ໄຂ່ແດງ “ສີເຫລືອງອ່ອນ ກັບ ສີສົ້ມເຂັ້ມ”ແບບໃດຈະດີກວ່າກັນ...

ເຄີຍສັງເກດບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງໄຂ່ແດງຂອງໄຂ່ໄກ່ສີແຕກຕ່າງກັນສ່ວນຫລາຍຄົົນທີ່ເຫັນໄຂ່ແດງທີ່ມີສີອ່ອນກັບສີເຂັ້ມຄົນເຮົາມັກຈະຄິດວ່າໄຂ່ແດງສີອ່ອນນັ້ນດີຫລາຍກວ່າເພາະຄົງຈະສົດຫລາຍກວ່າແຕ່ສີໄຂ່ແດງນັ້ນຈະບອກເຖິງເຈົ້າປະໂຫຍດຂອງໄຂ່ໜ່ວຍນັ້ນ ແລະ ບົ່ງບອກເຖິງໄກ່ທີ່ຖືກລ້ຽງດູມາແນວໃດນຳທີ່ຈິງແລ້ວໄຂ່ແດງຂອງໄຂ່ໄກ່ທີ່ມີສີເຂັ້ມຄ່ອນຂ້າງໄປທາງສີສົ້ມນັ້ນ ເປັນໄຂ່ຈາກໄກ່ທີ່ຖືກລ້ຽງມາຢ່າງດີລ້ຽງໂດຍອິດສະຫລະ ແລະ ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບທຳມະຊາດຫລາຍທີ່ສຸດ, ຖືກລ້ຽງຢ່າງອິດສະຫລະ ແລະ ອາຫານການກິນ ແມ່ທີ່ຖືພາແລ້ວກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດເຂົ້າເພື່ອບຳລຸງລູກໃນມົດລູກໄກ່ກໍ່ຄືກັນໄຂ່ກໍ່ຕ້ອງການສານອາຫານທີ່ດີ ເມື່ອໄກ່ຖືກລ້ຽງຢ່າງດີກໍ່ສົ່ງປະໂຫຍດໄປເຖິງໄຂ່ນຳ,ໄຂ່ແດງທີ່ສີເຂັ້ມນັ້ນກໍ່ແປວ່າມີສານອາຫານທີ່ດີກວ່ານັ້ນເອງຈາກ Dr. Hilary Shallo Thesmar ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ ສຳລັບສູນໂພດສະນາການໄຂ່ ສ່ວນໄຂ່ແດງທີ່ມີສີເຫລືອງອ່ອນນັ້ນເນື່ອງມາຈາກໄກ່ທີ່ຖືກລ້ຽງໃນກົງທີ່ແອອັດບໍ່ເຈີແສງແດດ ຊຶ່ງຜິດທຳມະຊາດຈາກທີ່ມັນຄວນຈະເປັນນັ້ນເອງ ທີນີ້ກໍ່ພິສູດກັນເອງດ້ວຍສາຍຕາໄດ້ແລ້ວວ່າໄຂ່ໜ່ວຍໃດມອບປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເຮົາໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

Post a Comment

0 Comments