ລາວໃກ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ລຶບລ້າງການຂາດສານໄອໂອດິນ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ!!!

ການຂາດສານໄອໂອດິນແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວ. ໃນຊຸມປີ 1990 ທີ່ຜ່ານມາ ມີເຖິງ 95 ເປີເຊັນ ຂອງເດັກນ້ອຍລາວແມ່ນຂາດສານໄອໂອດິນ.ອີງໃສ່ການສໍາຫລວດໂພຊະນາການດ້ານເກືອໄອໂອດິນຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນປີ 2013 ອັດຕາການຂາດສານໄອໂອດິນແມ່ນ 48 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ. ການຂາດສານໄອໂອດິນ ໂດຍສະເພາະເລີ່ມຈາກໃນໄລຍະຖືພາຂອງແມ່ ແລະ ໃນເວລາເດັກຍັງມີອາຍຸນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນການຂາດສານໄອໂອດິນພຽງເລັກນ້ອຍນັ້ນກໍ່ເປັນສາເຫດໃນການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້.ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ອົງການຢູນີເຊບ ແລະ USAID ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລັດຖະບານລາວ ໃນໂຄງການເກືອໄອໂອດິນມາໄດ້ສອງທົດສະວັດແລ້ວ. ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການພະຍາດຂາດສານໄອໂອດິນແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 1995 ເຊິ່ງຜ່ານມາ ລັດຖະບານລາວໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການຢູນີເຊບ ແລະ USAID ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ອັດຕາການເປັນພະຍາດຄໍໜຽງໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 40 ເປີເຊັນ ໃນຊຸມປີ 1990 ມາເປັນ 9 ເປີເຊັນ ໃນຊຸມປີ 2000.ການນຳໃຊ້ເກືອໄອໂອດິນຂອງຄົວເຮືອນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0 ເຖິງ 90 ເປີເຊັນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃກ້ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການນຳໃຊ້ເກືອໄອໂອດິນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການລຶບລ້າງການຂາດສານໄອໂອດິນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ແຫລ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພີມລາວພັດທະນາ

Post a Comment

0 Comments