້າລົງເບິ່ງຄືຈະເປັນໄປໄດ້ຫລາຍກວ່າການເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວກວ່າເກົ່າແຕ່ທັງນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າການເລື່ອນປະຈຳເດືອນໃຫ້ມາໄວຂຶ້ນຈະບໍ່ມີໂອກາດເຮັດໄດ້ເລີຍ ຊຶ່ງຖ້າໃຜທີ່ກຳລັງຫາວິທີຢູ່ມື້ນີ້ກໍ່ມີວິທີການກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວຂຶ້ນແບບປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນມາຝາກ.ວິທີເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວຂຶ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ເລືອກກິນຫມາກໄມ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນກັບຮ່າງກາຍ, ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮອບເດືອນມາກ່ອນເວລາປົກກະຕິໄດ້ໂດຍຫມາກໄມ້ທີ່ຄວນກິນເມື່ອຢາກໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວຂຶ້ນກໍ່ຄື ໝາກນັດ, ກາຣົດ, ນ້ຳພິລາ, ໝາກອຶ, ໝາກຮຸ່ງເປັນຕົ້ນ ໂດຍຈາກທີ່ເຄີຍກິນປົກກະຕິໃຫ້ເພີ່ມປະລິມານການກິນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເທົ່າໂຕຊຶ່ງຫມາກໄມ້ເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຜະລິດຮໍໂມນເອດໂຕເຈນຊຶ່ງຈະສາມາດເລື່ອນປະຈຳເດືອນໃຫ້ມາໄວກວ່າປົກກະຕິໄດ້.

ດື່ມນ້ຳຕານໂຕນົດກ່ອນກິນອາຫານທຸກເຊົ້າຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮອບເດືອນມາກ່ອນເວລາປົກກະຕິໄດ້ສຳລັບສາວໆທີ່ປະຈຳເດືອນມາຊ້າກວ່າປົກກະຕິຫລາຍໆແນະນຳໃຫ້ກິນຢາສະຕີກ່ອນນອນທຸກຄືນເພາະສ່ວນປະກອບໃນຢາສະຕີຈະມີສະໝຸນໄພທີ່ຊ່ວຍປັບຮໍໂມນ ແລະ ບຳລຸງເລືອດໃນຮ່າງກາຍຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວຂຶ້ນໄດ້.ສຳລັບໃນທາງການແພດແທ້ໆແລ້ວການເລື່ອນປະຈຳເດືອນໃຫ້ມາໄວຂຶ້ນອາດຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ແຕ່ທັງນີ້ສາວໆກໍ່ສາມາດເພີ່ມໂອກາດກະຕຸ້ນປະຈຳເດືອນໃຫ້ມາໄວຂຶ້ນໄດ້ ຊຶ່ງວິທີການເຮັດກໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມທີ່ແນະນຳໄປຂ້າງຕົ້ນຊຶ່ງຖືເປັນວິທີທີ່ປອດໄພ ແລະ ສາມາດເພີ່ມໂອກາດເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາໄວຂຶ້ນໄດ້ຫລາຍ.

Post a Comment

0 Comments