ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດກ່ອນລຸກຈາກບ່ອນນອນ!

ກ່ອນລຸກຈາກບ່ອນນອນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກດີຕະລອດມື້ພໍຮູ້ເມື່ອຄີງຕອນເຊົ້າ ກ່ອນຈະລຸກຈາກທີ່ນອນ ຄວນນອນໝູບໜ້າລົງປະມານ 5-10 ນາທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລືອດທີ່ເຕັມຢູ່ທາງເບື້ອງຫຼັງໝູນວຽນໄຫຼໄປໃຫ້ທົ່ວຮ່າງກາຍເບື້ອງໜ້າຄືນ ຫາຍໃຈເລິກໆເຂົ້າອອກ ສາມ ເທື່ອເພື່ອຖ່າຍເທອາກາດທີ່ບູດເນົ່າອອກຈາກຮ່າງກາຍ ພ້ອມກັບເອົາມືລູບໜ້າສາມເທື່ອເພື່ອກະຕຸກໃຫ້ເລືອດລົມຢູ່ໃບໜ້າແລ່ນໄຫຼດີ ໃບໜ້າກໍ່ຈະມີສີສັນຜ່ອງໃສຂຶ້ນທຸກວັນ.ຮູ້ເມື່ອຄີງຕອນເຊົ້າບໍ່ໃຫ້ລຸກຢືນແລ້ວຍ່າງທັນທີໂລດ, ຄວນລຸກນັ່ງປະມານສາມຊົ່ວອຶດໃຈ ເພື່ອປັບອຸນ ຫະພູມ ແລະ ຄວາມເໜັງຕີງຂອງເລືອດລົມເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນປົກກະຕິຂອງຮ່າງກາຍ ກ່ອນຈະພວດພາດລຸກຂຶ້ນໄປຈາກບ່ອນນອນ.

Post a Comment

0 Comments