ອັນຕະລາຍຈາກການກິນຂອງດອງ...ທີ່ທ່ານບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ!!!

ໃຜທີ່ມັກກິນຂອງດອງເປັນປະຈຳ ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່າການກິນຂອງດອງກໍ່ສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຄືກັນເຊັ່ນ:1. ເຈັບທ້ອງນ້ອຍ ຈະເຈັບເວລາທີ່ໃກ້ຈະມີປະຈຳເດືອນ ຫລື ໄລຍະມີປະຈຳເດືອນ 1-2 ມື້ທໍາອິດ ຈະເຈັບຫລາຍຜິດປົກກະຕິ (ກິນຢາແກ້ປວດກໍ່ບໍ່ເຊົາ ຫລື ອາດຈະບັນເທົາພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ).2. ມີຕົກຂາວຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ ເວລາກິນຂອງດອງສຳເລັດແລ້ວຮ່າງກາຍຈະຂັບໄລ່ສານຕົກຂາວສີຂຸ້ນໆຂາວ ຫລື ຂຸ້ນເຫລືອງຂຽວອອກມາຫລາຍ ແລະ ມີກິ່ນບໍ່ປາດຖະໜາອອກມານໍາ.3. ຄັນຕະຫລອດທີ່ຈຸດລັບ ເວລາທີ່ມີຕົກຂາວອອກມາຫລາຍ (ເນື່ອງຈາກຕົກຂາວເກີດອາການອັກເສບ) ຖ້າວ່າມີອາການເລີ່ມຕົ້ນນີ້ ແນະນຳວ່າຄວນໄປກວດທີ່ໂຮງໝໍທັນທີ (ກວດພາຍໃນ, ກວດມະເຮັງປາກມົດລູກຕົກຂາວ) ຖ້າອາຍຸນ້ອຍຄວນກວດຕັ້ງແຕ່ທໍາອິດຈະດີຫລາຍ (ຖ້າບາງຄົນບໍ່ເຄີຍມີເພດສຳພັນມາກ່ອນກໍ່ບອກໝໍໄດ້) ເພື່ອປ້ອງກັນສຸຂະພາບໄວ້ກ່ອນ ແຕ່ທາງທີ່ດີຄວນຈະງົດກິນຂອງດອງໄປຕະຫລອດ.

Post a Comment

0 Comments