ຄົນລາວດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນອາຊຽນ!

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາການດື່ມສິ່ງທີ່ມີທາດເຫລົ້າຂອງຄົນລາວ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂື້ນໄປ ເປັນອັນດັບໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ສະເລ່ຍຫລາຍກວ່າ 15 ລິດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ. ຂະນະທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມທາດເຫລົົ້າ ຫາກໍຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2014.ຕົວເລກທີ່ບໍ່ເພິ່ງປາດຖະໜາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນບໍ່ດີຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ເປັນພາລະໜັກໜ່ວງດ້ານເສດຖະກິດກວມປະມານ 2% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເທົ່າກັບ 1500 ຕື້ກີບ, ມີຄົນເປັນພະຍາດຕັບແຂງຫລາຍກວ່າ 2 ພັນຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ຍ້ອນດື່ມສິ່ງມຶນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່ລົດ ແລະ ເກີດອຸປະຕິເຫດໃນແຕ່ລະປີ.

ນອກຈາກນີ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຍັງເປີດເຜີຍຜົນສຳຫລວດໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາພົບວ່າ: 75% ບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ, ໃນນັ້ນ 32% ດື່ມເປັນປະຈໍາ, 68% ດື່ມບາງໂອກາດ ແລະ 6% ດື່ມຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ,ເຊິ່ງສາເຫດໜຶ່ງ ພາໃຫ້ຄົນລາວດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍ ກໍແມ່ນຍ້ອນສາມາດເຂົ້າເຖິງການຊື່ເຄື່ອງດື່ມປະເພດດັ່ງກ່າວໄດ້ງ່າຍຄື:85% ຂອງຮ້ານຄ້າ ທີ່ຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມມີທາດເຫລົ້າ ໃກ້ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ໃນໄລຍະໃກ້ກວ່າ 100 ແມັດ ແລະ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ 7% ແມ່ນມີເຄື່ອງດື່ມປະເພດດັ່ງກ່າວເກັບໄວ້ໃນເຮືອນ.

ນອກຈາກນີ້, ຜົນການສຳຫລວດ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ຈາກການດື່ມສິ່ງມືນເມົາແມ່ນ 40% ເກີດມີການຜິດຖຽງໃນຄອບຄົວ, 36% ຂອງການຜິດຖຽງກັນທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ, 11% ມີຄວາມພະຍາຍາມມີເພດສໍາພັນ ແລະ 10% ຖືກຂົມຂືນ.ແນວໃດກໍຕາມ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມທາດເຫລົ້ານີ້, ຈະຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນບັນດາຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນຮ້າຍທີ່ມາຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ, ທັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການຫ້າມ ແລະ ຈຳກັດເວລາສະຖານທີ່ຈຳໜ່າຍ, ດື່ມ,ຈຳກັດການໂຄສະນາ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາພາສີ-ອາກອນໃຫ້ສູງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ແຫລ່ງຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ

Post a Comment

0 Comments