ວິທີຕົ້ມໝີ່ໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອຫ່າງໄກຈາກພະຍາດ...

ປົກກະຕິເຮົາຈະໃສ່ໝີ່ໃນນ້ຳພ້ອມເຄື່ອງປຸງ ແລະ ຕົ້ມປະມານ 3 ນາທີຈົນເດືອດ ຊຶ່ງເປັນວິທີທີ່ຜິດການໃສ່ເຄື່ອງປຸງໃນນ້ຳ ແລະ ຕົ້ມຈົນເດືອດຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນເປັນສານພິດ ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນໝີ່ສຳເລັດຮູບຊຶ່ງເຄືອບດ້ວຍ wax ປະສົມເຄື່ອງປຸງກໍ່ຈະກາຍສະພາບເປັນສານພິດ, ເມື່ອຕົ້ມໃນນ້ຳເດືອດ ຊຶ່ງຮ່າງກາຍຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 4-5 ມື້ໃນການຂັບ wax ປະສົມເຄື່ອງປຸງ ຊຶ່ງກາຍສະພາບເປັນສານພິດນີ້ອອກຈາກຮ່າງກາຍ.ນີ້ຄືວິທີຕົ້ມໝີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ

- ເທໝີ່ສຳເລັດຮູບໃນນ້ຳ ແລະ ຕົ້ມຈົນເດືອດ ເມື່ອໝີ່ສຸກແລ້ວ ເທນ້ຳທີ່ຕົ້ມໝີ່ຖິ້ມ (ເປັນການເທ wax ປະສົມເຄື່ອງປຸງຊຶ່ງເປັນສານພິດຖິ້ມໄປ).- ຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ເດືອດອີກເທື່ອ ແລະໃສ່ເສັ້ນໝີ່ທີ່ຕົ້ມໄວ້.

- ເມື່ອປິດໄຟ (ເຊື້ອເພີງ ແລະ ອື່ນໆ) ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈຶ່ງໃສ່ເຄື່ອງປຸງຂະນະນ້ຳຍັງຮ້ອນ (ເຄື່ອງປຸງຈະໄດ້ບໍ່ກາຍເປັນສານພິດອີກ).ໂປດປ່ຽນວິທີຕົ້ມໝີ່ສຳເລັດຮູບແບບເກົ່າໆ ຂອງທ່ານໂດຍດ່ວນ ແລະ ໃຊ້ວິທີທີ່ຖືກຕ້ອງນີ້ໂດຍໄວທີ່ສຸດເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ.

Post a Comment

0 Comments