ອາຫານຕ້ອງຫ້າມເວລາ ຖອກທ້ອງ...

ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນຕ້ອງມີຄຳຖາມນີ້ຢູ່ໃນໃຈທຸກເທື່ອທີ່ມີອາການ ຖອກທ້ອງວ່າ ເຮົາຄວນງົດກິນອາຫານຫຍັງ ຫລື ຄວນກິນຫຍັງເພື່ອໃຫ້ອາການບັນເທົາລົງໄປ ແລະ ບໍ່ເປັນໜັກຫລາຍກວ່າເກົ່າ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳຕອບດີໆມາໄຂຂໍ້ສົງໄສກັນອາການ ຖອກທ້ອງ ຊໍ້າເຮື້ອ ມັກມີອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍແຫລວ ເຊິ່ງຈະເຈັບໆເຊົາໆດົນຕິດຕໍ່ກັນເປັນແຮມເດືອນ ບາງທີເຮົາອາດເອີ້ນອາການນີ້ວ່າ “ພະຍາດທາດອ່ອນ”ອາຫານຕ້ອງຫ້າມ ໄດ້ແກ່ ອາຫານລົດສົ້ມ, ລົດເຜັດ, ອາຫານມັນ, ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ, ກະທິ, ເຫລົ້າ, ເບຍ, ນົມສົດ, ຊາ, ກາເຟ.
ອາຫານຄວນກິນໄດ້ແກ່ ກິນອາຫານທີ່ມີກາກໃຍສູງ ເຊັ່ນ: ຜັກ, ຫມາກໄມ້, ເຂົ້າກ້ອງ, ທັນຍະພືດຕ່າງໆ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຕ່ຳ, ອາຫານທີ່ມີຈຸລິນຊີແລັກໂຕບາຊິລັດ (Lactobacillus) ຫລື ໄບຟິໂດ ແບັກທີເຣຍ ແລະ ບໍ່ຄວນກິນອາຫານແຕ່ລະເທື່ອຫລາຍເກີນໄປ ນອກຈາກນີ້ຄວນຫຍ້ຳອາຫານໃຫ້ລະອຽດ.

ອາການຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ເປັນອາການທີ່ເກີດຢ່າງທັນທີທັນໃດ ມີລັກສະນະຖ່າຍເປັນນ້ຳຫລາຍເທື່ອ ແລະ ມີອາການຖອກທ້ອງຮ່ວມນໍາອີກ.ອາຫານຕ້ອງຫ້າມ ໄດ້ແກ່ຜັກ, ຫມາກໄມ້ ແລະ ນໍ້າໝາກໄມ້.

ອາຫານຄວນກິນ ໄດ້ແກ່ ຜົງນ້ຳຕານເກືອແຮ່ຕີ່ໃສ່ນ້ຳ ເຊິ່ງໃຊ້ດື່ມເລື້ອຍໆແທນນ້ຳ ອາຫານທີ່ຍ່ອຍງ່າຍ ໂດຍເນັ້ນອາຫານທີ່ມີເຂົ້າ ຫລື ແປ້ງເປັນຫລັກ.

Post a Comment

0 Comments