ຜົນຕົກຄ້າງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ...

ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດກາຍເປັນສັນຍະລັກຂອງເສລີພາບທາງເພດເມື່ອເກືອບ 50 ປີ ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ ແຕ່ເຄີຍຄິດສົງໄສຫລືບໍ່ວ່າ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເຮັດວຽກແບບໃດ ຜູ້ຍິງສາມາດຫາຢາເມັດຄຸມກຳເນີດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ເທົ່າໃດທີ່ຮູ້ເຖິງຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ມີຜູ້ຍິງຈຳນວນຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນທົ່ວໂລກທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢານີ້ຢູ່ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມໃຊ້ຢານີ້ຄວນສຶກສາກ່ອນວ່າ ຢານີ້ມີຜົນແບບໃດກັບຮ່າງກາຍເຮົາ.ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເຮັດວຽກແບບໃດ?

ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດມີສ່ວນປະສົມຂອງ ຮໍໂມນ ທີ່ປະກອບຂຶ້ນດ້ວຍສານເຄມີຫລາກຫລາຍຮູບແບບເຂົ້າມາລວມກັນ ສານເຄມີເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະເປັນໝັນຊົ່ວຄາວ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພາຍໃນອະໄວຍະວະຫລາຍຢ່າງໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນ:- ຢາຈະໄປຢຸດການເຮັດວຽກງານຂອງຮັງໄຂ່.

- ຢາເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມປາກມົດລູກໜາຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະເປີມເຂົ້າເຖິງໂຕມົດລູກ.

- ຢາເຮັດໃຫ້ເຍື່ອຫຸ້ມຝາໂພງມົດລູກບາງລົງ ເຮັດໃຫ້ການຝັງໂຕຂອງໄຂ່ທີ່ຖືກປະສົມແລ້ວຍາກຂຶ້ນ.

- ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເປັນສາເຫດໃຫ້ມີເລືອດອອກຄືມີປະຈຳເດືອນໃນໄລຍະເວລາ 1 ອາທິດທີ່ຢຸດກິນຢາຄຸມ (ຖ້າໃຊ້ຢາຄຸມແບບແຜງລະ 21 ເມັດ) ມີຜູ້ຍິງຈຳນວນຫລາຍເຊື່ອວ່າ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດສາມາດເລື່ອນເວລາຂອງຮອບເດືອນປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ແທນທີ່ຈະເປັນເລືອດປະຈຳເດືອນຂອງແທ້ ພັດກາຍເປັນການຕົກເລືອດແທນ ລະບົບກ່ຽວກັບເບິ່ງເຮັດໃຫ້ພຶດຕິການຂອງ ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິແປກໄປ ຫລາຍກວ່າສິ່ງທີ່ເກິດຂື້ນຈາກການໃຊ້ຢາ.ຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ

ນອກເໜືອໄປຈາກປ້ອງກັນການຖືພາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຍັງມີຜົນຂ້າງຄຽງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ:

- ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເຮັດໃຫ້ເລືອດຂຸ້ນ ແລະ ຈັບໂຕເປັນກ້ອນເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນໃນປອດ, ເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່າ 35 ປີ ແລະ ສູບຢາເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.- ຜົນຂ້າງຄຽງອີກອັນໜຶ່ງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຄື: ນ້ຳໜັກຂຶ້ນ, ຈາກການທີ່ຮໍໂມນແປປວນ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍກັກເກັບນ້ຳໄວ້ ຫລື ເພີ່ມໄຂມັນໃນເນື້ອເຍື່ອ.

- ຝ້າ ຄືສິ່ງທຳມະດາສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ ຜິວຂອງຈະຄ້ຳລົງ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຮີມສົບ.

- ຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດອາດມີປະສົບການຂອງຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດຕ່ຳ ຈາກການສຶກສາທີ່ດຳເນີນການໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລອິນເດຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດເປັນປະຈຳຍາກທີ່ຈະກັບມາມີອາລົມທາງເພດຕາມປົກຕິ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດປະກອບໄປດ້ວຍ ຮໍໂມນ ແອດໂຕເຈນ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງ ຮໍໂມນ ເທດໂຕໂລນ ຊຶ່ງມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະຕຸ້ນທາງເພດ.ຫົວຂໍ້ຂອງມະເຮັງ ແລະ ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການໂຕ້ແຍ່ງການສຶກສາກ່ຽວກັບຢາເມັດຄຸມກຳເນີດບາງຫົວຂໍ້ອ້າງວ່າ: ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຊ່ວຍຫລຸດການສ່ຽງຕໍ່ການເກີດພະຍາດມະເຮັງຂອງຮັງໄຂ່ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຍັງຄົງມີຂໍ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ, ເຕົ້ານົົມ ແລະ ມະເຮັງປາກມົດລູກເຊັ່ນກັນ ຜູ້ຍິງທີ່ຕິດເຊື້ອ HPV ຄືຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການທີ່ຈະພັດທະນາໄປເປັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃນຂະນະທີ່ຍັງໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ.ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດມີຜົນກະທົບໃນອານາຄົດ ເມື່ອຕ້ອງການຖືພາ ນີ້ຄືເລື່ອງແທ້ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດມາເປັນເວລາດົນ ຈາກການສຶກສາພົບວ່າ: ການໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເຍື່ອໂພງມົດລູກຢ່າງຖາວອນ ມີຜູ້ຍິງຫລວງຫລາຍທີ່ຢຸດໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ. ເນື່ອງຈາກມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຮອບເດືອນ ນີ້ຄືສິ່ງປົກກະຕິທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສືບເນື່ອງມາຈາກພາວະທີ່ຮວຍໄຂ່ບໍ່ປ່ອຍໄຂ່ສຸກໃນແຕ່ລະເດືອນ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດ.
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແຕ່ຖ້າວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ຢາເມັດຄຸມກຳເນີດຕໍ່ໄປ ຂໍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ພິຈາລະນາຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງຢາເມັດຄຸມກຳເນີດກັບແພດຂອງເຈົ້າແລ້ວບໍ່.

Post a Comment

0 Comments