ໄຂ້ທັບລະດູ ໄພງຽບຂອງຜູ້ຍິງ...

ພາວະໄຂ້ທັບລະດູ ຄືອາການເປັນໄຂ້ລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນ ເມື່ອໄດ້ຍິນຊື່ຂອງພະຍາດແລ້ວຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ຄິດເຖິງພຽງແຕ່ວ່າເປັນ ພະຍາດທີ່ມີອາການປ່ວຍເປັນໄຂ້, ບໍ່ສະບາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງການມີປະຈຳເດືອນ ບາງຄົນພຽງແຕ່ກິນຢາແກ້ປວດ, ລຸດໄຂ້ທຳມະດາກໍ່ເຊົາ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກິນຢາແລ້ວອາການຊ້ຳພັດບໍ່ດີຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນສາວໆ ຄວນຮູ້ວິທີເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັບມືຫາກຫລີກລ້ຽງອາການປ່ວຍນີ້ບໍ່ໄດ້.ໄຂ້ທັບລະດູ ຈະເປັນໃນລະຫວ່າງທີ່ມີລະດູໄດ້ເຄິງມື້, ໜຶ່ງມື້ ຫລື ສອງມື້ ມັກຈະມີອາການປວດຫົວ ໂຕຮ້ອນ, ໄຂ້ສູງ, ໜາວສັ່ນ, ປວດທ້ອງນ້ອຍ, ຕົກຂາວອອກເປັນໜອງມີກິ່ນເໝັນ ອາດມີອາການປວດຫລັງ, ປວດຮາກ ອາດມີປະຈຳເດືອນອອກຫລາຍ ແລະມີກິ່ນເໝັນ ໝໍຈະກວດພິຈາລະນາພະຍາດຈາກອາການໄຂ້ສູງ ແລະ ເຈັບຫລາຍ ບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍຂ້າງດຽວ ຫລື ທັງ 2 ຂ້າງ ບາງເທື່ອມີອາການຈືດ ຫລື ພາວະຊັອກຮ່ວມນຳ ໝໍຈະຫາສາເຫດດ້ວຍການກວດເລືອດ, ກວດຍ່ຽວເພື່ອຫາເຊື້ອ ຫລື ອາດມີການກວດເອັກໂກ້ຮ່ວມນຳ.

ໄຂ້ທັບລະດູ ອາດເກີດຈາກສາເຫດອື່ນກໍໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີສາເຫດກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຈຳເດືອນກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ:ໄຂ້ຫວັດ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄຂ້ເລືອດອອກ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ມາເປັນໃນຈັງຫວະເວລາດຽວກັບໄລຍະທີ່ມີປະຈຳເດືອນກໍ່ໄດ້ ໄຂ້ທັບລະດູສາມາດ ແບ່ງອອກໄດ້ ເປັນ 2 ແບບ ຄື:- ໄຂ້ທັບລະດູ ທີ່ບໍ່ມີສະພາວະອື່ນແອບແຝງ ໂດຍຈະມີອາການຄ້າຍເປັນໄຂ້ຫວັດພາຍຫລັງກິນຢາແກ້ປວດລຸດໄຂ້ກໍ່ຫາຍໄດ້ ສາວໆຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເກິດຂື້ນລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນເຊິ່ງບາງເທື່ອອາດມີອາການອ່ອນເພຍ ຫລື ປວດປະຈຳເດືອນຮ່ວມນຳ.

- ໄຂ້ທັບລະດູ ທີ່ມີສະພາວະພະຍາດແອບແຝງ ຈະມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນສູງໜາວສັ່ນ, ປວດຫລັງ, ປວດຮາກ ແລະ ປວດທ້ອງນ້ອຍ ມີຕົກຂາວປົນໜອງອອກມາລະຫວ່າງມີປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງບາງເທື່ອປະຈຳເດືອນອາດມີຫລາຍຜິດປົກກະຕິ ແລະ ມີກິ່ນເໝັນ ຫາກມີອາການຮຸນແຮງຫລາຍຂຶ້ນໃນທຸກໆ ຮອບເດືອນ.ເນື່ອງຈາກຂະນະມີປະຈຳເດືອນຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງຂອງຮອລ໌ໂມນເພດຍິງ ເຊັ່ນ: ເອດໂຕຼເຈນ ແລະ ໂປເຈດເຕີໂລນ ຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ເກິດຂື້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບຮ່າງກາຍເສຍສົມດຸນ, ມີພູມຕ້ານທານລຸດນ້ອຍລົງ ຈຶ່ງມີໂອກາດທີ່ຈະເກີດການຕິດເຊື້ອງ່າຍກວ່າປົກກະຕິ ອີກທັງມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໃນມົດລູກ ແລະ ປີກມົດລູກໄດ້ຫລາຍກວ່າປົກກະຕິອີກ.

Post a Comment

0 Comments