ກິນໄຂ່ນົກກະທາ 1 ໜ່ວຍ ເທົ່າກັບກິນໄຂ່ໄກ່ 4 ໜ່ວຍ ແທ້ຫລືບໍ່ ?

ເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ກິນໄຂ່ນົກກະທາ 1 ໜ່ວຍເທົ່າກັບກິນໄຂ່ໄກ່ 4 ໜ່ວຍ ຫລື ບໍ່ທີ່ບອກວ່າ ໄຂ່ນົກກະທາ ນັ້ນມີຄໍເລດເຕີລໍສູງກວ່າໄຂ່ໄກ່ ແທ້ຈິງແລ້ວຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່ານີ້ຖືກເຂົ້າໃຈກັນມາແບບຜິດໆ ເຊິ່ງຖ້າເອົາແບບວິຊາການຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ແລ້ວ ໄຂ່ນົກກະທາ ມີຄໍເລດເຕີລໍໃກ້ຄຽງໄຂ່ໄກ່ ແລະ ໄຂ່ເປັດ ເມື່ອທຽບນ້ຳໜັກ 100 ກຣາມເທົ່າກັນ ແຕ່ບາງກະແສທີ່ບອກວ່າ ໄຂ່ນົກກະທາ ມີຄໍເລດເຕີລໍຫລາຍນັ້ນເພາະໄຂ່ໜ່ວຍນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ກິນຫລາຍຈົນຄໍເລດເຕີລໍກາຍຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນເອງປະລິມານຄໍເລດເຕີລໍໃນໄຂ່ທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກ ເມື່ອທຽບກັບນ້ຳໜັກ 100 ກຣາມ

ໄຂ່ນົກກະທາ ມີ 508 ມິລິກຣາມໄຂ່ໄກ່ມີ 427 ມິນລິກຣາມ

ໄຂ່ເປັດມີ 543 ມິນລິກຣາມ

Post a Comment

0 Comments