ສານພິດຕົກຄ້າງ!!! ຈາກຖົ່ວງອກດິບ...

ການຮັບປະທານອາຫານດິບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດພືດຜັກ ເພາະອາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນອາຫານໂປດຂອງຫຼາຍໆຄົນເລີຍລະ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການຮັບປະທານຜັກສົດໆນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສານພິດຕົກຄ້າງ ທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາໄດ້.ໃນຜັກສົດບາງຊະນິດອາດມີສານພິດຕົກຄ້າງເຊັ່ນ: ຖົ່ວງອກ ຈະມີສານພິດຈໍາພວກທີ່ເອີ່ນວ່າ: ໄຟເຕັຕ ຊຶ່ງເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຈະ ສານດັ່ງກ່າວຈະໄປຈັບແຮ່ທາດບາງຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດດູດຊືມແຮ່ທາດເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າຮ່າງກາຍໄດ້ ຮ່າງກາຍຈະເປັນພະຍາດຂາດແຮ່ທາດ ແລະ ສານອາຫານຕ່າງໆ.ສານພິດຈາກຖົ່ວງອກເຫຼົ່ານີ້ ຈະສາມາດທໍາລາຍໄດ້ໂດຍການຕົ້ມຖົ່ວງອກໃຫ້ສຸກ ກ່ອນຮັບປະທານ ແລະ ການຮັບປະທານອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກດີແລ້ວ ກໍ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະມີສານພິດຕົກຄ້າງ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ໄດ້.

Post a Comment

0 Comments