ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ ເລື່ອງໃກ້ຕົວທີ່ຫ້າມປ່ອຍປະ!!!

ຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມັກເວລາມີປະຈຳເດືອນເພາະຕ້ອງລະວັງຮອຍເປື້ອນ, ຢ້ານກິ່ນອັບ ແລະ ເກີດອາການປວດໜ່ວງທ້ອງນ້ອຍ ພໍປະຈຳເດືອນບໍ່ມາກໍ່ຊະລ່າໃຈ ຄິດວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິແຕ່ນັ້ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ຜິດ ເພາະຫາກປ່ອຍໄວ້ດົນອາດນຳໄປສູ່ພະຍາດມະເລັງເຍື່ອພຸໂພງມົດລູກ1.ອາການຜິດປົກກະຕິຂອງປະຈຳເດືອນ

- ມາຫລາຍ: ຈົນຕ້ອງປ່ຽນຜ້າອະນາໄມຫລາຍກວ່າມື້ລະ 4 ແຜ່ນ.

– ມາໜ້ອຍ: 35 ມື້ຜ່ານໄປປະຈຳເດືອນຍັງບໍ່ມາຈັກເທື່ອ.

– ມາເທື່ອລະໜ້ອຍ ຫລື ມາຖີ່ເກີນໄປ: ເຊັ່ນ ປະຈຳເດືອນຫາກໍ່ໝົດໄປ 3 ມື້ກໍ່ມີຕໍ່ທັນທີ2.ສາເຫດທີ່ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ

– ຖືພາ: ລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍຈະປ່ຽນແປງໄປຈົນປະຈຳເດືອນຂາດ

– ຢາຄຸມກຳເນີດບາງປະເພດ: ສົ່ງຜົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງລະດັບຮໍໂມນເພດໃນຮ່າງກາຍ ຈົນໄປກົດການເຮັດວຽກງານຂອງຮວຍໄຂ່– ຄວາມຕຶງຄຽດ: ສົ່ງຜົນໃຫ້ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ນັກກິລາທີ່ຕ້ອງຊ້ອມໜັກໆ ນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງກຽມສອບເສັງ

– ຮວຍໄຂ່ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ: ອາດເກີດຈາກການກິນອາຫານຂີ້ເຫຍື້ອ, ອາຫານທີ່ປົນເປື້ອນສານເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ອາຫານມັນໆ, ອາຫານທີ່ມີຄໍເລດເຕີລອນສູງ ແລະ ອື່ນໆ– ຮໍໂມນຜິດປົກກະຕິ: ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ລະດັບຮໍໂມນເອດໂຊເຈນ ແລະ ໂພເຈດເທີໂລນບໍ່ສົມດຸນກັນໄປເລື່ອຍໆ ຮໍໂມນເພດຍິງຈະປ່ຽນເປັນຮໍໂມນເພດຊາຍ ແລະ ອາດເກີດບັນຫາສິວ, ໜ້າມັນ, ຂົນດົກ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມມາ.

Post a Comment

0 Comments