ສາເຫດຂອງການເປັນພະຍາດກະເພາະ...ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້!!!

ພະຍາດກະເພາະເປັນພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ຕະຫລອດ, ມີໂອກາດເປັນພະຍາດນີ້ໃນໄລຍະໃດໄລຍະໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ໂດຍການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະມັກພົບໃນໄວກາງຄົນ ຂະນະທີ່ການເກີດບາດແຜທີ່ລຳໄສ້ນ້ອຍສ່ວນຕົ້ນຈະພົບໃນໄວໜຸ່ມສາວ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານຫລືບາດແຜທີ່ລຳໄສ້ນ້ອຍສ່ວນຕົ້ນສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຄົນທຸກເພດ ແລະ ທຸກໄວ.ສາເຫດເກີດຈາກມີການຫລັ່ງກົດໃນກະເພາະອາຫານຫລາຍເກີນໄປຮ່ວມກັບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກົດຂອງເຍື່ອກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ຫລຸດລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີບາດແຜເກີດຂຶ້ນ ແລະ ປະຈຸບັນພົບວ່າຍັງມີປັດໄຈເສີມອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ອີກໄດ້ແກ່.

1. ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍການກິນອາຫານຫລືດື່ມນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນເຊື້ອຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ມື່ອເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍຈະເຂົ້າໄປຝັງໂຕຢູ່ໃຕ້ເຍື່ອກະເພາະຝາກະເພາະຈຶ່ງອ່ອນແອລົງ ແລະ ມີຄວາມທົນຕໍ່ກົດຫລຸດລົງເຮັດໃຫ້ກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ນ້ອຍສ່ວນຕົ້ນເກີດບາດແຜໄດ້ງ່າຍບາດແຜເຊົາຊ້າ ແລະ ເກີດບາດແຜຊ້ຳໄດ້ອີກ.2. ກິນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະຄາຍເຄືອງຕໍ່ກະເພາະແລະລຳໄສ້ເຊັ່ນ: ດື່ມຊາ, ກາເຟ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອີນ, ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍ,ນ້ຳອັດລົມ.

3. ມີນິໄສການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ: ການກິນອາຫານແບບຟ້າວ, ກິນບໍ່ເປັນເວລາ ຫລື ອົດອາຫານບາງມື້ເປັນຕົ້ນ.

4. ການສູບຢາ ເພີ່ມໂອກາດຂອງການເປັນບາດແຜທີ່ລຳໄສ້ນ້ອຍອາການຂອງພະຍາດກະເພາະມັກມີອາການປວດແສບ, ປວດຕື້, ຈຸກສຽດ ຫລື ຈຸກແໜ້ນບໍລິເວນກ້ອງລິ້ນປີ່ ອາການປວດເຫລົ່ານີ້ເປັນໄດ້ທັງເວລາກ່ອນກິນອາຫານ ຫລື ຫລັງກິນອາຫານໃໝ່ໆ ແລະ ເວລາທ້ອງວ່າງເຊັ່ນ: ເວລາຫິວເຂົ້າ,ຕອນເຊົ້າມືດ ຫລື ຕອນເດິກໆກໍ່ເຈັບທ້ອງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ອາການປວດຈະເປັນໆເຊົາໆ ເປັນໄດ້ມື້ລະຫລາຍໆເທື່ອ ແລະ ແຕ່ລະເທື່ອທີ່ເຈັບຈະດົນປະມານ 15 – 30 ນາທີ ອາການປວດຈະບັນເທົາລົງໄດ້ຖ້າໄດ້ກິນອາຫານດື່ມນົມ ຫລື ກິນຢາລົດກົດ.

Post a Comment

0 Comments