ຄໍາແນະນໍາ 10 ຢ່າງ! ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຊົາສູບຢາ!!!

ຢາສູບເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ ພະຍາດຫຼາຍຢ່າງຕາມມາ ເຊິ່ງໄດ້ມີການສໍາຫຼວດເຖີງການເສຍຊີວິດທີ່ເກີດມາຈາກການສູບຢາເປັນຕົ້ນເຫດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປີໜຶ່ງມັນໄດ້ຂ້າຄົນໄປເປັນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ແລະ ໃນມື້ນີ້ທາງທີມງານໄດ້ຄົ້ນຫາວິທີ ເຊົາຈາກການສູບຢາມາຝາກ ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຕ້ອງການເຊົາສູບຢາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍວິທີໃດດີ.1. ຂໍຄໍາປຶກສາ: ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີແນວທາງໃນການເຊົາສູບຢາ ທ່ານອາດຈະໂທລະສັບເພື່ອຂໍຄໍາແນະນໍາຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂໍຄໍາປຶກສາຈາກຄົນຮູ້ຈັກທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຊົາສູບຢາໄດ້ສໍາເລັດມາແລ້ວ.

2. ຫາກໍາລັງໃຈ: ທ່ານຄວນບອກໃຫ້ຄົນໃກ້ຊິດໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະເຊົາສູບຢາ ເພາະກໍາລັງໃຈຈາກຄົນອ້ອມຂ້າງຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຊົາສູບຢາໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.3. ເປົ້າໝາຍຢູ່ທາງໜ້າ: ທ່ານຄວນວາງແຜນປະຕິບັດໂຕໃນລະຫວ່າງການເຊົາຢາສູບ ໂດຍກໍານົດມື້ທີ່ຈະເຊົາ ອາດຈະເລືອກວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວັນເກີດ, ວັນຄົບຮອບແຕ່ງງານ ຫຼື ວັນອຶ່ນໆ…

4. ບໍ່ຕ້ອງຊັກຊ້າ: ທ່ານຄວນກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ດ້ວຍການໂຍນຖີ້ມອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູບຢາໃຫ້ໝົດ, ກຽມໝາກໄມ້ ຫຼື ເຂົ້າໜົມທີ່ບໍ່ຫວານ ຫຼື ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕູ້ຍໄວ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຄວາມຢາກສູບຢາ ລວມເຖິງການປ່ຽນກິດຈະກໍາຈາກການສູບຢາມາເປັນການອ່ານໜັງສື ຫຼື ກິນຢ່າງອຶ່ນແທນການສູບຢາ.5. ຈົ່ງເຊື່ອໝັັ້ນ: ເມື່ອເຖິງມື້ທີ່ກໍານົດລົງມືປະຕິບັດ ຈົ່ງຕຶ່ນນອນດ້ວຍຄວາມສົດໃສ ບອກໂຕເອງວ່າກໍາລັງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ຄົນໃກ້ຊິດ ເມື່ອຢາກສູບຢາກໍ່ຂໍ້ໃຫ້ທົບທວນເຖິງເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈເລີກຢາສູບ ປັບປ່ຽນອະລິຍະບົດ, ລ້າງໜ້າ, ດື່ມນໍ້າ, ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ບໍ່ສູບຢາ, ຫຼິ້ນກັບລູກ ຫຼື ສັດລ້ຽງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຜ່ານພົ້ນຄວາມຢາກສູບຢາໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

6. ຫ່າງໄກຈາກສິ່ງກະຕຸ້ນ: ໃນຊ່ວງນີ້ຂໍ້ໃຫ້ທ່ານລີກລ່ຽງກິດຈະກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເກີດຢາກສູບຢາ ເຊັ່ນ: ຖ້າທ່ານມັກ ດື່ມກາເຟ ຫຼື ດື່ມເຫຼົ້າແລ້ວ ຈະມັກສູບຢາໄປດ້ວຍ ກໍ່ຄວນເຊົາດື່ມໃນຊ່ວງນີ້ ລວມທັງຫລີກລ່ຽງການຢູ່ທາມກາງຄົນສູບຢາອີກດ້ວຍ.7. ຢ່າເຄັງຄຽດ: ເມື່ອຮູ້ສຶກຄຽດໃຫ້ພັກສະໝອງ, ຄາຍຄຽດກ່ອນຈັກໜ້ອຍ ໂດຍການເວົ້າລົມກັບຄົນອຶ່ນ ຫຼື ອ່ານໜັງສືຕະລົກ, ຄິດສະເໝີວ່າຄົນທີ່ເຊົາສູບຢາ ຄາຍຄຽດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສູບຢາ.

8. ຫາເວລາອອກກໍາລັງກາຍ: ທ່ານຄວນຈັດເວລາອອກກໍາລັງກາຍມື້ລະ 15-20 ນາທີ ເພາະນອກຈາກຈະເປັນການຄູມນໍ້າໜັກທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ສະໝອງປອດໂປ່ງ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈ ແລະ ປອດ ຫາກບໍ່ມີເວລາອອກກໍາລັງກາຍກໍ່ຄວນຫາວິທີທີ່ອອກກໍາລັງກາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບມັນເຊັ່ນ: ຖ້າເຮົາມີວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກຫ້ອງການຫຼືເຮືອນຂອງເຮົາໄປ, ຖ້າເປັນໄລຍະທາງທີ່ໃກ້ເຮົາກໍ່ຄວນຈະຍ່າງແທ່ນການຂີ້ລົດ ຫຼື ວ່າຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດແທນການຂຶ້ນດ້ວຍລິຟທ໌ ເພຶ່ອຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານອອກກໍາລັງໄປດ້ວຍ.9. ບໍ່ທ້າທາຍ: ຢ່າຄິດວ່າລອງສູບຢ່າພຽງເທື່ອໜຶ່ງ ເທື່ອດຽວກໍ່ຄົງຈະບໍ່ເປັນຫັຍງ ເພາະການທົດລອງສູບຢາພຽງກອກ ດຽວອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຄືນໄປສູບຢາອີກກໍ່ເປັນໄດ້.

10. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕັດບໍ່ໄດ້ອີຫຼີ ຕ້ອງກັບໄປສູບຢາອີກ ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ຢ່າງໜ້ອຍທ່ານກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປັບປຸງຕົວເອງໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ. ຂໍພຽງພະຍາຍາມຕໍ່ໄປ ບໍ່ມີຄໍາວ່າສາຍເກີນໄປສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ປະຕິບັດງ່າຍໆ ທີ່ທ່ານກໍ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ ບໍ່ຍາກດັ່ງທີ່ຄິດ!

ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ ທ່ານປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ໃນການຫຼຸດ-ລະ-ເຊົາ ຢາສູບ ເພື່ອທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

Post a Comment

0 Comments