ບໍ່ຢາກເປັນໜິ້ວ ຕ້ອງຫລີກລ້ຽງອາຫານຊະນິດໃດແນ່?

ໜິ້ວຫລືພະຍາດໜິ້ວ (Stone ຫລື Calculi ຫລື Lithiasis) ຄືກ້ອນແຂງໆຢູ່ພາຍໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັ່ນ:ຫມາກໄຂ່ຫລັງ, ກະເພາະຍ່ຽວ ແລະ ຖົງນ້ຳບີ ຊຶ່ງເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນກັນລະຫວ່າງສານບາງຊະນິດທີ່ຮ່າງກາຍຮັບເຂົ້າມາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການກຳຈັດອອກຈາກຮ່າງກາຍ.ດັ່ງນັ້ນອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປຈະມີສ່ວນສຳຄັນຫລາຍໃນການເກີດໜິ້ວ ໂດຍສະເພາະໜິ້ວຊະນິດ Calcium Oxalate ສະນັ້ນມາເບິ່ງກັນວ່າຄວນຫລີກລ້ຽງອາຫານຊະນິດໃດນຳ. ຖ້າບໍ່ຢາກເປັນໜິ້ວ!!

1. ຄວນຫລີກລ້ຽງອາຫານ ກຸ່ມໂປຣຕີນ ໂດຍສະເພາະຕະກຸນຖົ່ວ, ເນຍຖົ່ວ, ຖົ່ວເຫລືອງ.

2. ຄວນຫລີກລ້ຽງກຸ່ມອາຫານ ທັນຍະພືດບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ປາຍເຂົ້າ, ຖົ່ວ, ປາຍໝາກສາລີ.3. ກຸ່ມໝາກໄມ້ບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ຕະກຸນເບີລີ, ລາແຊັງ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກນາວ.

4. ກຸ່ມຜັກບາງຊະນິດເຊັ່ນ: ກະລົດ, ກະລໍ່າດອກ, ຖົ່ວຊຽວ, ມັນຫວານ.5. ກຸ່ມເຄື່ອງດື່ມບາງຊະນິດ ໂກ້ໆ, ຊາ, ໂອວັນຕີນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ຍາກເປັນໜີ້ວທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງອາຫານປະເພດທີ່ກ່າວມານັ້ນ.

Post a Comment

0 Comments