ເກືອ ກັບຄວາມດັນເລືອດສູງ!!!

ການກິນເຄັມເກີນໄປ ກໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄວາມດັນເລືອດສູງຂຶ້ນໄດ້.ຄົນທົ່ວໄປຈະຮັບຮູ້ວ່າການກິນເກືອຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ ໃນໄລຍະ 30 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄວາມດັນເລືອດຂອງປະຊາກອນໂລກເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 5-10 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ອັດຕາການມີຄວາມດັນເລືອດສູງຂອງປະຊາກອນໂລກໃນຂະນະນີ້ປະມານ 25-50 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບັນດາກຸ່ມປະເທດອາຊີ, ອິນເດຍ ອັດຕາການເປັນພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3-5 ສ່ວນຮ້ອຍເປັນ 10-15.ປະມານເກືອບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົນອາຊີ ແລະ ຄົນອາເມລິກາທີ່ກິນເກືອຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການ ເຊິ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກລັກສະນະການເສີບອາຫານຈິນ, ອາຫານຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ອຶ່ນໆ ມັກຈະເຫັນພະນັກງານເສີບນໍາສະອີວ, ນໍ້າປາ, ມາວາງໄວ້ເທີງໂຕະ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຈະອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈີ້ມ ຫຼື ຕັກໃສ່ຈານອາຫານຂອງຕົນເອງ ການເຮັດແບບນີ້ຈະໄດ້ເກືອເພີ່ມຂຶ້ນໄປ ຈາກອາຫານທີ່ປຸງສໍາເລັດແລ້ວ ຊຶ່ງອາດຈະເຄັມເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍແລ້ວກໍ່ໄດ້.

ແມ່ນວ່າປະຊາກອນຊາວອາຊີ ແລະ ອາເມລິກາ ເກືອບຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍທີ່ກິນເກືອເຄັມເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍແຕ່ອັນຕະລາຍຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງມີພຽງປະມານ 20-30 ສ່ວນຮ້ອຍ ສະແດງວ່າເກືອແກງອາດບໍ່ແມ່ນສາເຫດດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເລື່ອດສູງ ແລະ ຈາກຂໍ້ມູນການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທີ່ຄວາມດັນເລືອດສູງມີທັງປະເພດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບການກິນເກືອຫຼາຍ ແລະ ປະເພດທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບກັບການກິນເກືອຫຼາຍ ໝາຍຄວາມວ່າບາງຄົນກິນເຄັມຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດສູງ ແຕ່ບາງຄົນເຊິ່ງກິນໃນປະລິມານເທົ່າກັນແຕ່ຄວາມດັນເລືອດບໍ່ສູງກໍ່ມີ.ດັ່ງນັ້ນ, ການກໍາຈັດເກືອພຽງຢ່າງດຽວອາດບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂຄວາມດັນເລືອດສູງພຽງທາງດຽວ ແຕ່ຕ້ອງຄໍານືງເຖິງປັດໄຈອຶ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ ສໍາລັບບາງຄົນທີ່ແກ້ບັນຫາດ້ວຍການຫຼຸດການກິນເຄັມ ແລະ ກໍ່ຄວນເລືອກກິນເກືອທີ່ບໍ່ມີຜົນຕໍ່ກັບຄວາມດັນເລືອດສູງເກີນໄປ ເຊັ່ນເກືອຄຼໍໄຣຄ໌.

Post a Comment

0 Comments