ມີແຟນຄົນດຽວກໍ່ຕິດພະຍາດທາງເພດສຳພັນໄດ້!!!

ຄິດວ່າເຈົ້າກັບແຟນ “ສະອາດ” ພຽງໃດ? ເພາະຖ້າບໍ່ກວດໃຫ້ດີ “ນ້ອງສາວ” ມີຕຸ່ມ, ບາດແຜ, ແສບ, ຄັນຂຶ້ນມາ ຢ່າວ່າບໍ່ເຕືອນ
ຜູ້ຍິງທີ່ມີແຟນຄົນດຽວມີໂອກາດໄດ້ຮັບພະຍາດທາງເພດສຳພັນຫລາຍພຽງໃດ?ໃນການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍໂດຍສ່ວນຫລາຍຈະເປັນກຸ່ມທີ່ມີີເພດສຳພັນກັບຫລາຍຄົນແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ມີຜົວດຽວກໍ່ມີໂອກາດ ຖ້າຜູ້ຊາຍມີຄູ່ນອນຄົນອື່ນແຕ່ຜູ້ຊາຍທີ່ມີເພດສຳພັນກັບຫລາຍຄົນກໍ່ມີໂອກາດຮັບດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ແລ້ວບາດນີ້ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍຖືເປັນປະເດັນຫລັກ ແລະ ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນກຸ່ມນີ້ກໍ່ຈະມີ 4 ພະຍາດດ້ວຍກັນ

1.ໜອງໃນແທ້: ໜອງໃນຊະນິດນີ້ມີໄລຍະຟັກໂຕສັ້ນ, ສຳຜັດເຊື້ອ 2-4 ມື້ກໍ່ຈະມີອາການສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອັກເສບໜ້ອຍໄປເຖິງຫລາຍ ຄືຜູ້ປ່ວຍຮ້ອຍລະ 50 ບໍ່ມີອາການເລີຍ, ສ່ວນອີກຮ້ອຍລະ 50 ກໍ່ຈະມີອາການຕັ້ງແຕ່ຕ່ອມບາລໂທລິນບວມເປັນກ້ອນໜອງ, ມີການອັກເສບບໍລິເວນປາກມົດລູກ, ອັກເສບບໍລິເວນທໍ່ຍ່ຽວ, ເວລາຍ່ຽວຈະແສບ, ຕົກຂາວເປັນໜອງ, ມີກິ່ນເໝັນເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຈະມີຜູ້ປ່ວຍຮ້ອຍລະ 15-20 ທີ່ການຕິດເຊື້ອລາມາຈາກຊ່ອງຄອດເຂົ້າໄປໂພງມົດລູກເຮັດໃຫ້ໂພງມົດລູກອັກເສບ, ຮວຍໄຂ່ອັກເສບ, ທໍ່ຮວຍໄຂ່ອັກເສບຫລືມີກ້ອນໜອງໃນທ້ອງ ຊຶ່ງຖ້າເປັນແລ້ວຈະມີອາການໄຂ້ສູງໜາວສັ່ນ, ເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງຕ້ອງຜ່າຕັດດ່ວນ. ສຸດທ້າຍທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດຄືສູ່ກະແສເລືອດອາການກໍ່ຄື:ຊັອກໄຂ້ສູງ, ໜາວສັ່ນ, ອາດຈະມີຜື່ນຂຶ້ນຕາມໂຕ ຫລືມີຂໍ້ອັກເສບຮ່ວມນໍາ ແລະ ຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວທັນທີ ຊຶ່ງພວກນີ້ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໄດ້ດ້ວຍອາການ ແລະ ເອົາລັກສະນະຕົກຂາວຫລືເມືອກໄປຍ້ອມເຊື້ອຫລືແມ່ນແຕ່ການເຈາະເລືອດການປິ່ນປົວກໍ່ຈະເຮັດໄດ້ດ້ວຍການກິນຢາປະຕິຊີວະນະຫລືກິນຢາຕໍ່ເນື່ອງເປັນໄລຍະ.2.ໜອງໃນທຽມ (ຄາມີເດຍ): ຄືກັບໜອງໃນແທ້ ພຽງແຕ່ເຊື້ອແບັກທີເຣຍແນວລະໂຕກັນ, ໜອງໃນທຽມຈະບໍ່ມີອາການຮຸນແຮງຄືໜອງໃນແທ້ແຕ່ຈະເປັນປະເພດເຊື່ອງຢູ່ຈຸດລັບເມື່ອຕິດເຊື້ອອາດມີອາການເລື່ອຍໆຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນຕົກຂາວເໝັນ, ເປັນໜອງຫລືວ່າມີຕົກຂາວບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອຫລືເຄີຍມີປະຫວັດເລືອດອອກຫລັງມີເພດສຳພັນເພາະປາກມົດລູກມີແຜອັກເສບຕ້ອງກວດພາຍໃນຈຶ່ງຈະພົບເນື່ອງຈາກອາການບໍ່ຫລາຍຜູ້ຍິງບາງຄົນຈົນຄິດວ່າຕົນເອງເປັນຕົກຂາວທຳມະດາແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບການຮັກສາ, ກຸ່ມນີ້ຈະເປັນກຸ່ມທີ່ມີສະຖິຕິຂອງການມີລູກຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ ເຊື້ອໜອງໃນທຽມສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນໂພງມົດລູກແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບຊຳເຮື້ອເວລາເຈັບຈະບໍ່ເຈັບໜັກ ແຕ່ຈະປວດຕໍ່ເນື່ອງເປັນໄລຍະເວລາດົນຜ່ານໄປຫລາຍປີບາງເທື່ອແຕ່ງດອງແລ້ວກໍ່ມາຫາໝໍປຶກສາເລື່ອງມີບຸດຍາກເປັນເພາະທໍ່ຮວຍໄຂ່ຕັນເປັນພັງຜືດໄປແລ້ວນັ້ນເອງ.3.ຊິຟິລິບ: ຮ້ອຍລະ 95 ມາຈາກການຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນແນ່ນອນໃຊ້ໄລຍະເວລາຟັກໂຕດົນ 3 ອາທິດແຕ່ຈະແຜ່ເຊື້ອໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດໃນປີທໍາອິດເຊັ່ນ: ເຮົາຮັບເຊື້ອມາໃນໜຶ່ງປີທໍາອິດແລ້ວໄປມີຄູ່ນອນຕໍ່ຫລາຍຄົນກໍ່ແພ່ເຊື້ອໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ໄລຍະທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອໃໝ່ໆອາການທີ່ອະໄວຍະວະເພດຈະຊັດເຈນຫລັງຈາກຮັບເຊື້ອມາ 2-4 ອາທິດຈະມີບາດແຜຂຶ້ນທີ່ອະໄວຍະວະເພດແຕ່ບາດແຜຈະແຕກຕ່າງຈາກບາດແຜທົ່ວໄປບ່ອນທີ່ເປັນບາດແຜຮິມແຂງບໍ່ເຈັບສາມາດຂຶ້ນທີ່ອະໄວຍະວະເພດທຸກຊະນິດທີ່ມີການສຳຜັດໃນຂະນະຮ່ວມເພດບໍ່ວ່າຈະເປັນອະໄວຍະວະເພດເຮົາ,ອຮູທະວານ ແລະ ຖ້າມີອໍລັນເຊັກກໍ່ຈະມີທີ່ຮີມສົບ, ລິ້ນ, ອາມິດານຫລືແມ່ນແຕ່ນິ້ວມື ພວກນີ້ຈະພົບຕ່ອມນ້ຳເຫລືອງທີ່ຂາໜີບໃຫຍ່ນໍາແຕ່ບໍ່ເຈັບຖ້າປ່ອຍໄວ້ກໍ່ຈະເຊົາໄປເອງໄລຍະ 3-8 ອາທິດຫລັງຕິດເຊື້ອຖ້າເຮົາປ່ອຍເອົາໄວ້ກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ໄລຍະນີ້ຊຶ່ງມີອາການທາງລະບົບຮ່າງກາຍທັງໝົດ ເພາະມັນເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດແລ້ວມີອາການຄືເປັນຫວັດມີໄຂ້,ເຈັບຄໍມີຂີ້ມູກ, ເຈັບຫົວ, ອາດມີຜື່ນຂຶ້ນຕາມໂຕແຕ່ບໍ່ຄັນ, ອາດມີຕຸ່ມ, ສີນ້ຳຕານທີ່ອະໄວຍະວະເພດບາງຄົນມີປື້ນແດງຢູ່ໃນຊ່ອງຄອດຕ່ອມນ້ຳເຫລືອງໃຫຍ່ບາງຄົນຜົມຫລົ່ນເປັນຍ່ອມໆຫລືໝົດຫົວ,ມີພາວະເລືອດຈາງ.

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນເຮັດໃຫ້ເກີດຫຍັງໄດ້ແນ່?

ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນສາມາດນຳມາຊຶ່ງພາວະແຊກຊ້ອນຕ່າງໆທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ຫລັກໆແລ້ວມີດັ່ງນີ້:1.ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງການເປັນມະເຮັງລະບົບອະໄວຍະວະສືບພັນ ໂດຍເກີດຈາກການໄດ້ຮັບເຊື້ອ HPVຈາກການມີເພດສຳພັນ ຈົນດຽວນີ້ຄົນເລີ່ມເວົ້າກັນແລ້ວວ່າມະເຮັງປາກມົດລູກເປັນໜຶ່ງໃນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນເພາະບໍ່ໄດ້ມາຈາກກຳມະພັນ.

2.ການຕິດພະຍາດທາງເພດສຳພັນເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະມີລູກຍາກ ໃນຜູ້ຍິງໄດ້ຖ້າເປັນໜອງໃນລາມເຂົ້າໄປຂ້າງໃນຈົນປີກມົດລູກອັກເສບ, ທໍ່ຮວຍໄຂ່ອັກເສບກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕີບຕັນ ແລະ ເປັນພັງຜືດກໍ່ຈະມີສິດມີລູກຍາກໄດ້.3.ເກີດພາວະແຊກຊ້ອນຕໍ່ການຖືພາເຊັ່ນ: ພໍມີທໍ່ຮວຍໄຂ່ຕີບຕັນກໍ່ຈະເກີດການຖືພານອກມົດລູກໄດ້ສຸດທ້າຍກໍ່ຄືເກີດພາວະເດັກນ້ອຍເສັຍຊີວິດໃນມົດລູກຫລືພິການແຕ່ກຳເນີດເຊັ່ນ: ຜູ້ຍິງທີ່ມີເຊື້ອຊິຟິລິບກໍ່ຈະມີອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃນທ້ອງ ບາງເທື່ອສົມມຸດວ່າເຮົາພົບໂຕພະຍາດໃນຜູ້ຍິງແຕ່ຜູ້ຊາຍບໍ່ມີອາການກໍ່ມີ ເພາະສະນັ້ນຈື່ໄວ້ວ່າພະຍາດທາງເພດສຳພັນທຸກຊະນິດຕໍ່ໃຫ້ຝ່າຍຊາຍບໍ່ມີອາການ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີຄູ່ນອນຄົນອື່ນກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ການປິ່ນປົວອີກຄົນໜຶ່ງນໍາສະເໝີ.

Post a Comment

0 Comments